Arbetsmiljöombudet

Publicerad: 2022-04-21

Att vara arbetsmiljöombud är ett viktigt uppdrag. Men vad innebär det att vara ombud? Vi förklarar.

Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Ett arbetsmiljöombud, (även kallat skyddsombud), är arbetstagarnas valda ombud i arbetsmiljöfrågor och ska delta vid planering av alla frågor som rör arbetsmiljön. Alla arbetsplatser med fem eller fler anställda ska ha minst ett arbetsmiljöombud.

Arbetsmiljöombudet har inte ansvar för arbetsmiljön, men ska bevaka att arbetsgivaren följer gällande regler. Ombudet kan begära att arbetsgivaren vidtar åtgärder om det finns brister i arbetsmiljön och kan även vända sig till Arbetsmiljöverket om åtgärderna inte genomförs. Om det finns skäl att tro att en anställds liv eller hälsa är i fara om den fortsätter med en viss arbetsuppgift kan arbetsmiljöombudet avbryta arbetet.

Om du som anställd upplever problem i arbetsmiljön ska du i första hand tala med din chef. Om det inte är tillräckligt eller om du inte är nöjd, kan du prata med ditt arbetsmiljöombud. Ombudet har tystnadsplikt.