Pressmeddelanden

Uppsägningen av en ST-medlem på Energimyndigheten väcker grundläggande frågor om vad en statligt anställd får och inte får göra utanför arbetstid. Arbetsgivarens har omprövat en säkerhetsklassning efter vad som kan misstänkas vara politiska påtryckningar, och avslutat anställningen med motiveringen att medarbetaren inte uppfyller säkerhetskraven. Därför kräver nu fackförbundet ST överläggning med arbetsgivaren i ärendet och överväger även att anmäla fallet till Justitieombudsmannen.

Fackförbundet ST överklagar domen i förvaltningsrätten att upphäva skyddsstoppet på Stockholms pendeltåg. Beslutet innebar att dåvarande operatören MTR kunde fortsätta att låta tågförare köra pendeltågen ensamma utan tågvärdar, trots de risker för arbetsmiljön som de fackliga organisationerna och skyddsombuden uppmärksammat. Skyddsombuden begär nu att kammarrätten ger prövningstillstånd till att målet tas upp på nytt.

I Sverige är rätten till konfliktåtgärder på arbetsmarknaden reglerad i grundlagen. För att lösa konflikterna förhandlar parterna tills en uppgörelse nås, samtidigt som myndigheter förhåller sig neutrala till parternas konfliktåtgärder. Att Tesla försöker att omkullkasta denna ordning genom att utnyttja rättssystemet är mycket anmärkningsvärt. Fackförbundet ST välkomnar därför beslutet av Solna tingsrätt att avslå Teslas interimistiska yrkande.

I samband med att tågvärdarna avvecklades på pendeltågen i Stockholm lät operatören MTR göra en undersökning av hur avvecklingen skulle påverka arbetsmiljön för tågförarna. När skyddsombuden begärde att få tillgång till undersökningen vägrade arbetsgivaren att lämna ut den. Detta strider mot arbetsmiljölagen och därför stämmer nu Fackförbundet ST företaget MTR i Arbetsdomstolen.

Fackförbundet ST anser att Tesla med sina stämningsansökningar utmanar inte bara den svenska modellen, utan även det svenska förvaltningssystemet.