Information om klämdagar

Publicerad: 2023-03-22

Den 19 maj och 5 juni är det återigen klämdagar. För stora delar av Migrationsverkets personal innebär detta en lite längre sammanhängande ledighet för vila och rekreation.

Ledighet vid klämdag gäller enbart för de medarbetare som omfattas av kap. 2 i myndighetens lokala arbetstidsavtal (ATA), och som därmed har så kallad kontorsarbetstid. Av kap. 2 § 13 ATA framgår:

En klämdag är ledig utan inarbetning av motsvarande tid.

Anmärkning

Vissa funktioner måste vara bemannade även under en klämdag. Beordrande av tjänstgöring på klämdag ska ske senast två veckor i förväg. Arbetstagare som beordrats att tjänstgöra på en klämdag ska kompenseras med motsvarande tid, dock minst tre timmar, vilket tillförs tidssaldo för varierad arbetstid.

Enligt STs uppfattning är utgångspunkten att all personal som omfattas av kap. 2 ATA ska vara lediga vid en klämdag. Det finns dock undantag och det gäller de av oss som arbetar på ”funktioner [som] måste vara bemannade även under en klämdag.” Vilka funktioner som måste vara bemannade under en klämdag framgår inte uttryckligen av ATA – detta är enligt STs uppfattning en tolknings- och förhandlingsfråga.

Arbetsgivaren har både på Verksnätet och i olika kanslirapporter redogjort för sin inställning:

Kläm­dagar

I Migrationsverkets arbetstidsavtal, ATA, finns en bestämmelse om att klämdag är en ledig dag, med anmärkningen att vissa funktioner måste vara bemannade även på klämdag. Nedan följer arbetsgivarens tolkning av denna skrivning i ATA.

Bemanningen ska planeras utifrån förvaltningslagens krav, men med hänsyn tagen till ATA:s bestämmelse om att en klämdag är en ledig dag. Det är därför viktigt att eftersträva en minimibemanning dessa dagar. Denna minimibemanning ska inte förhandlas. Den rättsliga bedömningen ger nedanstående vägledning.

Funk­tioner som behöver vara beman­nade under klämdag

  • Nationella servicecenter
  • Kontaktcenter (enbart nedanstående två linjer öppna)
  • Samtal via Arlandajouren/Polislinjen
  • Migrationsverkets växel och myndighetens officiella mejl (migrationsverket@migrationsverket.se)
  • Skanningsenheten
  • Serviceenhet
  • Jouren FVP
  • Registratorsfunktion
  • Funktioner som är bemannade och tar emot inkomna handlingar är ansvariga för posthantering, registrering och diarieföring kopplat till dessa handlingar.

GB-lådor behöver inte bemannas – däremot kan ett autosvar användas som hänvisar till Migrationsverkets externa mailingång. Jourbrevlådor behöver vara bevakade.

Ovanstående är en förteckning över funktioner som arbetsgivaren anser vara sådana att de måste vara öppna även under en klämdag – men enligt vår uppfattning är det inte en fråga där arbetsgivaren ensidigt kan besluta. ST tänker därför lyfta frågan i särskild ordning med arbetsgivaren – en ordning som följer av en tidigare tvisteförhandling mellan ST och arbetsgivaren (se bilaga nedan) - men som nu arbetsgivaren uppenbarligen inte vill kännas vid.

Vår uppfattning är att alla medarbetare som omfattas av så kallad kontorsarbetstid ska vara lediga under en klämdag. Enligt ST är detta den mest rimliga tolkningen av såväl ATAs bakomliggande intentioner som de krav rörande Migrationsverkets serviceskyldighet som följer av förvaltningslagen.

Arbetsgivaren har förväxlat sin vilja att hålla vissa funktioner öppna med vilka funktioner (om några) som måste vara öppna.

ST får helt enkelt återkomma i klämdagsfrågan.

Hälsningar
Avdelningsstyrelsen