En person skriver under en statlig visstidsanställning

Vad är statlig visstidsanställning?

Publicerad: 2023-09-04

En statlig visstidsanställning är en tidsbegränsad anställning som arbetsgivare inom staten kan använda – i särskilda fall. Det är alltså inte statens ”normala” anställningsform för projektanställningar eller inhopp. Det speciella med en statlig visstidsanställning är att den kan pågå i upp till två år. Fackförbundet ST, det största facket inom staten, förklarar hur statlig visstidsanställning fungerar.

Statlig visstid, som vi också kallar anställningsformen, regleras inte i lag utan i kollektivavtal. Den tillkom nämligen genom en överenskommelse mellan fack och arbetsgivare inom staten

Varför skapades statlig visstidsanställning? 

Det fanns tidigare särskilda bestämmelser som gjorde det möjligt för myndigheter att anställa på visstid under längre perioder än vad LAS annars medger. Vi inom facket tyckte att dessa regler var otydliga och ville att de skulle sluta användas.

Det fick vi gehör för, men arbetsgivarsidan uttryckte att det också fanns ett verkligt behov av längre visstidsanställningar. Statlig visstid tillkom då som en kompromiss. Ur facklig synvinkel är fördelen att anställningsformen begränsas av tydliga regler. 

När kan statlig visstidsanställning användas? 

I normalfallet ska inhopp, projektanställningar och liknande ske genom särskild visstidsanställning. Statlig visstid kan endast bli aktuell när arbetsgivaren ska ”utföra ett tidsbegränsat uppdrag till följd av bestämmelser i regleringsbrev, direkt uppdrag från departement eller efter överenskommelse med extern part”.

Utöver dessa begränsningar måste uppdraget också överstiga tolv månader (annars ska särskild visstidsanställning användas) och får pågå som längst i två år. Arbetsuppgifterna får inte tillhöra den ordinarie verksamheten och uppdraget måste dessutom få särskild finansiering.

Många forskningsprojekt påminner om det som beskrivs ovan. Därför står det i avtalet att statlig visstid inte kan användas för forskning på universitet, högskolor och liknande.

Hur blir jag inlasad med en statlig visstidsanställning?  

Det sägs inte uttryckligen att statlig visstid automatiskt övergår till tillsvidareanställning efter två år, men det är Fackförbundet STs tolkning att så är fallet. Vi tror dock att den situationen kommer att bli ytterst sällsynt.

Däremot får arbetstagaren tillgodoräkna sig en del av tiden från en statlig visstidsanställning om hen inom 180 dagar påbörjar en särskild visstidsanställning eller ett vikariat – så att det går snabbare att bli inlasad. Vi vill därigenom begränsa möjligheten för arbetsgivaren att ”stapla” olika visstidsanställningar på varandra. 

Vad gäller om jag blir uppsagd eller vill säga upp mig?

Vid statlig visstid fungerar det på samma sätt som vid en tillsvidareanställning. Arbetsgivaren behöver sakliga skäl för att säga upp dig – och du som arbetstagare behöver tänka på din uppsägningstid. 

Dina rättigheter som anställd med statlig visstid

 • Arbetsgivaren ska informera dig om lediga tillsvidareanställningar. 
 • Arbetsgivaren får inte ge dig sämre löne- eller anställningsvillkor än dina tillsvidareanställda kollegor.
 • Om du inte får jobba kvar och har en uppsägningstid har du under denna rätt till skälig ledighet för att söka jobb. 

  Fackförbundet ST

  Box 5308

  102 47 Stockholm

  Besök: Sturegatan 15

  Telefon: 0771-555 444

  E-post: st@st.org

  Orgnr: 802003-2101

  Följ oss