Illustrerat järnvägsspår mot blå bakgrund

Avtalsrörelsen 2023 inom spårtrafik

Publicerad: 2023-02-28

|Uppdaterad: 2024-01-26

Den 15 maj 2023 kom Fackförbundet ST överens med arbetsgivarorganisationen Tågföretagen om ett nytt kollektivavtal. Kollektivavtalet gäller fram till den 30 april 2025. Här hittar du som arbetar inom spårtrafik information om vad avtalet innehåller.

Mitt avtal?

Här samlar vi allt om avtalsrörelsen för dig som arbetar inom spårtrafikområdet. Kollektivavtalet omfattar till exempel dig som arbetar inom Green Cargo, SJ, MTR, Transdev, VR Sverige eller Euromaint.

Branschavtal Spårtrafik 2023 - 2025

Nyfiken på att ta del av yrkanden, förhandlingsprotokoll och kollektivavtal i sin helhet? Här kan du ladda ner dem.

Under avtalsrörelser förhandlar vi med arbetsgivarna om våra medlemmars löner och andra villkor. Våra krav utgår helt från våra medlemmars intressen – och ju fler vi är, desto mer kan vi påverka.

Här är nyheterna i det nya kollektivavtalet

Den 15 maj 2023 kom vi och arbetsgivarsidan överens om ett nytt kollektivavtal. Här är viktigaste nyheterna.

  • Löneökningar på 7,4 procent under de kommande två åren. Individgaranti som innebär att alla våra medlemmar är garanterade som minst 1 225 kronor i löneökning under perioden. 0,2 procent av löneutrymmet används för fortsatta avsättningar till flex- och delpension.
  • Ett tydligt löfte från arbetsgivarna att jobba tillsammans med oss och andra fackförbund för att hitta lösningar som minimerar ensamarbete.
  • Besked om schemaändringar ska lämnas minst två veckor i förväg och arbetsgivaren ska i dialog med arbetstagaren komma överens om varje eventuell ändring därefter. Du som drabbas av sena schemaändringar kommer framöver ha rätt till kompensation i form av ledighet eller pengar, såvida facket där du jobbar och din arbetsgivare inte kommer överens om något annat. Ska börja gälla senast mars 2024.
  • En arbetsgrupp ska tillsättas för att arbeta med frågan om arbetstidsförkortning.

Arbetsgivarförslag som vi stoppade

Här är några av arbetsgivarsidans yrkanden som inte blev verklighet.

  • Få möjlighet att förhandla enskilt med varje medarbetare om så kallad komprimerad arbetstid.
  • Få möjlighet att kringgå lagen om anställningsskydd genom att låta medarbetare frivilligt avstå omvandling till tillsvidareanställning.
  • Att alla förbättringar i kollektivavtalet ska finansieras genom kapade löneökningar.
  • Att dagens rätt till ledighet varannan helg i stället ska vara var tredje.

Det nya kollektivavtalet gäller från och med den 1 maj 2023 till och med den 30 april 2025. Avtalet är ett så kallat centralt kollektivavtal mellan oss och arbetsgivarorganisationen Almega tågföretagen. Centrala kollektivavtal innehåller grundbestämmelser som därefter kan anpassas efter förutsättningarna där du arbetar. Sådana förändringar förhandlas mellan facket på din arbetsplats och din arbetsgivare.

Så såg våra krav ut

Här är några av kraven som vi lämnade över till arbetsgivarna i slutet av februari inför årets avtalsrörelse.

Vi vill att våra medlemmars kommande löneökningar ska följa den övriga arbetsmarknaden och det så kallade märket. Vi vill också se en individgaranti som innebär att alla medlemmar garanteras en löneökning.

Dagens karensdag leder till stor ojämlikhet mellan den som alltid måste vara på plats på jobbet och den som kan arbeta hemifrån. Den leder också ofta till att den som egentligen borde stannat hemma känner sig tvingad att jobba ändå, många har helt enkelt inte råd att vara hemma. Det här leder till ökad smittrisk på arbetsplatsen och större sjukfrånvaro på sikt. Därför vill vi se sjuklön från första dagen.

Osäkerhet kring arbetstider är ett av våra medlemmars största problem. Det handlar om allt från långa obetalda vistelser borta från hemmet till många och återkommande schemaändringar med så kort varsel att det ofta är omöjligt att planera vardagen. Därför kräver vi:

  • att all tid som våra medlemmar står till förfogande för arbetsgivaren ska räknas som arbetstid
  • bättre framförhållning vid förändringar av ordinarie arbetstid

Trots tekniska säkerhetslösningar har ensamarbete i anslutning till växling på bangårdar kostat människoliv, även under de senaste åren. Det är oacceptabelt. Därför kräver vi ett totalförbud mot ensamarbete i samband med särskilt olycksdrabbade arbeten, till exempel växling och rangering. Vi vill också se bättre rutiner kring ensamarbete i stort.

Ingen ska utsättas för hot och våld, sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling på jobbet. Därför behöver alla arbetsgivare upprätta rutiner och följa upp incidenter med särskilt fokus på dessa områden. Vi yrkar också att den arbetsgrupp som 2020 påbörjade ett arbete med att ta fram stödmaterial kring hot och våld ska få ta fram likande kunskapshöjande insatser som rör sexuella trakasserier och ensamarbete.

Därför spelar kollektivavtal roll

Läs mer om hur en avtalsrörelse fungerar och varför vi tecknar kollektivavtal. Eller börja med att titta på videon här under.