STs medlemsinformation februari 2022

Publicerad: 2022-02-03

Nyhet Här kan du som ST medlem ta del av information från ST inom Försäkringskassan för februari månad.

ST inom Försäkringskassans ombudsmöte 2021

I november 2021 samlades ombud (utsedda vid sektionernas årsmöten), valberedning, revisorer och avdelningsstyrelse för att genomföra avdelningens ombudsmöte (årsmöte). Ombudsmötet fastställde och beviljade avdelningens ledamöter ansvarsfrihet för 2020 års verksamhet. Ombudsmötet var en fysisk träff till skillnad från året innan då mötet genomfördes digitalt.

En stor fråga vid ombudsmötet var ett förslag om ändrade stadgar som avdelningsstyrelsen tagit fram och nu överlämnat för beslut vid ombudsmötet. Förslaget handlade om hur avdelningsstyrelsen ska utses, hur många ledamöter som ska sitta i avdelningsstyrelsen samt en struktur för involvering av sektionerna. Ombuden på mötet argumenterade både för och emot från talarstolen och efter omröstning avslogs förslaget om stadgeändring, då det inte fanns stöd av minst två tredjedelar av ombuden till föreslagen förändring.

Ombuden fastställde verksamhetsplan och budget för 2022 samt behandlade motioner som handlade om hemarbete, yrkesroll återkravs handläggare, distansarbete inom EU och EES länder samt förebyggande hälsovård.

Ombudsmötet valde ny avdelningsstyrelseordförande, Thomas Åding för två år. Siv Norlin valdes till vice ordförande för ett år.

Emma Erak valdes på nytt till huvudskyddsombud (HSO) på två år.

Pandemin, högt inflöde av ärenden, hemarbete och återgång till kontoren

Den fjärde vågen av covid-pandemin har sköljt över Sverige och den är inte över än. För Försäkringskassan har det inneburit ett otroligt högt inflöde av ärenden till bland annat TFP, sjukpenning och smittbärarersättningen. Varje vecka träffas produktionsanalysgruppen för myndigheten för att bedöma läget och ta fram förslag på åtgärder och omprioriteringar som överlämnas för beslut till Försäkringskassans ledningsgrupp.

Försäkringskassan har hittills hanterat detta väldigt höga inflöde av ärenden på ett väldigt bra sätt. Och för att så snabbt som möjligt hantera den stora ärendebalans som finns inom smittbärarersättningen utreder arbetsgivaren och IT, möjligheten att ta fram ett provisoriskt digitalt handläggningsstöd som skulle kunna automatisera en del beslut i ärendeslaget.

Nu börjar även en hel del av Försäkringskassans egna anställda bli sjuka eller vara hemma med sjukt barn. Det är naturligt att det blir så i och med att de nya varianterna av Covid är så smittsamma, det försvårar förstås produktionsläget än mer.

ST har varje vecka dialog med arbetsgivaren om smittläget, inflödet av ärenden samt förslag till åtgärder. Dialogen är bra och har så varit under hela pandemin. 

Det är ett fantastiskt bra arbete som myndighetens alla anställda, i olika funktioner, gjort och fortsätter att göra under pandemin. Tyvärr så erhåller sällan Försäkringskassans anställda beröm i massmedia, men det borde vi ha för de gångna årens insatser.

Hemarbetet är förlängt till och med 14 februari. Arbetsgivaren har beslutat om att återuppta återgången till kontoren och den återgången ska ske under fyra veckor från den 14 februari. ST inom Försäkringskassan har kritiserat arbetsgivaren för att varit väldigt långsamma med att fatta beslut om hemarbete, trots att det fanns förutsättningar att fatta beslut i god tid så anställda vet hur vi ska planera våra liv.

Riktlinje för distansarbete

Myndighetens riktlinje för distansarbete har varit på undantag under pandemin, då beslut om hemarbete har gällt för samtliga anställda. Myndigheten börjar ana en tid då nuvarande pandemi klingat av och att vi har mer av ett normalläge igen. Fack och arbetsgivaren är överens om att vi tillsammans behöver ha en ny riktlinje för distansarbete som svarar bättre på behov och den behöver vara på plats inom kort.

Dock är det väldigt många perspektiv att ta in i en fråga som hur ska vår arbetsplats gemensamt utformas framöver. Förslaget nu är att myndigheten kommer att kunna besluta om en tillfällig riktlinje som omprövas om ett år. Detta för att parterna gemensamt behöver analysera situationen och vad vi lärt oss under pandemin.

Samverkan fortgår om ny riktlinje för distansarbete och förväntas bli klar inom en ganska snar framtid.