Statsanställdas rätt till tjänstledighet för en annan statlig tjänst

Publicerad: 2024-04-10

Statligt anställda som har en tillsvidareanställning och arbetar på en statlig myndighet som omfattas av Villkorsavtalet har rätt att vara tjänstledig för att prova en annan statlig tidsbegränsad anställning. Här reder Fackförbundet ST ut allt som du som är statsanställd och funderar på att prova en annan statlig tjänst behöver veta.

Till dig vars arbetsgivare omfattas av Vilkorsavtalet

Vänligen notera att informationen nedan riktar sig till statsanställda vars arbetsgivare omfattas av Villkorsavtalet. Villkorsavtalet gäller på statliga verksamheter såsom myndigheter, högskolor och universitet och vissa statligt finansierade stiftelser.

Observera att statliga verksamheter såsom Sjöfartsverket, Luftfartsverket, Trafikverket och Svenska Kraftnät omfattas inte av Villkorsavtalet, utan av Affärsverkavtalet. Om du vill veta mer om möjlighet till tjänstledighet för affärsverksanställda, klicka här.

  Statsanställd: Så fungerar tjänstledighet för att prova en annan statlig tjänst

  Ja, om du har en tillsvidareanställning och arbetar inom en statlig myndighet har du rätt att vara tjänstledig för att prova en annan statlig tidsbegränsad anställning som omfattas av Villkorsavtalet. Detta regleras i 13 kap. § 2 Villkorsavtalet. 

  För att vara berättigad till tjänstledighet måste du ha varit anställd med en tillsvidareanställning i minst 12 månader innan ledigheten börjar, inklusive eventuell tid under provanställning. Rätten till tjänstledighet gäller heltidsanställningar. Du får inte ha varit tjänstledig med samma anledning under de senaste 12 månaderna.

  En annan viktig förutsättning är att den tjänst du vill vara ledig för omfattas av Villkorsavtalet. Tänk på att Villkorsavtalet gäller för statliga myndigheter, högskolor, universitet och vissa statligt finansierade stiftelser, men inte för affärsverk såsom Sjöfartsverket, Luftfartsverket, Trafikverket och Svenska Kraftnät. 

  Du ska underrätta din arbetsgivare om din avsikt att utnyttja din rätt till ledighet för arbete på en annan statlig myndighet senast lika lång tid i förväg som motsvarar din uppsägningstid, dock högst två månader.

  Du kan vara ledig så länge som den nya anställningen varar, men maximalt i två år. Den nya anställningen ska vara av tidsbegränsad karaktär, det vill säga antingen en provanställning, en särskild visstidsanställning (SÄVA) eller ett vikariat. Arbetsgivaren kan bevilja ledigheten för en längre period om det finns särskilda skäl, såsom militärtjänstgöring.

  Om du varit ledig med stöd av Villkorsavtalet för att pröva annan tidsbegränsad statlig tjänst så behöver du återgå till anställningen som du varit tjänstledig från i minst 12 månader för att kunna vara tjänstledig igen.

  Om din tidsbegränsade anställning förnyas hos samma arbetsgivare utan avbrott, går det förlänga tjänstledigheten. 

  Om du vill avbryta ledigheten och återgå i arbete ska du informera den arbetsgivare som beviljade ledigheten senast två månader före tidpunkten då du vill börja arbeta i den ursprungliga anställningen igen. För det fall ledigheten avser en provanställning som avbryts av arbetsgivaren gäller istället att du ger besked två veckor i förväg.

  Om du har fått besked om att du inte kommer att få fortsatt anställning när den tidsbegränsade anställningen upphör, ska du snarast informera den arbetsgivare som beviljat ledigheten. Viktigt! Se nedan vad som gäller vid en provanställning.

  För statsanställda som tar tjänstledighet för att prova ett annat jobb inom staten och blir provanställda hos den nya arbetsgivaren gäller specifika regler. En provanställning leder vanligtvis till en tillsvidareanställning när prövotiden på sex månader löper ut. Om du får en tillsvidareanställning hos den nya arbetsgivaren behöver du inte formellt säga upp din tidigare anställning, eftersom detta är specialreglerat i Lagen om offentlig anställning (LOA). Därför blir inte reglerna om uppsägningstid i Lagen om anställningsskydd (LAS) eller Villkorsavtalet tillämpliga i detta fall.

  Enligt 11 § LOA upphör den första anställningen per automatik om du får en ny tillsvidare anställning hos en annan statlig arbetsgivare, utan att någon särskild åtgärd krävs. Det innebär att du inte behöver skriftligen säga upp anställningsavtalet, utan kan meddela din tidigare arbetsgivare informellt att du fått en ny anställning och att därmed din nuvarande anställning upphör med hänvisning till 11 § LOA.

  Vi avråder starkt från att säga upp din anställning hos den arbetsgivare som beviljat ledigheten, oavsett vad chefen eller HR säger, innan du har en bekräftelse på tillsvidareanställning hos den nya arbetsgivaren. Kom ihåg att din nya arbetsgivare alltid kan avbryta provanställningen under hela prövotiden, formellt till sista provanställningsdagen.

  Det skulle isåfall leda till att du står utan anställning om du redan sagt upp den tidigare tillsvidareanställningen och nuvarande arbetsgivare inte låter provanställningen övergå till en tillsvidareanställning. Vi rekommenderar därför istället att du hänvisar till 11 § i Lagen om offentlig anställning (LOA) och upprätthåller en löpande dialog kring din anställningssituation.

  Du har både rätt och skyldighet att återgå till din ordinarie tjänst när tjänstledigheten löper ut, såvida inte din ordinarie tjänst redan har avslutats genom egen uppsägning eller enligt reglerna i 11§ i Lagen om offentlig anställning (LOA). Det är viktigt att komma ihåg att du behöver skriftligen avsluta provanställningen hos den arbetsgivare där du har den innan den övergår till en tillsvidareanställning.

  Detta kan formellt göras sista dagen för provanställningen, eftersom det inte finns någon specificerad uppsägningstid i Villkorsavtalet för provanställda. I enlighet med LAS regler, finns heller ingen formell uppsägningstid för provanställningar (endast en varselperiod för arbetsgivare som avslutar en provanställning).

  Fackförbundet ST

  Box 5308

  102 47 Stockholm

  Besök: Sturegatan 15

  Telefon: 0771-555 444

  E-post: st@st.org

  Orgnr: 802003-2101

  Följ oss