bild på ett stenlejon

Vad är statlig myndighetsutövning?  

Publicerad: 2022-04-14

Ytterst handlar myndighetsutövning om samhällets makt över medborgarna. Det finns dock inte någon legal definition av ordet, men begreppet spelar ändå roll juridiskt. Därför är det bra för dig som jobbar statligt att känna till detta begrepp.  

Idag finns det inte längre någon lagtext som specificerar vad som utgör myndighetsutövning. Anledningen är att samma bestämmelser numera gäller för alla delar av offentliga verksamheter. Däremot används begreppet myndighetsutövning fortfarande i olika lagtexter som påverkar statligt anställda.   

Vad är myndighetsutövning?  

Inom staten kan det beskrivas som beslut och andra åtgärder som en myndighet vidtar gentemot en enskild. Det som gör det speciellt är att den enskilda befinner sig i en ofrivillig beroendeställning och att det därmed handlar om maktutövning. Hur detta sedan tar sig uttryck varierar kraftigt, beroende på din yrkesroll och myndighetens typ av verksamhet.  

Myndighetsutövning kan handla om allt från beslut om skatter och bidrag till polisingripanden och domstolsutslag. Begreppet kan faktiskt bli tydligare genom att tänka på arbetsuppgifter som inte utgör myndighetsutövning – exempelvis it-administration, lokalvård, webbkommunikation och lönehantering på en myndighet.  

Så spelar begreppet roll för dig 

Då myndighetsutövning innebär makt över andra människor finns det många regler kring hur det ska gå till, vilket avspeglas i det så kallade tjänstemannaansvaret. Som statligt anställd har du nämligen ett särskilt ansvar – och felaktig beteende kan leda till påföljder för arbetsgivaren eller dig.  

Den gamla definitionen ger vägledning 

I den gamla förvaltningslagen definierades myndighetsutövning som ”utövning av befogenhet att för enskild bestämma om förmån, rättighet, skyldighet, disciplinär bestraffning eller annat jämförbart förhållande”. Många lutar sig fortfarande mot denna skrivning, även om den formellt sett inte gäller längre.  

  Fackförbundet ST

  Box 5308

  102 47 Stockholm

  Besök: Sturegatan 15

  Telefon: 0771-555 444

  E-post: st@st.org

  Orgnr: 802003-2101

  Följ oss