Den svenska modellen måste även beaktas i tiden för en pandemi

Publicerad: 2021-01-07

Blogg Den nya, tillfälliga covid-19-lagen visar hur viktiga de som jobbar på statligt uppdrag är för samhället. Åtgärder som kan innebära ingrepp i grundläggande fri- och rättigheter för att förhindra spridning av sjukdomen bör vidtas med stor försiktighet.

Regeringen föreslår en tillfällig lag om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av covid-19. Med stöd av lagen kan det allmänna vidta åtgärder för att bland annat motverka trängsel vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, på platser för fritids- eller kulturverksamhet, på handelsplatser, i kollektivtrafik och inrikes flygtrafik och vid användning eller upplåtelse av platser för privata sammankomster.

Fackförbundet ST har deltagit i den mycket korta remissprocessen och i den lyft frågor kring våra fri- och rättigheter. Vi har framhållit den nyckelroll våra medlemmar spelar i den situation vi befinner oss i nu.

För övrigt kan STs förtroendevalda på olika sätt bidra till arbetsmiljöarbetet på sina arbetsplatser, till exempel genom att regelbundet diskutera medlemmarnas arbetssituation med skyddsombudet.

Grundläggande fri- och rättigheter

Den föreslagna lagen ger utrymme för betydande ingrepp i grundläggande fri- och rättigheter. Här bör regeringen vara restriktiv med att tillämpa den nya lagen, eftersom ett förbud mot allmänna sammankomster skulle kunna drabba den mötes- och demonstrationsfrihet som är viktig för bland annat strejkrätten.

Vidare är den föreslagna covid-19-lagen i behov av ett arbetslivsperspektiv där förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare beaktas. Den enskilde individen har en skyldighet att förhindra smittspridning. Dock kan arbetsgivaren med sin arbetsledningsrätt ålägga den anställde individen att göra saker som kan bidra till ökad smittspridning. Det kan till exempel handla om arbetsgivare som kräver att arbetet ska utföras på arbetsplatsen trots att det skulle kunna utföras på distans. Det är alltså inte endast i privatlivet som den enskilde har en skyldighet utan även arbetsgivare i förhållande till sina anställda ska genom försiktighetsåtgärder medverka till att förhindra spridning av covid-19.

Det statliga uppdraget

Regeringens förslag visar på ett tydligt sätt hur viktiga våra medlemmar och övriga som jobbar på statligt uppdrag är för samhället. Länsstyrelsen ska utöva tillsyn över att föreskrifter och beslut följs och Polismyndigheten ska på begäran lämna länsstyrelsen den hjälp som behövs. Även domstolarna påverkas, för att bara nämna några av alla de arbetsplatser där Fackförbundet STs medlemmar kommer beröras av den nya pandemilagen.

Länsstyrelserna kommer behöva förbereda sig när det gäller att utveckla rutiner och anställa personal, till exempel jurister och inspektörer, för att snabbt vid behov kunna utöva tillsyn enligt den föreslagna lagen. Av regeringens underlag framgår att kostnaderna för denna tillsyn med nya arbetsuppgifter inte ryms inom befintliga anslagsramar. Vi förutsätter att detta kommer att avspeglas i de justerade resurser som berörda myndigheter får sig tilldelade.

En spridning av covid-19 måste självklart förhindras men den nya, tillfälliga lagen som ska reglera detta bör utformas på bästa möjliga sätt, även med ett arbetslivsperspektiv och med hänsyn till våra grundläggande fri- och rättigheter. Den svenska modellen måste även beaktas i tiden för en pandemi.

Henrik Ludvigsson, utredare Fackförbundet ST

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss