Illustration som föreställer en lyftkranskrok med last

Avtalsrörelsen 2023 inom Infranord

Publicerad: 2023-03-07

|Uppdaterad: 2024-01-26

I slutet av maj skrev vi och arbetsgivarna under ett nytt centralt kollektivavtal som omfattar dig som är anställd av Infranord.

Under avtalsrörelser förhandlar vi med arbetsgivarna om våra medlemmars löner och andra villkor. Våra krav utgår helt från våra medlemmars intressen – och ju fler vi är, desto mer kan vi påverka.

Här är nyheterna i det nya kollektivavtalet

Den 22 maj skrev vi under ett nytt centralt kollektivavtal för våra medlemmar inom järnvägsinfrastruktur. Här är de viktigaste nyheterna.

Löneökningar i takt med omvärlden

Det nya kollektivavtalet innehåller löneökningar på 7,4 procent under de kommande två åren, vilket motsvarar det så kallade märket. Av det här så kallade löneutrymmet används 0,2 procent till fortsatta avsättningar till del- och flexpension.

Chefer måste prata om hur förtroendearbetstid fungerar i praktiken

Oreglerad arbetstid ska inte vara detsamma som obegränsad. I fortsättningen ska chefer och medarbetare med förtroendearbetstid därför ha en löpande dialog för att se till att den verkliga arbetstiden stämmer överens med vad som står i anställningsavtalet.

Samarbete mellan oss och arbetsgivarna kring kränkningar, hot och hat

Våra medlemmar ska aldrig behöva acceptera kränkningar, hot eller hat på jobbet. Nu tillsätts en arbetsgrupp som ska ta reda på vad som behöver göras för att ytterligare stärka våra medlemmars trygghet. Arbetsgruppen kommer också se över hur alla medarbetare som behöver ska få tillgång till lämpliga rast- och övernattningslokaler.

Nya regler kring traktamenten

Traktamenten ska enligt kollektivavtalet följa Skatteverkets schablonbelopp. Restidsersättning och ob-ersättning höjs med som lägst 4,1 procent 2023 och som lägst 3,1 procent 2024.

Bättre framförhållning inför pensionen om du fyllt 69

Har du fortsatt arbeta efter att du fyllt 69 år? Genom vårt nya kollektivavtal blir din arbetsgivare tvungen att informera dig senast två månader i förväg vid uppsägning. Den så kallade uppsägningstiden är även i fortsättningen en månad.

Många viktiga beslut fattas på din arbetsplats

Det nya kollektivavtalet gäller från och med 1 maj 2023 till och med 30 april 2025. Avtalet är ett så kallat centralt kollektivavtal mellan oss och arbetsgivarorganisationen Almega tjänsteförbunden. Centrala kollektivavtal innehåller grundbestämmelser som därefter kan anpassas efter förutsättningarna där du arbetar. Sådana förändringar förhandlas mellan facket på din arbetsplats och din arbetsgivare.

Så såg våra krav ut

Här är några av kraven som vi tidigare i år lämnade över till arbetsgivarna inför vårens avtalsrörelse.

Vi vill att våra medlemmars kommande löneökningar ska följa den övriga arbetsmarknaden och det så kallade märket.

Dagens karensdag innebär stor ojämlikhet mellan den som alltid måste vara på plats på jobbet och den som kan arbeta hemifrån. Den leder också till att medarbetare som egentligen borde stannat hemma ofta känner sig tvingade att jobba ändå av ekonomiska skäl – något som medför ökad smittrisk på arbetsplatsen och större sjukfrånvaro på sikt. Därför vill vi se sjuklön från första dagen.

Tillgången till lämpliga lokaler för återhämtning och toalettbesök borde vara en självklarhet – och är också en jämställdhetsfråga. I praktiken är det här tyvärr ett stort problem för många av våra medlemmar med säkerhetstjänst som arbetar på annan ort. Därför vill vi att rätten till lämpliga rastlokaler ska finnas inskriven i vårt centrala kollektivavtal.

Förtroendearbetstid leder för många av våra medlemmar till fler arbetstimmar än vad som är tänkt. Därför kräver vi att chef och medarbetare regelbundet ska följa upp hur stor den egentliga arbetstiden faktiskt är. Oreglerad arbetstid är inte detsamma som obegränsad arbetstid.

Våra medlemmars ersättning för obekväm arbetstid och andra ersättningar har halkat efter jämfört med övriga branschen. Därför kräver vi ersättningar som matchar den här delen av arbetsmarknaden i stort.

Ingen ska utsättas för hot och våld, sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling på jobbet. Därför behöver arbetsgivarna säkerställa nolltolerans genom ett aktivt, synligt och regelbundet arbete som når alla medarbetare.

Vi vill att det lokala kollektivavtal som i dag finns mellan oss och arbetsgivaren Infranord ska lämnas oförändrat under den kommande avtalsperioden, även om företaget framöver väljer att bli medlem i en annan arbetsgivarorganisation. Det skulle innebära ett tillfälligt skydd för de villkor vi tidigare förhandlat fram, även i ett läge där arbetsgivaren ansluter sig till ett nytt avtalsområde.

Därför spelar kollektivavtal roll

Läs mer om hur en avtalsrörelse fungerar och varför vi tecknar kollektivavtal. Eller börja med att titta på videon här under.

Ladda ner yrkanden och protokoll

Nyfiken på att ta del av yrkanden och förhandlingsprotokoll i sin helhet? Här kan du ladda ner dem.