Personer som lyssnar på en föreläsning

Anställda i staten förtjänar en utbildning värd namnet

Publicerad: 2022-04-12

Blogg Efter lång väntan står det klart att en introduktionsutbildning för statligt anställda kommer att bli verklighet. Det har Fackförbundet ST kämpat för länge. Beskedet är glädjande, men utformningen på utbildningen ger skäl för fortsatt diskussion.

Björn Hallberg, utredare Fackförbundet STBjörn Hallberg, utredare Fackförbundet ST

Björn Hallberg

Utredare Fackförbundet ST

Fackliga påverkansprocesser tar tid. Likaså gör politiska processer. Men, från och med juli 2023 ska en gemensam introduktionsutbildning för statligt anställda äntligen finnas på plats. Det stod klart nyligen när regeringen tilldelade Statskontoret uppdraget att ta fram en sådan. Att implementeringen av utbildningen står för dörren är glädjande för oss i Fackförbundet ST, men framförallt för alla blivande statliga tjänstemän. Vi har i över tio års tid påtalat behovet av en utbildning som ger anställda en introduktion till det särskilda ansvar som det statliga uppdraget medför. Civilminister Ida Karkiainen resonerar på ett liknande vis i regeringens pressmeddelande:

De som arbetar i statsförvaltningen ska känna sig trygga i sin roll. En gemensam introduktionsutbildning för anställda kan förhindra att fel och brister uppstår, minska risken för korruption och därmed också bidra till att upprätthålla förtroendet för statsförvaltningen.

Utbildningen behöver utvecklas över tid

Det var dock inte bara goda nyheter som framkom i regeringsuppdraget. Jämfört med det förslag till introduktionsutbildning som Tillitsdelegationen lämnade försommaren 2020 är det en rejält bantad version. Den ska främst rikta sig till nyanställda och endast ges digitalt, jämfört med det ursprungliga förslaget som var att den skulle vara obligatorisk för alla statsanställda och innehålla såväl fysiska som digitala element.

Vi på Fackförbundet ST har redan uttryckt missnöje över sättet förslaget har bantats på. Men, när Statskontoret nu sätter igång arbetet kan de inte annat göra än att följa regeringens instruktioner och utifrån dessa ta fram en så bra utbildning som möjligt. Kanske visar det sig att upplägget är tillräckligt. Det får helt enkelt framtiden utvisa. Och framtida utvärderingar. För är det något som är viktigt är det att utbildningen inte lämnas vind för våg när den väl kommit på plats. Den måste utvärderas, skruvas på och utvecklas över tid. Det är absolut nödvändigt om den ska lyckas leva upp till sitt syfte – att stärka statstjänstemannen och den statliga förvaltningen.

En bättre statsförvaltning måste få kosta

En förutsättning för att framtagandet, och den framtida utvecklingen, av utbildningen ska bli en framgång är att det finns tillräckliga medel. Vi vet dessvärre, baserat på Statskontorets regleringsbrev för 2022, att medlen är begränsade. Medlen som avsätts är små jämfört med de kostnader Tillitsdelegationen uppskattade för framtagandet av utbildningen.  Nu har visserligen förslaget bantats, men att ta fram en (bra) digital utbildning är varken en enkel eller billig uppgift. Det kräver såväl en stor portion mänsklig kompetens som inköp av dyra systemlösningar.

De behov vi identifierade för många år sedan, och som ledde till att vi började ställa krav på en utbildning, är inte mindre idag. Alldeles för ofta höjs varningsflaggor som konkretiserar detta. Nyligen avslöjade DN oroväckande uppgifter kring beslutet om Kallak-gruvan. Det framstår som att flera högt uppsatta tjänstemän kan ha brutit mot förvaltningsrättsliga lagar och principer under ärendets gång. Att motverka sådana felsteg är ett av introduktionsutbildningens främsta syften. Ett annat syfte är att främja öppenheten. Det behövs, då vi i höstas konstaterade att tystnadskulturen vilar tungt över den statliga förvaltningen. En bakomliggande förklaring är att många vet för lite om den statliga anställningens särart. Långtifrån alla känner till vad yttrande- och meddelarfriheten innebär.

Det är allvarligt att grundläggande regler och rättigheter inte sitter i ryggraden hos många statliga tjänstemän. Det måste de göra. Det är just därför en introduktionsutbildning är så viktig. Det är just därför den måste få kosta. En bättre statsförvaltning är nämligen inget vi får gratis.

Björn Hallberg, utredare Fackförbundet ST

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss