Utvidgat tjänstemannaansvar behöver inte utredas igen

Publicerad: 2024-02-06

|Uppdaterad: 2024-02-09

Nyhet Regeringen presenterade den 5 februari direktiv för frågan om ett utvidgat tjänstemannaansvar. Frågan ryms i utredningen Straffrättsliga åtgärder mot korruption och tjänstefel. Fackförbundet ST tycker att ett utvidgat tjänstemannaansvar vore ett dåligt förslag. Det är redan idag möjligt att utkräva ansvar från statsanställda. Förslaget är snarare symbolpolitik som riskerar leda till en ineffektiv och rädd stat.

Statlig verksamhet ska bedrivas ansvarsfullt och vara rättssäker. Medborgare ska kunna kräva ansvar när fel begås inom den offentliga sektorn, det är viktigt för att upprätthålla förtroendet för staten. Men Fackförbundet ST ser inte att det nås genom ett utvidgat tjänstemannaansvar. Istället riskerar ett utvidgat tjänstemannaansvar leda till en rädd och passiv statlig förvaltning. 

Det finns redan ett omfattande tjänstemannaansvar 

Statsanställda får redan idag stå till svars för sina handlingar. En anställd kan till exempel bli avskedad, drabbas av disciplinära åtgärder eller till och med dömas till fängelse när felaktigheter begås.

- Trots att direktiven nu har presenterats är det fortfarande svårt att se vilka problem regeringen avser att lösa med ett utvidgat tjänstemannaansvar. Det verkar finnas en missuppfattning, medveten eller omedveten, att statsanställda inte är ansvariga för sina handlingar. Det stämmer helt enkelt inte, säger Britta Lejon, förbundsordförande för Fackförbundet ST.

Det är inte länge sedan frågan om ett utvidgat tjänstemannaansvar utreddes. 2022 presenterades en utredning som gjorde bedömningen att någon förändring inte behövdes. Att återigen utreda frågan bedömer Fackförbundet ST är onödigt. 

Riskerar leda till tystnadskultur 

Regeringen uppmanar utredaren att ta ställning till om ett utökat tjänstemannaansvar behövs. Oavsett slutsats ska utredaren lägga fram förslag som utvidgar tjänstemannaansvaret till att omfatta andra åtgärder än sådana vid myndighetsutövning. Det är en farlig väg att gå som skulle skapa osäkerhet och godtyckliga bedömningar för vad som ska vara straffbart.

- Vi behöver anställda i staten som har integritet och som vågar fatta snabba beslut även i pressade lägen. Risken är att enskilda tjänstemän får stå till svars för det som egentligen är systemfel. Det finns även en risk för en ökad tystnadskultur, menar Britta Lejon. 

Fackförbundet ST ser däremot positivt på den del av utredningen som ska se över bestämmelserna om korruption. 

Utredningen ska redovisas till regeringen senast den 25 juli 2025.