Ett ohållbart arbetsliv är ett hot mot demokratin

Publicerad: 2023-10-30

Blogg Medlemmar i Fackförbundet ST behöver ha rätt förutsättningar att kunna utföra sitt arbete. Det är både en fråga om god arbetsmiljö och demokrati. Ett hållbart arbetsliv helt enkelt, en fråga om att kunna kombinera sitt arbete med sin fritid. Så ser det tyvärr inte ut idag.

Noor Karim, utredare Fackförbundet STNoor Karim, utredare Fackförbundet ST

Noor Karim

Utredare Fackförbundet ST

Sjukskrivningar för stress ökar. Det konstaterar Försäkringskassan i sin senaste rapport. Det som blivit allt vanligare över tid är stressrelaterad psykisk ohälsa som utmattningssyndrom, ångest och depressioner. Antalet sjukskrivningar till följd av psykisk ohälsa är högre nu jämfört med de senaste åren.

Ökningen av psykisk ohälsa har pågått under längre tid. Sedan 1990-talet har antalet sjukfall av stressrelaterade åkommor ökat. Liksom tidigare finns det en könsaspekt, där kvinnor är värst drabbade. För kvinnor står stress för majoriteten av sjukdomsfallen vad gäller psykisk ohälsa.

Försäkringskassan menar att en förklaring till den utbredda ohälsan är ökade krav och minskade resurser. Det är en utveckling som många i samhället känner igen sig i, men problemet tycks breda ut sig alltmer inom verksamheter på statligt uppdrag.

Ohållbar situation

Medlemmar i Fackförbundet ST vittnar om en alltmer ohållbar arbetssituation. I vår senaste medlemsundersökning kan vi se både förbättringar och försämringar jämfört med tidigare undersökningar. Den fysiska arbetsmiljön är något bättre medan den psykiska arbetsmiljön, stressen, ökar på många arbetsplatser.

Faktum är att 7 av 10 statligt anställda upplever stress som en följd av sitt arbete. Nästan 6 av 10 uppger att de arbetar övertid för att de inte hinner med sina arbetsuppgifter under ordinarie arbetstid. Många upplever att de har svårt att släppa arbetet när de är lediga och att deras sömn påverkas negativt av stress. Nästan hälften uppger att stressen beror på för mycket att göra och att arbetsbelastningen har ökat de senaste åren.

Den psykiska ohälsan orsakar stort lidande för den enskilda men innebär också stora kostnader för samhället genom försämrade arbetsinsatser och minskad produktion.

För oss är det glasklart, ett hållbart arbetsliv går hand i hand med demokratin. Arbetsmiljön är grunden till att kunna göra ett bra jobb. När våra medlemmar får möjlighet att göra ett bra jobb fungerar det demokratiska samhället och alla medborgare får den service de har rätt till.

En balans

Då kan inte fokus enbart ligga på låg kostnad och snabb leverans. Våra medlemmar behöver ha rätt förutsättningar för att demokratin och rättssäkerheten ska upprätthållas. Inte stress och press. I en god arbetsmiljö värnas både anställdas hälsa och demokratin.

Därför krävs det ett hållbart arbetsliv. Det innebär att det finns en balans mellan krav och resurser – det vill säga rimliga förutsättningar för att kunna utföra arbetet och att känna att ens ansträngningar räcker till. Förväntningarna måste vara realistiska i förhållande till förutsättningarna. Anställda behöver känna att arbetsinsatsen både uppskattas och värdesätts.


Läs mer: Din rätt till en bra arbetsmiljö. Vad du kan göra och vad Fackförbundet ST kräver


Det kräver goda möjligheter till återhämtning och förutsättningar att förena arbetet med ett rikt privatliv. Det krävs också att det sätts upp tydliga mål för arbetsmiljön och att de regelbundet följs upp. Det är genom det verksamhetsnära och i många avseenden outtröttliga arbetsmiljöarbetet som ett mer hållbart arbetsliv kan förverkligas. Det är så vi tämjer den ökade psykiska ohälsan.

Noor Karim, utredare Fackförbundet ST