Tåg på perrong

Skyddsstopp för pendeltågen i Stockholm

Publicerad: 2023-04-21

Pressmeddelande Skyddsombuden för ST Pendeln har beslutat att stoppa ensamarbete för lokförare i pendeltågstrafiken i Stockholm. Beslutet gäller från och med klockan 09.00 måndag den 24 april och innebär att operatören MTR inte kan köra tågtrafiken om tågen enbart är bemannade med lokförare. Stoppet görs med hänvisning till Arbetsmiljölagen 6 kapitel 7 § 2 stycket.

Sedan MTR införde ensamarbete för lokförarna har det inkommit ett antal incidentrapporter som visar på stora risker i arbetsmiljön. Det gäller bland annat evakueringar och påkörningar där det tagit för lång tid innan assistans är på plats. Sammantaget visar incidentrapporteringen på en arbetsmiljö där en ensam lokförare löper påtaglig risk att utsättas för allvarlig psykisk press, eller hamna i situation där våld eller hot om våld förekommer.

Skyddsombud och fackliga företrädare för ST Pendeln har påtalat detta för arbetsgivaren MTR, som har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter för ensamarbete är arbetsgivaren skyldig att samråda med skyddsombuden innan ensamarbete införs. Så har inte skett.

Skyddsombuden har erbjudit arbetsgivaren tid och möjlighet att ta beslut om åtgärder för att undanröja risken för att fler allvarliga incidenter uppstår. Den tidsfrist som skyddsombuden gav arbetsgivaren löpte ut fredag 21/4 kl 14.00. Dessvärre har inte arbetsgivaren MTR fattat några sådana beslut.

Skyddsombudens uppgift är att säkerställa att alla arbetstagare har en säker och godtagbar arbetsmiljö, och ser sig därför i nuläget nödgade att från och med måndag klockan 09.00 stoppa ensamarbetet för lokförarna. Arbetsgivaren kan inte ensamt besluta om att arbetet ska återupptas, utan det krävs ett beslut av Arbetsmiljöverket för att skyddsstoppet ska upphävas.

Anders Maxson, press- och opinionsansvarig Fackförbundet STAnders Maxson, press- och opinionsansvarig Fackförbundet ST

Anders Maxson

Press- och opinionsansvarig Fackförbundet ST

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss