ensam kvinna på kontor ser sig över axeln

Dags för ett nationellt rapporteringssystem för hot och våld

Publicerad: 2022-11-30

Blogg Det är tyvärr ett faktum att anställda på statligt uppdrag ofta utsätts för hot och våld. Det är framför allt de arbetsplatser som har mycket direkta medborgarkontakter som drabbas. Därför ser det väldigt olika ut på vilket sätt och i vilken omfattning statstjänstepersoner blir utsatta för hot och våld.

Martina Cras, utredare Fackförbundet STMartina Cras, utredare Fackförbundet ST

Martina Cras

Utredare Fackförbundet ST

I Fackförbundet STs nya arbetsmiljörapport, ”Hur mår anställda på statligt uppdrag?” framgår att det är fler i dag som uppger att det förekommer hot och våld på arbetsplatsen, hela 34 procent. 2018 uppgav 28 procent att det förekom hot och våld på arbetsplatsen. 

Lista på arbetsplatser med hög förekomst av hot och våld

Det är illa nog att det förekommer hot och våld för personer som utför sitt jobb. Hot och våld ska inte behöva vara en del av en persons dagliga arbetsmiljö. En del av problemet är att vi inte exakt vet i vilken omfattning det sker i dag.

Vi på Fackförbundet ST är inte ensamma om att uppmärksamma det här. I förra veckan presenterade Riksrevisionen en granskning med liknande slutsatser, där samma myndigheter lyfts fram som i vår undersökning som mest utsatta. Riksrevisionen vill se att regeringen ger lämplig myndighet i uppdrag i att stödja utsatta myndigheter med praktiska råd och verktyg för att förebygga hot och våld.

Fackförbundet ST tycker det är ett bra förslag, men vi måste även synliggöra hur utbrett problem det är bland statliga tjänstemän. Därför vill vi se ett nationellt rapporteringssystem för hot och våld, där det också bör framgå vilken typ av hot och våld som de utsätts för. Det behövs för att kunna sätta in rätt insatser för att förebygga och hantera hot och våld, eftersom problematiken ser olika ut beroende på var en person arbetar. Regeringen bör även upprätta en nollvision mot hot och våld för statligt anställda. 

Medarbetaren har rätt till stöttning

Ingen ska behöva bli utsatt för vare sig hot eller våld på arbetsplatsen. När en person blir utsatt för hot och våld på sin arbetsplats har arbetsgivaren ett ansvar att stötta personen. I vår undersökning såg vi att mer än hälften inte är nöjda med vilken stöttning arbetsgivaren gett sina medarbetare. Ett bra systematiskt arbetsmiljöarbete är en av grunderna för att kunna förbygga och hantera hot och våld. I ett avsnitt av Fackförbundet STs podd Statshemligheter tas även upp en problematisering av hot och våld

Förutom att hot och våld ger en dålig arbetsmiljö bidrar det troligen till att anställda som utsätts inte gör ett lika bra jobb som de annars kunnat göra. Hot och våld mot myndighetsperson kan också innebära så kallad otillåten påverkan*, vilket kan leda till att legalitets- respektive objektivitetsprincipen urholkas.

Hot och våld riskerar att påverka de grundläggande principerna om likabehandling och rättssäkerhet. Att motverka hot och våld på de statliga arbetsplatserna är därför ett sätt att värna demokratin och garantera att medborgarna behandlas utifrån de grundläggande demokratiska principerna. 

Hot och våld mot tjänstepersoner på statligt uppdrag måste tas på allvar. Regeringen ska ha en nollvision kring hot och våld mot personer som arbetar på statligt uppdrag.

Martina Saar, utredare, Fackförbundet ST

* Begreppet otillåten påverkan brukar omfatta handlingar som hot, våld, trakasserier, skadegörelse och korruption. Det kan även röra sig om påtryckningar som inte är formellt olagliga, som till exempel socialt tryck, vissa obehagliga eller nedlåtande uttalanden. I otillåten påverkan ingår således inte att medborgaren tillvaratar sina rättigheter att komplettera sitt ärende, begära omprövning, överklaga eller visa missnöje som inte överstiger organisationernas serviceskyldighet.