Kollektivavtalade ersättningar inom staten betalas ut till 66 års ålder

Publicerad: 2022-12-19

Nyhet Efter förhandlingar med Arbetsgivarverket har OFR/S,P,O, med Fackförbundet ST i spetsen, lyckats anpassa åldersgränsen i de kollektivavtalade ersättningarna till den höjda åldersgränsen i det allmänna trygghetssystemet. För Fackförbundet ST innebär denna förhandlingsvinst att statligt anställda medlemmar kommer kunna ta del av kollektivavtalade ersättningar tills de fyller 66.

Det gäller till exempel medlemmar som är långtidssjuka, arbetsskadade med rätt till arbetsskadelivränta, delpensionärer eller arbetslösa/i omställning.

Bakgrunden

Fram till sista december 2022 kan anställda i Sverige med låg allmän pension få ut garantipension från den allmänna pensionen vid 65 års ålder, när de går i pension. Samma åldersgräns gäller för att vid pensioneringen få ta del av en rad sociala försäkringar (allmänna sjukförsäkringen, personskadeförsäkringen, arbetslöshetsförsäkringen, osv.).

Sommaren 2022 bestämde dock riksdagen att åldersgränsen i Socialförsäkringsbalk (2010:110) från och med 1:a januari 2023 ska höjas till 66 års ålder. Konkret innebär ändringen att de som från och med 1:a januari 2023 går i pension vid 65 års ålder inte kan få garantipension eller ersättning från de sociala försäkringarna förrän de fyllt 66. Vill man exempelvis få ut garantipension behöver man från och med 2023 arbeta ett år till – tills man fyller 66.

Vad innebär det för ST-medlemmar?

ST-medlemmar inom staten omfamnas av en rad kollektivavtal som ger ekonomisk ersättning vid sidan om de sociala försäkringarna.

Dessa kollektivavtalade ersättningar betalas ut till 65 års ålder fram till årsskiftet. Med anledning av ändringen som bestämdes sommaren 2022 såg Fackförbundet ST en risk med att dessa ersättningar inte skulle anpassas till den höjda åldersgränsen. Detta hade inneburit att de av våra medlemmar med mest ansträngd ekonomi hade varit utan våra kollektivavtalade ersättningar i ett helt år, mellan 65 och 66 års ålder.

Från och med 1:a januari 2023 kommer även Fackförbundet STs kollektivavtalade ersättningar betalas ut till 66 års ålder.

Den här ändringen fick OFR/S,P,O, med Fackförbundet ST i spetsen, igenom efter förhandlingar med Arbetsgivarverket hösten 2022.

Ytterligare ändringar

Dessutom har vi uppnått en tillfällig överenskommelse under år 2023 som innebär följande:

  • För den som har delpension enligt delpensionsavtalet kan en arbetsgivare fatta ett tilläggsbeslut som innebär att den beviljade delpensionen förlängs till månaden före det att arbetstagaren fyller 66 år. Det gäller enbart för den som redan har delpension och som under 2023 fyller 65 år. Ett tilläggsbeslut om förlängd delpension är ingen rättighet. Det förutsätter dels att delpensionären har så pass låg allmän pension att han eller hon kommer att få garantipension från det allmänna pensionssystemet dels att arbetsgivaren har förutsättningar i övrigt för tilläggsbeslutet. Förutsättningar för övrigt kan vara arbetsgivarens ekonomisk förutsättningar och/eller vad verksamheten behöver. En förlängd delpension kräver också att den anställde ansöker om det hos arbetsgivaren.
  • Den som före den 1 januari 2023 har fått särskild pensionsersättning enligt omställningsavtalet kan få förlängd särskild pensionsersättning, längst till dess han eller hon fyller 66 år. Det gäller för den som under 2023 fyller 65 år och vars allmänna pension till en del kommer att bestå av garantipension. För att kunna få förlängd särskild pensionsersättning krävs det en ansökan till omställningsnämnden.