Försäkringskassans fasad

Hur är det att jobba på Försäkringskassan?

Publicerad: 2021-03-16

Du funderar på att börja jobba på Försäkringskassan men vet inte vilka typer av roller som finns och hur lönerna ser ut. Fackförbundet ST, det största fackförbundet inom Försäkringskassan, ger dig en inblick i hur den här myndigheten är som arbetsplats.

Att arbeta på Försäkringskassan

Försäkringskassan har 14 000 anställda och är därmed en av Sveriges största statliga myndigheter. Tillsammans administrerar de anställda en mycket stor del av den statliga välfärden. Det finns ungefär 40 olika förmåner och bidrag som myndigheten har ansvar för, exempelvis bostadsbidrag, föräldrapenning, assistansersättning, aktivitetsstöd och sjukpenning.

Förutom utbetalningar har Försäkringskassan även andra uppgifter, exempelvis att samordna olika insatser för att stötta sjukskrivna att kunna återgå i arbete.

En av de stora fördelarna med en anställning på Försäkringskassan är att det är en stor myndighet som finns i hela landet. Det ger möjlighet att flytta och behålla en anställning. Storleken innebär också att det går att utvecklas – både genom att byta arbetsuppgifter och att arbeta med olika ärendeslag. 

Hur är Försäkringskassan som arbetsplats?

Det finns goda personalpolitiska ambitioner, som det tyvärr inte alltid finns resurser att leva upp till. Försäkringskassan har under många år haft problem med en hög arbetsbelastning, men under senare år har övertidsuttaget sjunkit betydligt. Ibland kan det vara svårt att förlägga sin arbetstid och semester precis som man vill, eftersom det handlar om en verksamhet som ska fungera året om.

Vad krävs för att bli anställd på Försäkringskassan?

De i särklass största yrkesgruppen på myndigheten är handläggare och utredare. För anställning som handläggare krävs gymnasieutbildning och för anställning som utredare, och de flesta övriga yrken, krävs högskoleexamen eller motsvarande. Som person bör man vara beredd på att det händer mycket inom myndigheten och vara redo att hänga med i svängarna.

Många som arbetar på Försäkringskassan drivs av ett samhällsengagemang och en vilja att bidra i välfärdssystemen.

Lönerna på Försäkringskassan

Rent generellt skiljer sig löner och förmåner inte särskilt mycket från andra myndigheter. Medellönen för en handläggare ligger på ca 27 000 kr – och för en utredare på nära 32 000 kr. ST inom Försäkringskassan tycker att lönerna borde ligga betydligt högre, med tanke på ansvaret i att fatta myndighetsbeslut som har stor påverkan på människors liv.

Lönestatistik för staten

Ta reda på vilken medianlön som gäller för ditt arbete.

Fackförbundet ST inom Försäkringskassan

ST organiserar över 7 000 anställda och är därmed myndighetens i särklass största fackförbund. ST inom Försäkringskassan driver bland annat frågor om arbetsbelastning, tydligare lönesättning, större inflytande över den fysiska arbetsmiljön och att den beslutade personalpolitiken ska få genomslag.

ST på Försäkringskassan står också upp för välfärden och tara vid behov olika initiativ i syfte att värna om bra och trygga socialförsäkringar. Som anställd är det med andra ord viktigt att vara med i ST både för att kunna påverka sin arbetsplats och Sveriges välfärd.

Vilka jobbar på Försäkringskassan?

Handläggare och utredare

Handläggare och utredare är de som utgör basen i hela verksamheten. I uppgifterna ingår vanligen både utredningar och beslut om ekonomiska ersättningar. Den viktigaste skillnaden mellan yrkesrollerna är att utredarna handlägger ärenden som kräver högre grad av hänsyn till personernas individuella behov i utredningarna och besluten.

Specialister

Specialisterna har en djupare kunskap i de olika försäkringsområdena och har som huvudsaklig uppgift att finnas som stöd för handläggare och utredare, men även för cheferna. En vanlig bakgrund för specialister är en anställning som handläggare eller utredare.

Analytiker och statistiker

Försäkringskassan är en expertmyndighet och har därmed många uppdrag att analysera effekter och dylikt av förmånerna i socialförsäkringen. Det finns en avdelning som arbetar med dessa frågor, där det bland annat arbetar analytiker och statistiker.

IT-verksamhet

Försäkringskassan har en stor IT-avdelning som finns på flera platser i Sverige. IT-verksamheten uppfattas av många som en av Myndighetsveriges främsta. Där finns alla tänkbara roller: tekniker, programmerare, systemutvecklare och så vidare.