UoH Nyheter

Publicerad: 2022-03-23

|Uppdaterad: 2024-05-06

Nyheter från Avdelningen inom Universitet och Högskolor

remissvar på regeringens promemoria "Förslag till ändringar för att öka mobiliteten tidigt i den akademiska karriären"

"Vi ser ett antal risker knutna till arbetsvillkor och arbetsmiljö med att utvidga möjligheten till förenade anställningar till hela arbetsmarknaden. En tydlig risk med förenade anställningar är en ökad låsningseffekt på de redan begränsade basanslagen för forskning vid lärosätena. Externa aktörer kan genom de föreslagna utvidgade förenade anställningarna få ett inflytande över vilken forskning som ska utföras vid våra lärosäten och vilka personer som ska anställas som lärare. Det här kan vara ett hot mot den akademiska friheten.

När det gäller förslaget om förlängd maxtid från disputation till ett biträdande universitetslektorat är Fackförbundet ST starkt kritiska. När biträdande universitetslektorat infördes i sin nuvarande form var syftet att åstadkomma en mer sammanhållen karriärväg, med tryggare villkor och bättre förutsättningar för jämställdhet. Förslaget om att förlänga tiden inom vilken en forskare kan ansöka om ett biträdande lektorat från 5 till 7 år efter doktorsexamen är en klar försämring när det gäller strävan efter tryggare villkor för juniora forskare som redan idag har en lång period av visstidsanställningar. Det är också ett steg i fel riktning för arbetet för jämställdhet och andra former av lika villkor inom akademin."

Läs hela remissvaret från fackförbundet ST

Dnr: U2024/00229

Remissyttrande över U2024/00153 Promemoria

Ökad kompetens i säkerhetsfrågor vid universitet och högskolor 

Vi är starkt emot förslaget om att kompetens i säkerhetsfrågor ska beaktas vid nomineringen av de externa ledamöterna i högskolestyrelserna. Det är ett stort ingrepp i lärosätenas autonomi, som utgör en grundförutsättning för både akademisk frihet och kritiskt tänkande. Redan innan denna föreslagna försvagning av autonomin hamnar Sverige långt ned i europeiska jämförelser av institutionell autonomi som en aspekt av akademisk frihet.1 

Vi är också emot förslaget att föra in i högskoleförordningen att styrelsen har att besluta i viktigare frågor om verksamhetens säkerhet. Inte för att säkerhetsfrågorna är oviktiga, tvärtom, utan för att det inte finns något behov av en särreglering. Vi anser att den föreslagna ändringen innebär ett oroväckande steg mot ökad politisk styrning av lärosätena. 

Samtidigt ser vi allvarligt på säkerhetsläget i Sverige och världen, det finns ett behov av ökad kompetens i säkerhetsfrågor i högskolesektorn som helhet. En sådan kompetenshöjning går också att åstadkomma utan ingrepp i den akademiska friheten. Därför välkomnar vi förslagen om att Försvarshögskolan får ett uppdrag att utbilda i säkerhetsfrågor och att inrättande av en central stödfunktion för säkerhetsarbetet vid lärosätena ska utredas. 

Läs hela vårt remissyttrande i bilagan

Remissyttrande över SOU 2023:59

Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation 
Slutbetänkande av Forskningsfinansieringsutredningen

Fackförbundet ST ser positivt på åtgärder som innebär att det läggs mindre tid på ansökningar om externa forskningsmedel och mer tid på att utföra forskning. Vi välkomnar därför förslaget om ett nytt, gemensamt ansökningssystem som kan leda till effektivisering av den ofta komplicerade processen att ansöka om forskningsfinansiering.

Samtidigt ser vi att förslaget om den nya myndighetsstrukturen som det ser ut idag innebär vissa risker. Den främsta risken är att ett genomförande av det liggande förslaget skulle leda till ökad politisk styrning av svensk forskningsfinansiering och forskning. Det här är något vi ser mycket allvarligt på. Förslagets svagheter på det här området behöver åtgärdas till skydd för den akademiska friheten. Ett starkt institutionellt oberoende, som en grundläggande komponent i den akademiska friheten, är av central vikt för både forskningen och det svenska samhället i sin helhet. Det gäller inte bara lärosäten, utan även de myndigheter som är ansvariga för stora delar av svensk forskningsfinansiering. 

Vi hyser också farhågor att en begränsad akademisk elit kan komma att prioriteras på bekostnad av bred forskning av hög kvalitet inom akademin som helhet om det liggande förslaget skulle genomföras i nuvarande form.

Det är beklagligt att den mest självklara vägen till att mindre tid läggs på forskningsansökningar, det vill säga ökade basanslag direkt till lärosätena, inte ingått i utredningens direktiv. 
Det är bra att doktorander föreslås finansieras under hela utbildningens fyra år. Detsamma gäller förslaget att de generella kraven på samfinansiering från lärosätena för att forskare ska beviljas forskningsmedel ska tas bort. 

Förslaget att forskningsmedel skulle kunna användas till att finansiera samarbeten med utländska forskare vore även det ett steg framåt. 

Läs hela vårt remissyttrande i bilagan

Våldet i Israel och Palestina måste få ett slut

Alla stridande i en väpnad konflikt har en skyldighet att respektera den internationella humanitära rätten och att skydda civila.

Efter Hamas terrorattack den 7 oktober och Israels militära agerande därefter har tusentals människor dött och över en miljon människor har tvingats på flykt inom Gaza. Det finns ingenting som kan försvara terroristorganisationen Hamas brutala terrordåd mot Israel. Mördandet, tortyren och kidnappningarna av oskyldiga kvinnor, män och barn i alla åldrar måste fördömas. Israel har rätt att försvara sig och att skydda sin befolkning.

Israel har också en skyldighet, i enlighet med folkrätten, att skydda civila liv. Det palestinska folket ska inte kollektivt straffas för Hamas terroristhandlingar. Sedan den 9 oktober har den 16-åriga blockaden av Gaza förstärkts ytterligare och hindrat tillräcklig införsel av gas, mat, vatten, och andra grundläggande förnödenheter till Gazas befolkning. Att attackera oskyldiga civila, att svälta ut en civilbefolkning och att anfalla civila i flyktingläger eller sjukvårdspersonal är krigsbrott.

Attacker mot civila är aldrig acceptabelt, oavsett vem som utför dem. Den svenska regeringen skickar signaler om att de inte delar denna grundläggande värdering. Regeringen måste, i likhet med FN och till viss del även EU, fördöma det urskillningslösa våldet från båda sidor mot civila.

Både israeliska barn och palestinska barn har rätt att växa upp i fred och frihet. Det urskillningslösa våldet måste få ett slut. Det behövs en omedelbar vapenvila. Israel måste släppa igenom humanitär hjälp och grundläggande förnödenheter till Gaza och Hamas måste omedelbart släppa gisslan. På längre sikt krävs ett slut på ockupationen av Palestina och en lösning där israeler och palestinier kan leva sida vid sida.

Eurodoc Conference 2023 - A Sustaineble Academica 7-8 Juni

Fackförbundet ST within the university sector co-organised the conference "Sustainable academia: Eurodoc conference 2023", on the 7-8th of June 2023, together with SFS (Sveriges förenade studentkårer), SNPA (Swedish network of postdoc associations) and Eurodoc (European council of doctoral candidates and junior researchers). The conference was held in Uppsala, with about a 100 participants in total. The main question of the conference was how to create a sustainable academia for the young professionals working in it, branching out into a number of themes such as academic freedom, equal opportunities, psychosocial work environment and precarity for junior researchers, among others.

Recordings of the keynote speeches and panel sessions from the conference can be found below:

Opening, including a keynote speech by Fackförbundet STs chairperson Britta Lejon
https://www.youtube.com/live/0RRGksA9aEE?feature=share

Dealing with precarity: Employment conditions of post-docs
https://www.youtube.com/live/6N0Xq7-J51g?feature=share

A sustainable academia (in relation to the environment and the climate)
https://www.youtube.com/live/UPHOampFsdI?feature=share

The assessment of the academic career – a key to Open Science
https://www.youtube.com/live/jpeQnHDGqtU?feature=share

Eurodoc Session on the Sustainability of Ukrainian Academia in (Post)War Times
https://www.youtube.com/live/6j0Faoygf84?feature=share

Keynotes:
Yuliia Ovchynnykova, Ukrainian MP, politician, ecologist, PhD in Biological Sciences
Kelly Woods, the Senior Associate Publisher at F1000 responsible for Open Research Europe
https://www.youtube.com/live/HRQLblXnSHk?feature=share

A timely and relevant doctoral education
https://www.youtube.com/live/aHZ5RIDH7xQ?feature=share

Equal opportunities in the academic career
https://www.youtube.com/live/DqkkDVkedII?feature=share

Academic freedom – a prerequisite for a sustainable future
https://www.youtube.com/live/KqXqjIzABIE?feature=share

A sustainable academic psychosocial work environment
https://www.youtube.com/live/I8Ev6rFY66A?feature=share

We thank our co-organisers, all the invited speakers, moderators and the conference participants as well as everybody else who made this conference possible and contributed to the very important conversations on creating a more sustainable academia.

  The Tidö-agreement and residence permits for doctoral students and researchers

  In Swedish enclosed below
  The chair of Fackförbundet ST, Britta Lejon, has commented on the Tidö-agreement, stating that it contains counterproductive symbolic measures, such as the suggestions on criminal policy that risk the rule of law, increases arbitrariness and polarisation in society.

  In the area of migration policy, Britta Lejon emphasises that the focus on temporary residence permits (instead of permanent ones) is expensive and requires large investments in state agencies, while also hindering integration.

  Fackförbundet ST within the university sector would like to raise a similar issue. We have, since the summer of 2021 been working against the reform of the Aliens Act, that decreased the chances of doctoral students and early career researchers getting a permanent residence permit. We would like to see a return to the regulations in place before the reform, when doctoral students had the opportunity to get permanent residence permit after 4 years of studies. The various types of temporary residence permits are ill suited to the conditions within academia, with a high prevalence of short, fixed-term employment and create a lot of stress and anxiety. This, in turn, makes Sweden less attractive to highly qualified applicants from outside of the EU/EEA.

  In the Tidö-agreement there are instructions for a state enquiry into labour migration, which is, mostly geared towards stricter criteria for work permits, but it also includes this paragraph:

  ”För att stärka Sveriges konkurrenskraft som forskningsnation undersöks och vid behov författningsregleras särskilda bestämmelser för doktorander och forskare gällande möjligheten till uppehållstillstånd efter en viss tids sammanhängande anställning.”

  Loosely translated, it is stated that in order to strengthen Sweden’s position as a research nation, there should be an enquiry into (and, if need be, new regulation of) doctoral students’ and researchers’ possibilities of getting a residence permit after a certain time of continuous employment.

  We duly note that it does not say “possibility of getting a permanent residence permit”. This omission should not be overlooked and is quite worrying. What, more precisely, this enquiry will amount to is at present very unclear. We will continue to monitor the issue.

  At the same time, the fact that this point is a part of the agreement, regardless of its ambiguity, is testament to all the efforts of the broad campaign for a return to the regulations before 2021. We would like to thank all those involved in the efforts to raise the issue of how doctoral students and other early career researchers have been impacted by the changes in the Aliens Act: first and foremost the grassroot movement´s, for example in the Facebook-group Intl. PhD students in Sweden call for change in the permanent residency law, Fackförbundet ST, TCO, Sveriges förenade studentkårer (SFS), Sveriges universitetslärare och forskare (SULF), SACO, NJF, SNPA, Svensk Näringsliv and SUHF.

  As for the Tidö-agreement, we want to be very clear, that what is needed is a return to the possibility for doctoral students to get a permanent residence permit after 4 years of studies. If the enquiry instructions are phrased in such a way, and result in a reform of that kind, well, then the Sweden’s position as a research nation would be strengthened!

  Tidöavtalet och uppehållstillstånd för doktorander och forskare

  Uttalande om Ukraina från vår europeiska organisation EPSU samt vår international PSI

  - "Våra tankar går till våra kamrater i de ukrainska fackföreningarna. Vi har fått de första rapporterna om attacker som även drabbar fackföreningsmedlemmar. Vår solidaritet är med folket i Ukraina. Vi är övertygade om att detta krig inte är vad majoriteten av arbetande människor i Ukraina och Ryssland vill ha"

  Det är delar av innehållet i det gemensamma uttalande som EPSU och PSI publicerat. Läs hela artikeln i bilagan nedan, eller direkt på deras webb

  Läs uttalandet på Svenska

  Read Statement in English

  EPSU och PSI fördömer Rysslands angrepp på Ukraina

   Fackförbundet ST

   Box 5308

   102 47 Stockholm

   Besök: Sturegatan 15

   Telefon: 0771-555 444

   E-post: st@st.org

   Orgnr: 802003-2101

   Följ oss