Aktuellt

Aktuellt

Vid ST-sektionens årsmöte den 20 mars valdes ny styrelse i enlighet med valberedningens förslag. En rad tidigare ledamöter fick förnyat förtroende och styrelsen fick också fyra nya ersättare.

Varmt välkommen till en digital fikastund med facket!

Alla medlemmar hälsas varmt välkomna till ST-sektionens årsmöte!

Hackerattacken, som bland annat drabbat Primula-systemet, gör att löneförhandlingarna vid GU dessvärre inte kan komma igång.

In the first newsletter of the autumn, we highlight all the exciting activities for our members. At the autumn meeting on November 16, we discuss RALS and the conditions at our workplaces, on December 6 we invite you to "Fika with the union", and on December 11 we host a regional seminar with the Expo foundation on how we as employees can handle organized threats and pressures (the seminar will be held in Swedish).

I höstens första nyhetsbrev slår vi ett extra slag för alla spännande aktiviteter för våra medlemmar. På höstmötet 16 november diskuterar vi RALS och villkoren på våra arbetsplatser, 6 december bjuder vi in till Fika med facket och 11 december står vi värd för ett regionalt seminarium med stiftelsen Expo om hur vi som anställda kan hantera organiserade hot och påtryckningar.

In the last newsletter of the semester, you can read about the ST section's follow-up survey on the wage negotiations, the settlement in the Swedish Labour Court regarding the dismissal of a professor, and the international conference on doctoral students' conditions that ST was involved in arranging.

I terminens sista nyhetsbrev kan du bland annat läsa om sektionens uppföljningsenkät inför höstens lönerörelse, förlikningen i Arbetsdomstolen gällande en uppsägning av en professor samt den internationella konferens om doktoranders villkor som ST var med och arrangerade.

The ST section at GU had its annual meeting and four new representatives were elected to the board. Several issues were also discussed at the annual meeting, i.a. summer working hours and the operational plan for 2023. It can also be noted that the local salary negotiations at GU are completed. Read more in our newsletter below!

ST-sektionen vid GU har haft årsmöte och fyra nya ledamöter valdes in i styrelsen. Vid årsmötet diskuterades även flera aktuella frågor, bl.a. sommararbetstid och verksamhetsplan för det närmaste året. Bland nyheterna kan också noteras att sektionen nu är klar med de lokala löneförhandlingarna vid GU och att avtalsrörelsen på förbundsnivå dragit igång inför höstens kommande löneförhandlingar. Läs mer i vårt nyhetsbrev nedan!