Våra nyckelfrågor

Publicerad: 2022-04-22

|Uppdaterad: 2022-04-22

För att styra och koncentrera verksamheten till områden, åtgärder och resultat som är de viktigaste för medlemmen är ST inom PostNords viktigaste mål de som står här nedan. Det innebär att vi kraftsamlar för att i första hand kunna åstadkomma resultat inom nedanstående områden.

En arbetsplats som präglas av jämställdhet och mångfald
ST inom PostNord anser att en jämställd arbetsplats ska utmärkas av:

 • Ett planmässigt jämställdhets- och mångfaldsarbete.
 • Ett ledarskap med insikt om att jämställdhet är en självklar förutsättning för både kvinnors och mäns delaktighet i familjeansvaret.
 • Arbetsorganisation och arbetsformer som tar hänsyn till kvinnors likaväl som mäns kompetens samt olika önskemål och behov.
 • Att alla anställda har en individuell utvecklingsplan.
 • Att kvinnodominerade arbeten värderas lika som mansdominerade arbeten.

En lönesättning som uppfattas som rättvis av alla på arbetsplatsen
En rättvis lönesättning ska utmärkas av:

 • Att lönen sätts utifrån kriterier som är kända och accepterade av alla.
 • Att lönekriterierna utgår från arbetet och verksamhetens krav.
 • Att saklighet och öppenhet präglar lönesättningen.
 • Att löneskillnader beror på olika krav och skicklighet i arbetet.
 • Att individen är delaktig i bedömningen av den egna arbetsinsatsen.
 • Att var och en vet skälen för den egna lönen samt hur den ska kunna påverkas.

Ett bra ledarskap

ST inom PostNord anser att ett bra ledarskap ska utmärkas av:

 • Att alla anställda ska känna stöd och tydlighet i sitt arbete.
 • Att varje chef ges goda förutsättningar till exempel befogenheter, ansvar, stöd och återkommande utveckling i ledarskapet.
 • Att vara medveten om att individens kompetens är avgörande för utveckling, befordran, arbetsuppgifter och lön.
 • Att varje individ blir sedd, hörd, behövd och tagen på allvar. 
 • Att individen har inflytande över sitt eget arbete och är delaktig i utvecklingen av verksamheten.
 • Att utbildning och ansvarstagande ska stimuleras och premieras samt uppmuntra karriärutveckling.
 • Att resurser och befogenheter ges för att ett gott ledarskap ska kunna utövas.
 • Att ett strategiskt arbete med jämställdhet och mångfald bedrivs. 

En bra arbetsmiljö

ST inom PostNord vill att de anställda ska få större insikt och inflytande i den egna arbetsplatsens verksamhet och utveckling. Vi arbetar för att alla arbetsmiljöansvariga ska certifieras och få till stånd kontinuerligt systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) enligt Arbetsmiljölagen.

En trygg arbetsplats

 • Alla medlemmar skall ges möjlighet till kompetensutveckling för att kunna möta förändrade krav i arbetet.
 • Ingen ska förlora i löneutveckling för att han eller hon blir sjuk eller tar ut lagstadgad och avtalad rätt till ledighet.
 • Alla ska ges möjlighet att få insikt om den egna arbetsinsatsens betydelse för helheten.
 • Att kompetensväxling ska ske internt och inte genom extern rekrytering.

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss