Abstrakt mönster med cirklar och halvcirklar mot lila bakgrund

Du har rätt att må bra på jobbet!

Publicerad: 2023-10-23

Läs mer om din rätt till en bra arbetsmiljö, vad Fackförbundet ST kräver – och vad du själv kan göra om det finns brister på din arbetsplats.

Din arbetsgivare är ansvarig för att du har en bra arbetsmiljö. Det står i lagen. Men på många arbetsplatser finns mycket kvar att göra. Sju av tio av våra medlemmar känner sig stressade till följd av sitt arbete. Hot och våld, rädsla för att framföra kritik och teknikstrul är andra arbetsmiljöproblem där det behövs insatser för att åstadkomma förändring.

Som fackförbund arbetar vi aktivt för att förbättra din arbetsmiljö. Det gör vi genom att sätta press på arbetsgivare, påverka politiker och förhandla fram bättre villkor i kollektivavtal. Och vår röst blir starkare ju fler som uppmärksammar problemen. När du stöter på brister i din arbetsmiljö, prata därför också med Fackförbundet ST på din arbetsplats.

Fem arbetsmiljöproblem – och vad du kan göra om du känner igen dig

Arbetsmiljö handlar om skrivbordshöjd och stolen du sitter på – och om mycket mer. Känner du igen dig i något av arbetsmiljöproblemen nedan? Läs om vad du kan du göra och om vad Fackförbundet ST kräver.

Hot och våld är allvarliga arbetsmiljöproblem. Det är aldrig acceptabelt att du blir utsatt – och om det sker är det arbetsgivarens ansvar att hantera och följa upp det som hänt.

Om du blivit utsatt för hot eller våld, vänd dig i första hand till din chef. Tänk på att även berätta om du upplever hot och våld, men inte blir direkt skadad. Också sådana situationer – tillbud – behöver utredas av din arbetsgivare för att de inte ska kunna hända igen. Upptäcks brister behöver de åtgärdas.

Dina skyddsombud och det lokala facket spelar viktiga roller i arbetet mot hot och våld på arbetsplatsen. Det är till exempel skyddsombudens roll att delta i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Skyddsombuden kan också begära åtgärder som behövs för att undanröja risker.

Det här kräver Fackförbundet ST

Hot och våld är aldrig acceptabelt – oavsett var du jobbar. Att du som arbetar på statligt uppdrag utsätts för hot, våld och trakasserier är dessutom ytterst ett angrepp på demokratin. Vi kräver bland annat:

 • en nollvision mot hot och våld mot personer som arbetar på statligt uppdrag
 • att inget ensamarbete sker i situationer som innebär påtaglig risk för våld eller hot om våld
 • att ansvaret för att utreda och polisanmäla när en incident har inträffat ska ligga hos arbetsgivaren – inte hos dig som anställd

Om du har för hög arbetsbelastning under lång tid kan det leda till stress och ohälsa. Det är ett arbetsmiljöproblem – och därmed din arbetsgivares ansvar att komma till rätta med.

I första hand ska du vända dig till din chef. Hen kan inte antas veta att du har en ohälsosam arbetsbelastning, därför är det ditt ansvar att påtala det. Oftast brukar det gå att komma överens om en lösning. Om du har för mycket att göra, fråga också din chef vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras – här är det viktigt att de som leder verksamheten kan ge tydliga svar.

Om du ändå inte upplever att du får gehör kan du vända dig till arbetsplatsens skyddsombud eller din fackliga representant. De ser till att frågan tas vidare på rätt sätt. Exempelvis kan skyddsombudet uppmana arbetsgivaren att undersöka de aktuella riskerna.

Det här kräver Fackförbundet ST

En alltför hög arbetsbelastning över tid får aldrig accepteras eller normaliseras. Effektiviseringshetsen måste få ett stopp. Vi kräver bland annat:

 • ett stopp för generella besparingskrav i staten. Generella krav på besparingar har sedan i början av 1990-talet gjort att myndigheter fått mindre och mindre pengar för varje år – något som påverkar både din arbetsmiljö och medborgarnas tillgänglighet till myndigheter
 • att statliga verksamheter behöver få resurser som motsvarar kraven som ställs
 • tydligare föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö för att göra det lättare att följa upp att arbetsgivare gör vad som krävs enligt lag

Ingen får utsättas för diskriminering på jobbet. Det är ett allvarligt arbetsmiljöproblem – och din arbetsgivare har det yttersta ansvaret att agera och vidta åtgärder om någon blir utsatt.

Om du själv blivit utsatt för diskriminering, vänd dig till facket på din arbetsplats så snabbt som möjligt. Kom ihåg att den som uppmärksammar diskriminering på sin arbetsplats inte får utsättas för bestraffning – det står i lagen. Men vad räknas som diskriminering? I diskrimineringslagen står att när någon behandlas orättvist eller kränks och det har att göra med någon av de sju diskrimineringsgrunderna, så är det diskriminering.

All kränkande behandling räknas alltså inte som diskriminering. Om du till exempel upplever att du exkluderas eller inte får ta del av information på samma sätt som dina kollegor, kan det också handla om det som kallas kränkande särbehandling. Här behöver din arbetsgivare ha tydliga riktlinjer för vad du som anställd ska göra om du känner dig kränkt.

Det här kräver Fackförbundet ST

 • att arbetet med att skapa inkluderande och diskrimineringsfria arbetsplatser måste intensifieras – och aldrig får nedprioriteras
 • att diskrimineringslagen ska ge bra förutsättningar för fackförbund och arbetsgivare att samverka i arbetet kring aktiva åtgärder
 • att regelverken kring mobbning och trakasserier skärps

Upplever du att det inte är acceptabelt att framföra kritik mot verksamheten på din arbetsplats? Då är du inte ensam. Oron för att råka illa ut vid framförandet av kritik är stor bland våra medlemmar och många väljer därför att inte lyfta problem eller larma om missförhållanden.

Behöver du råd eller stöd kring att våga lyfta obekväma frågor på din arbetsplats? Tveka inte att vända dig till oss, antingen till närmsta företrädare för Fackförbundet ST på din arbetsplats eller genom att prata med vår fackliga rådgivning. Dit kan du som medlem ringa alla vardagar på 0771-555 444.

Arbetar du inom staten, till exempel på en myndighet eller inom universitet och högskola? Till skillnad från i näringslivet har du i normalfallet rätt att kritisera din arbetsgivare offentligt. Du kan också vända dig till medier om du upptäcker fel och brister i verksamheten.

Det här kräver Fackförbundet ST

Att känna sig tystad och rädd är ett stort arbetsmiljöproblem och det är viktigt att tystnadskulturer uppmärksammas och motarbetas. Men tystandskultur är inte bara ett hot mot arbetsmiljön, utan även mot demokratin. Därför kräver vi bland annat:

 • att det vidtas politiska åtgärder för att motverka tystnadskulturer och att förbättra demokrati och yttrandefriheten i de verksamheter som arbetar på statligt uppdrag. Till exempel genom att inrätta en särskild öppenhetsombudsman.
 • att anställda i privat verksamhet på statligt uppdrag ska få motsvarande rätt som offentligt anställda att berätta om missförhållanden till media
 • att chefer ska ha organisatoriska förutsättningar att utöva ett hälsofrämjande och inkluderande ledarskap. Till exempelvis genom administrativ avlastning som frigör tid och möjliggör ett mer närvarande ledarskap.

Det är lätt att ignorera trassel i den digitala arbetsmiljön när tiden behövs till annat. Men konstant teknikstrul och långsamma program påverkar arbetsmiljön och bidrar till stress.

Den digitala arbetsmiljön är en viktig del av din arbetsmiljö. Om du upplever att något i den digitala arbetsmiljön inte fungerar, prata med din chef eller ditt skyddsombud. Det är också viktigt att du som anställd får rätt kunskap och utbildning kring hur nya system och program ska användas. Att du ska ha rätt kunskap för dina arbetsuppgifter står i arbetsmiljölagen.

Det här tycker Fackförbundet ST

De digitala verktygen har blivit en allt större och viktigare del i mångas arbete. Därför ska den digitala arbetsmiljön ingå som en naturlig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Samtidigt upplever många av Fackförbundet STs medlemmar att möjligheterna att påverka den digitala arbetsmiljön är små. Vi tycker bland annat:

 • att det ska vara en självklarhet att berörda på arbetsplatsen tidigt involveras i utveckling och utformning av nya verktyg och processer
 • att den digitala arbetsmiljön måste hanteras i samspel med andra arbetsmiljöfrågor
 • att nya digitala lösningar och arbetssätt behöver utformas så att de skapar förutsättningar för en hjärnvänlig arbetsvardag

Det här kan du som förtroendevald göra

Nu kraftsamlar vi för ett hållbart arbetsliv. Fackförbundet ST höjer ambitionsnivån i arbetsmiljöfrågan med Program för hållbart arbetsliv – ett program som tydliggör Fackförbundet STs visioner och ställningstaganden, men även fungerar som ett konkret stöd för dig som förtroendevald i ditt fackliga arbete. Är du förtroendevald i Fackförbundet ST? Här kan du läsa mer om programmet.

Läs mer om programmet

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss