Nyhetsbrev #1 2023

Publicerad: 2023-01-18

Nyhet Alla medlemmar önskas en god fortsättning på 2023. Här kommer lite aktuell information om vad som har hänt och händer på den fackliga sidan.

Nya lönekriterier
Arbetsgivaren har fattat beslut om nya lönekriterier och bedömningsskala som gäller från och med den 9 januari i år. Arbetet inleddes med partsgemensamma dialoger innan det övergick till förhandling. Från STs sida står vi bakom en del av innehållet men ser också brister när det gäller framför allt bedömningsskalan. Den utgår från begreppet förväntningar som vi anser blir alltför otydligt och kan skapa missförstånd. ST hade hellre sett en tydligare och mer objektiv bedömningsskala. Förhandlingen som genomfördes slutade därför i oenighet från ST och arbetsgivaren har nu valt att gå vidare med det nya materialet.

Arbetsgivaren har också fattat beslut om nya riktlinjer gällande ”Dialog om uppdrag och utveckling” (det som tidigare hette utvecklingssamtal). Detta material börjar gälla den 28 januari i år.

”Krisavtal”
Arbetsgivaren har aviserat att de kommer kalla till förhandling gällande arbetstider vid särskilda händelser. Tanken är att kunna använda personalen mer flexibelt gällande arbetstider vid särskilda händelser då myndigheten utsätts för stora påfrestningar som till exempel under 2022. Vid en tidigare förhandling förra året ville arbetsgivaren få till möjligheten att förändra arbetstiden för samtliga anställda men var samtidigt inte villiga att ge någon form av kompensation för det. Den förhandlingen slutade i oenighet och det blev aldrig något avtal. Vi inväntar nu underlag inför den kommande förhandlingen.

Lönerevision
Lönerevisionen för 2022 är nu avslutad för de flesta medlemmar. Ett fåtal 4-partssamtal återstår. Inom kort kommer vi påbörja utvärdering av lönerevisionen med arbetsgivaren.

När det gäller lönerevisionen för 2023 så inväntar vi att centrala parter ska teckna ett avtal som ska börja gälla från och med den 1 oktober 2023. De förhandlingarna startar under sommaren. Du kan läsa mer om den processen på STs hemsida: 
Avtalsrörelsen 2023 | ST

Lokala omställningsmedel
I december 2022 tecknades att nytt avtal om lokala omställningsmedel. Dessa medel kan sökas av varje enskild medarbetare och avse utvecklingsåtgärder, kompetensutbyte, livs- och karriärutveckling, karriärväxling och delpension. Mer information finns på Verksnätet och du kan också prata med din chef.

Hälsningar
Avdelningsstyrelsen