Illustration över STs rapport om arbetsmiljö på Kriminalvården

Slag, sparkar och spott – vardag för anställda inom Kriminalvården 

Publicerad: 2024-06-25

Arbetsmiljön på Kriminalvården är ohållbar. Mer än var tredje anställd uppger att de blivit utsatta för hot eller våld under det senaste året. Fyra av tio uppger att arbetet ger dem ångest eller sömnproblem varje månad. Det här är några av de dystra siffrorna från Fackförbundet STs rapport "Slag, sparkar och spott – vardag för anställda inom Kriminalvården".

Redan i vår arbetsmiljöundersökning 2022 avslöjades stora brister i Kriminalvårdens arbetsmiljö. Sedan dess har frågor som rör lag och ordning hamnat än högre upp på den politiska agendan, såväl i samhällsdebatten som i Tidöregeringens prioriteringar. Trots detta visar årets arbetsmiljöundersökning att inga större förbättringar skett sedan 2022.

Anställda vittnar om en allt mer pressad situation på Sveriges häkten och anstalter. Dubbelbeläggningar, underbemanning och bristande ledarskap har resulterat i en otrygg miljö för både anställda och klienter. 

Resultaten i korthet

 • Tre av fyra uppger att det förekommer hot och våld på arbetsplatsen. 
 • Mer än var tredje uppger att de blivit utsatta för hot eller våld under det senaste året. 
 • Bland de utsatta uppger mer än hälften att det sker varje månad eller oftare. 
 • Fyra av tio uppger att arbetet ger dem ångest eller sömnproblem varje månad. 
 • Nästan en tredjedel uppger att de inte kommer orka arbeta inom Kriminalvården fram till pensionen. 

  Förutom att hot och våld är ett allvarligt arbetsmiljöproblem så är det även ett hot mot vår demokrati. När anställda på myndigheter utsätts för hot eller annan form av påtryckning för att tvingas till felaktiga beslut, är det inte bara förtroendet till den anställda som sätts på spel utan även tilliten till staten och hela det demokratiska samhället.

  "Att personen kommer knulla mig, min mamma, barn, kommer söka upp mig på utsidan för jag är inte osynlig."


  Kvinna, 30-49 år, Kriminalvården 

  "Fysiskt våld och/eller urin och avföringskastning mot personal."

  Man, 30-49 år, Kriminalvården

  Detta vill Fackförbundet ST

  Rapportens resultat visar att den nuvarande arbetssituationen inom Kriminalvården är oacceptabel. Fackförbundet ST kräver att de anställda får rimliga förutsättningar att göra sitt jobb – att vårda via behandlingsprogram, sysselsättning och utbildningsmöjligheter.  

  Därför vill vi att arbetsgivaren:

  • tar bort namnskyltar från personalen. Ersätt med endast förnamn eller tjänstenummer.
  • ser till att anställda som har utsatts för hot eller våld av en klient inte har kontakt med den klienten.
  • erbjuder mer utbildning och stöd till anställda för att förebygga hot och våld och risken för otillåten påverkan på arbetsplatsen.
  • aktivt arbetar för att minska personalomsättningen på myndigheten och ökar andelen tillsvidareanställda.
  • utvecklar och implementerar en tydlig policy som adresserar hot och våld, inklusive förebyggande åtgärder och hur incidenter ska hanteras.
  • genomför riskbedömningar för att identifiera potentiella risker och utformar strategier för att minska dessa risker.
  • skapar en åtgärdsplan som garanterar att alla anställda är medvetna om riktlinjerna och vet hur de ska agera i en hotfull situation.
  • ser till att det finns stödsystem på plats, som till exempel tillgång till företagshälsovård och psykologiskt stöd.

  Fackförbundet ST vill se:

  • tydliga regleringar över den fysiska arbetsmiljön på våra anstalter och häkten.

   Fackförbundet ST

   Box 5308

   102 47 Stockholm

   Besök: Sturegatan 15

   Telefon: 0771-555 444

   E-post: st@st.org

   Orgnr: 802003-2101

   Följ oss