Utsikt över Rosenbad i Stockholm

Det behövs fler insatser för att bekämpa hot, våld och trakasserier mot statligt anställda

Publicerad: 2024-01-12

Nyhet Regeringens särskilde utredare John Ahlberk presenterade igår utredningen Ett starkare skydd för offentliganställda mot våld, hot och trakasserier (SOU 2024:1) vid en pressträff med justitieminister Gunnar Strömmer. Fackförbundet ST välkomnar utredningen. Samtidigt behövs fler åtgärder för att lösa problemet med hot, våld och trakasserier på de statliga arbetsplatserna.

Hela 34 procent av våra medlemmar uppger att det förekommer hot, våld och trakasserier på arbetsplatsen. Det är ett stort arbetsmiljöproblem som behöver motverkas med kraft, men inte med vilka medel som helst. Fackförbundet ST har poängterat att de åtgärder som föreslås behöver bidra till att minska utsattheten för offentligt anställda, utan att för den delen inskränka viktiga samhälleliga intressen. Det har varit särskilt angeläget i den del av uppdraget som handlar om ifall det går att minska exponeringen av namn och tillgången till offentliganställdas personuppgifter. Den öppenhet som råder i svensk statsförvaltning tack vare offentlighetsprincipen och som möjliggör insyn och ansvarsutkrävande, är en viktig grundbult för vårt lands demokrati. Denna öppenhet bör inte kringskäras i onödan, vilket vi framfört till den särskilda utredaren.

Utredningens förslag ger ett förhöjt skydd 

Vi menar att de förslag som utredningen nu presenterar på detta område är balanserade. Förslaget att namn på beslutsfattare får utelämnas i undantagsfall  –  när det befaras att personalen kan utsättas för hot, våld eller trakasserier  –  ger ett förhöjt skydd till de som löper högst risk att drabbas, samtidigt som det säkerställer att offentlighet fortsatt är huvudregeln.

Utredningens övriga förslag riktar framförallt in sig på att stärka det straffrättsliga skyddet för tjänstemän. Exempelvis föreslås flera straffskärpningar och införande av nya brott, däribland "förolämpning mot tjänsteman".

Det behövs fler åtgärder än hårdare straff

Fackförbundet ST anser att dessa straffrättsliga förändringar i delar är befogade, men hårdare straff kan inte vara hela lösningen. Vi menar att det i huvudsak är andra typer av åtgärder som behövs.

Det behövs utökade insatser från arbetsgivarhåll, för att förbättra verksamheternas förmåga att förebygga och hantera hot, våld och trakasserier. Därtill behöver de politiska huvudmännen ge arbetsgivarna bättre förutsättningar – inte minst i form av tillräckliga resurser – att bygga starka organisationer som är rustade för att förebygga och möta problematiken. 

Fackförbundet ST kräver:

 • att regeringen ska tillsätta en kommission för att motverka hot och våld på arbetsplatserna
 • att det införs ett nationellt rapporteringssystem för hot och våld, för att synliggöra i vilken omfattning tjänstemän utsätts för hot och våld, vilka grupper som drabbas och på vilket sätt
 • att regeringen upprättar en nollvision mot hot och våld mot personer som arbetar på statligt uppdrag
 • att merkostnader på grund av ökad utsatthet för hot, våld eller trakasserier, med anledning av yrkesrollen ersätts, både för den drabbade och dennes närstående
 • att arbetsgivarens ska utreda och, i samförstånd med den utsatta, polisanmäla när en incident har inträffat. Ansvaret ska inte ligga på den drabbade
 • att arbetssituationer som innebär påtaglig risk för våld eller hot om våld inte får ske som ensamarbete

  Fackförbundet ST

  Box 5308

  102 47 Stockholm

  Besök: Sturegatan 15

  Telefon: 0771-555 444

  E-post: st@st.org

  Orgnr: 802003-2101

  Följ oss