Personer har ett möte

Vad är en personalansvarsnämnd?

Publicerad: 2024-01-12

En personalansvarsnämnd, PAN, är ett arbetsgivarorgan inom staten – som kan fatta beslut i vissa frågor som rör enskilda arbetstagare. Nämnderna finns för att hantera de särskilda villkor som gäller för statligt anställda. Här reder Fackförbundet ST ut hur systemet med PAN fungerar.

Myndigheter med fler än 50 anställda har i regel PAN. I övriga fall brukar styrelsen eller generaldirektören ta över nämndens uppgifter. I dagsläget finns det PAN på drygt 7 av 10 myndigheter och även på många högskolor och universitet.

Vad har PAN för uppgifter?

Nämnden kan besluta om uppsägning av personliga skäl och avsked. Det speciella är att PAN har en särreglering i lagen om offentlig anställning, LOA. Där framgår att nämnden också kan tilldela arbetstagare disciplinpåföljder i form av en varning eller ett löneavdrag. Om den anställda har begått brott i sitt yrkesutövande (tjänstefel) ska nämnden göra en åtalsanmälan. Andra typer av brott på arbetsplatsen ska polisanmälas. I dessa två fall avvaktar nämnden och tar sitt beslut först när rättsväsendet har gett sin dom.

Bland personalansvarsnämnderna är varning den vanligaste åtgärden. De flesta ärendena rör otillåtna register­slagningar, olovlig frånvaro, trakasserier, jäv, stöld och förskingring. På de flesta myndigheter har nämnderna dock ytterst få eller inga ärenden ett genomsnittligt år. 

Vilka sitter i PAN?

De enda lagkraven är att myndighetens chef ska vara ordförande och att nämnden ska innehålla personalföreträdare (vanligen från facket). Antalet ledamöter och vilka det är får arbetsgivaren bestämma. Sammansättningen kan också variera över tid. I vissa fall, som inom Försvarsmakten och Polismyndigheten, har regeringen dock bestämt vilka som ska ingå i PAN.

Hur fungerar PAN?

Innan ett ärende hamnar hos nämnden brukar det ha utretts inom myndigheten. Under utredningen ska den berörda arbetstagaren få möjlighet att yttra sig, skriftligen eller muntligen. Handlar ärendet om uppsägning eller avsked måste arbetsgivaren varsla arbetstagarens fack som också får yttra sig om omständigheterna.

Om utredningen kommer fram till att ärendet ska tas upp av PAN brukar arbetstagaren få delta i nämndens sammanträde tillsammans med ett ombud (oftast från facket). Slutligen överlägger ledamöterna och fattar ett majoritetsbeslut.

Det är viktigt att komma ihåg att personerna från facket som sitter i PAN inte företräder arbetstagaren som ärendet berör – även om de tillhör samma fackförbund.  

Hur kan Fackförbundet ST stötta en medlem som hamnar i PAN?

Det kan vara tufft att bli granskad på det sättet och vi erbjuder råd och stöd. Under själva processen kan vi på Fackförbundet ST också biträda medlemmen. Om vi anser att ett beslut i PAN är felaktigt finns det också en möjlighet att vi kan hjälpa till i en eventuell rättsprocess. Nämndens beslut kan nämligen alltid överklagas till domstol.