Person berättar framför blädderblock inför publik

Vad gör förtroendevalda kollegor på SU?

Publicerad: 2023-12-18

|Uppdaterad: 2024-05-29

Ständiga uppdrag vi gör på Stockholms universitet:

Lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) ger de anställda rätt till information, förhandling och påverkan på det som sker på arbetsplatsen. Påverkan sker genom ens fackförbund. Varje vecka träffar Fackförbundet ST (och de övriga fackförbunden på SU) arbetsgivaren för att företräda medlemmarna och använda de rättigheter som vi har i lagen. Det är ett centralt och viktigt arbete. Innan möte med arbetsgivare möts förtroendevalda inom OFR/S på förmöte för att diskutera ärendena som tas upp på MBL.

Stockholms universitet ingår Fackförbundet ST i en förhandlingsdelegation, OFR/S, där vi tillsammans med Sveriges Lärare, Vårdförbundet och Ledarna påverkar arbetsgivaren för att förbättra för medlemmarna.

LÄS MER: https://www.st.org/rad-och-stod/vad-facket-gor/sa-bidrar-facket-till-att-skapa-en-bra-arbetsplats/medbestammandelagen

Ett fungerande arbetsmiljöarbete är avgörande för att främja god hälsa och förebygga orsaker till ohälsa på jobbet. Det är arbetsgivarens ansvar att se till att arbetsmiljön är god och att ingen riskerar att bli sjuk eller skada sig på jobbet. Vid Stockholms universitet representeras arbetstagarna av så kallade arbetsmiljöombud (tidigare "skyddsombud") som väljs av det lokala arbetsstället (dvs den organisatoriska enheten, institutionen etc). Dessa finns längst ut i organisationen. Vi har många arbetsmiljöombud vid Stockholms universitet som är med i Fackförbundet ST.

På större arbetsplatser så som Stockholms universitet där det finns flera arbetsmiljöombud ska det även finnas så kallade huvudskyddsombud. Dessa samordnar de lokala arbetsmiljöombuden och företräder i frågor som rör hela arbetsplatsen och lägger tillsammans mycket tid på arbetsmiljöarbetet. Huvudskyddsombuden kan nås på huvudskyddsombud@su.se

Arbetsplatsombuden är förtroendevalda kollegor för att kunna vara ett stöd för Fackförbundet ST:s medlemmar på arbetsplatsen, informera medlemmarna och vara en länk till sektionsstyrelsen. AO kan också vara aktiv gällande att engagera medlemmar och rekrytering; samt att göra ST generellt mer synlig på arbetsplatsen. 

Sektionsstyrelsen bjuder in till olika typer av medlemsmöten och utbildningar, Dessa är till för att du som medlem ska kunna vara delaktig och påverka dina arbetsförhållanden och arbetsvillkor.

Lönerevisionen föregås av löneförhandlingar mellan fackförbund och arbetsgivare. För Fackförbundet ST som förhandlar för OFR/S (Offentliganställdas Förhandlingsråd inom Staten) gäller kollektivavtalsförhandling. Förhandlingsmodell väljs på årsmötet för Fackförbundet ST vid Stockholms universitet. Lönerevisionen äger vanligen rum under hösten.  

För att få ett så bra resultat som möjligt vid förhandlingen är det avgörande med ett välgrundat underlag. Det är därför viktigt att du som medlem fyller i löneenkäten som skickas ut av sektionsstyrelsen innan lönerevisionen. 

Förtroendevalda vid Stockholms universitet stödjer medlemmar när det uppstår problem på arbetsplatsen. Dessa problem kan relatera till arbetsrätten exempelvis anställning och anställningsvillkor samt till arbetsmiljön exempelvis arbetsbelastning, interaktion mellan anställda och kränkande särbehandling/diskriminering. STs förtroendevalda har genomgått särskilda utbildningar för att klara av detta stöd och kan vid behov också koppla på förbundsjuristerna och andra ombudsmän med specialkompetens. 

Någon gång per år så träffas vi medlemmar bara för att umgås och ha lite trevligt. Det är ett bra tillfälle att lära känna andra kollegor som också är medlemmar i Fackförbundet ST. Det kan vara exempelvis adventsfika eller grillaktivitet. Vissa av dessa är öppna så att det går bra att ta med en kollega som inte är medlem, men som skulle kunna bli.

Stockholms universitet styrs genom akademin, exempelvis genom områdesnämnder, fakultetsnämnder och institutionsstyrelser. Där representerar vi medlemmarna i Fackförbundet ST genom att delta med yttrande och närvarorätt. Vi kan inte rösta, men vi kan delta i diskussioner och finnas där besluten fattas. Vi deltar också i lärarförslagsnämnder och befordringsnämnder när våra medlemmar behöver oss där. 

Sektionsstyrelsen representerar också medlemmarna genom att vara med när Universitetsstyrelsen sammanträder.

1-2 gånger/år bjuder sektionsstyrelsen vid Stockholms universitet in förtroendevalda i andra sektionsstyrelser inom universitet- och högskolor i Stockholmsområdet för att utbyta erfarenheter kring det fackliga arbetet, både internt arbete men också om förhandling med arbetsgivaren. 

Sektionen tillhör Avdelningen för universitets-och högskoleområdet. Avdelningen bjuder regelbundet in till olika typer av utbildningar. Där deltar förtroendevalda från hela landet vilket öppnar upp för stora möjligheter för erfarenhetsutbyten. Avdelningen anordnar även digitala sektionsavstämningar varje vecka där det ges tillfälle att stämma av och rådfråga andra förtroendevalda på landets universitet- och högskolor.

Alla medlemmar har möjlighet att påverka arbetet inom Fackförbundet ST genom att till exempel delta på medlemsmöten, besvara enkäter eller skicka in motioner. Förtroendevalda hos oss jobbar på att påverka avdelningen och förbundet i den riktning som medlemmarna vid Stockholms universitet bestämmer. Det sker både formellt och informellt. Fackförbundet ST:s alla sektioner styrs sedan av exempelvis kongressbeslut, så det är viktigt att påverka.

Fackförbundet ST vid Stockholms universitet är en ideell förening och har en egen ekonomi. Medlemmarna bestämmer i föreningen genom årsmötet och väljer styrelse, ordförande/vice ordförande, valberedning och revisorer. Inom styrelsen så utses kassör och sekreterare samt övriga behövda funktioner. 

Vid sidan av det fackliga arbetet så förvaltar också sektionsstyrelsen vår föreningsekonomi och föreningsfrågor som uppstår. I sektionsstyrelsen finns ledamöter (som väljs på 2 år) och ersättare som väljs på 1 år. Både ordförande och vice ordförande väljs på 1 år så som valberedning och revisorer.

Fackförbundet ST vid Stockholms universitet har sitt kansli i Skära villan på campus Frescati. Här har sektionsstyrelsen tillgång till arbetsplatser och mötesrum. Här finns möjlighet att träffa andra förtroendevalda och medlemmar som behöver stöd. Flera av de sociala aktiviteter som sektionsstyrelsen anordnas hålls ofta här.

Förtroendevalda jobbar också med att öka andelen organiserade kollegor på Stockholms universitet. Ju fler medlemmar vi är desto starkare är vi och kan skapa förbättringar i arbetslivet och på arbetsplatserna.

Genom att skapa bra aktiviteter för medlemmarna och nå goda framgångar i det fackliga arbetet är det också fler som väljer att bli medlem i Fackförbundet ST.

Fackförbundet ST vid Stockholms universitet ordnar regelbundet seminarier eller workshops för doktorander och meriteringsanställda. Återkommande ämnen är förlängning av doktorandutbildningen och den svenska modellen. Vi använder engelska i vår kommunikation då en stor del har en internationell bakgrund. Vårt fokus är att stötta doktorander och juniora forskare med tidsbegränsade anställningar när det gäller anställningsvillkor och arbetsmiljö.

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss