Något bekymrad man som sitter i ljuset av sin datorskärm

Hur mår anställda på statligt uppdrag?

Publicerad: 2022-11-14

Arbetsbelastningen ökar för anställda inom staten. Det visar Fackförbundet STs stora medlemsundersökning om arbetsmiljön. I jämförelse med tidigare arbetsmiljöundersökningar ser vi både förbättringar och försämringar. Den fysiska arbetsmiljön är något bättre medan stressen ökar på många arbetsplatser.

Övergripande resultat

 • Anställda inom staten har alldeles för mycket att göra och statligt anställda är mer stressade än anställda på arbetsmarknaden i stort. 

 • Nästan 6 av 10 uppger att när de arbetar övertid beror det på att de inte hinner med sina arbetsuppgifter under ordinarie arbetstid. 

 • I den digitala arbetsmiljön råder det framför allt en brist på inflytande.

 • Distansarbete ses alltjämt som något positivt, framför allt bland kvinnor som grupp. 

 • Vi ser ett starkt samband mellan hur medlemmarna upplever sin arbetssituation och graden av inflytande över arbetsmiljön. 

 • Sjukskrivningarna har minskat något, men orsaken är inte nödvändigtvis positiv. Många förväntas arbeta på distans när de är sjuka.

 • Öppenhet och ledarskap påverkar tryggheten på jobbet. Två vanligt förekommande orsaker till otrygghet är svårigheter att framföra kritik och otydligt ledarskap.

 • Hela 34 procent uppger att det förekommer hot och våld på arbetsplatsen och nästan en tredjedel uppger att de inte fått tillräckligt stöd av sin arbetsgivare i samband med att de blivit utsatta för hot och våld.

Fackförbundet STs krav

Skrota de generella besparingarna i staten. Det är inte rimligt att arbetsbelastningen i staten ökar år efter år. Vi vill att regeringen tillsätter en statlig utredning med syfte att ta fram en ny pris- och löneomräkningsmodell med ett slopat produktivitetsavdrag. 

Resurssätt efter krav och uppdrag. I synnerhet servicemyndigheter och rättsvårdande myndigheter har haft för lite resurser för länge. För hög arbetsbelastning leder till stress hos medarbetarna och sämre service till allmänheten. 

Ledarskap och styrning inom staten behöver utvecklas. Chefer måste ges tid och förutsättningar att värna arbetsmiljön och behöver ge stöd till medarbetarna att prioritera. 

Stärk kunskaperna om arbetsmiljöarbetet. Arbetsgivare behöver i högre grad, och i samverkan med skyddsorganisationen, ta ansvar för att både medarbetare och chefer får utbildning i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) och att det ska finnas förutsättningar att omsätta dessa kunskaper i praktiken. 

Involvera arbetstagarens representanter i utveckling och förändring av digitala system och processer. Det är viktigt att de som arbetar med de verktyg och processer som tas fram får vara med och påverka utformningen av dessa. Den digitala arbetsmiljön ska ingå som en naturlig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Regeringen ska ha en nollvision kring hot och våld mot personer som arbetar på statligt uppdrag. För att komma tillrätta med hot och våld krävs ett nationellt rapporteringssystem för att synliggöra i vilken omfattning personer på statligt uppdrag utsätts för hot och våld. 

Det nya arbetslivet ska utformas i samverkan mellan fack och arbetsgivare. Synen på var och när vi arbetar har förändrats - flexibilitet och individanpassning kommer att krävas för att kunna vara en attraktiv arbetsgivare. Samtidigt ska arbete på distans vara en möjlighet, inte ett krav, och arbetsgivaren måste tillhandahålla både arbetsplats och utrustning. 

Motverka alla former av diskriminering och trakasserier. Arbetsgivare måste arbeta i större omfattning för att motverka diskriminering och trakasserier i både förebyggande arbete och i stöd till den som blivit utsatt.

  Bli medlem och påverka din arbetsplats!

  Som medlem i Fackförbundet ST får du större möjlighet att påverka din arbetsmiljö. Samtidigt får du också tillgång till stöd och rådgivning, inkomstförsäkring, karriärtjänster och mycket mer!

  Bli medlem idag

  Är du förtroendevald? Så här kan du använda rapporten.

  Det är arbetsgivarens ansvar att se till att alla har en god arbetsmiljö, men som fackförbund har vi en viktig roll i att påverka i rätt riktning. Vill du som förtroendevald veta mer om vad du och dina kollegor kan göra för att påverka? Logga in på Mina sidor för mer information.

  Jag vill veta mer

  Fackförbundet ST

  Box 5308

  102 47 Stockholm

  Besök: Sturegatan 15

  Telefon: 0771-555 444

  E-post: st@st.org

  Orgnr: 802003-2101

  Följ oss