Alltför långtgående och oproportionerligt förslag om övergångsrestriktioner

Publicerad: 2024-02-09

Nyhet I ett gemensamt remissyttrande riktar Fackförbundet ST tillsammans med förhandlingsrådet OFR-S,P,O, skarp kritik mot utredningen Övergångsrestriktioner – ökat förtroende för offentlig verksamhet. Att motverka potentiella intressekonflikter vid en övergång från det offentliga till det privata är bra, men det måste ske på ett rimligt sätt som inte riskerar att bli ett hinder för statens långsiktiga kompetensförsörjning.

Att arbeta inom den statliga sektorn bör vara ett tilltalande karriärsval, där anställda har bra villkor och arbetsmiljö samt möjlighet till attraktiva karriärvägar. Samtidigt sitter anställda inom staten på värdefull kompetens och kunskap som gör att de är attraktiva även utanför den statliga sektorn. Att vissa byter till privat sektor är därför oundvikligt. Vid en sådan övergång är det viktigt att undvika potentiella intressekonflikter.

Utredningens förslag är dock utformat på ett sätt som riskerar att begränsa arbetstagares rörlighet på arbetsmarknaden drastiskt. Den föreslår att arbetsgivare ensamt ska kunna besluta om att införa övergångsrestriktioner för en anställd som byter från offentlig till privat sektor. I sin helhet innebär förslaget en försämring av arbetstagarens ställning.

- Det måste finnas en balans mellan anställdas möjlighet till rörlighet inom arbetsmarknaden och hur intressekonflikter ska motverkas. Utredningens förslag riskerar bland annat att indirekt förlänga uppsägningstiden för de anställda och skapa inlåsningseffekter. På sikt kan detta göra den statliga anställningen mindre attraktiv, säger Britta Lejon, förbundsordförande för Fackförbundet ST.

Alltför brett tolkningsutrymme

Förslaget lämnar dessutom ett mycket brett tolkningsutrymme för när det är lämpligt att ha övergångsrestriktioner. Den ger arbetsgivaren en alldeles för långtgående beslutanderätt, som i teorin innebär att arbetsgivaren skulle kunna besluta att samtliga anställda ska omfattas av regleringen.

- Utredningens oförmåga att specificera vilka grupper som ska omfattas av övergångsrestriktioner understryker hur komplex uppgiften är. Att överlåta detta till enskilda arbetsgivare medför istället en risk att tillämpningen inte blir enhetligt. Ska vi införa ett sådant system måste det vara tydligt, förutsägbart och rättssäkert, säger Britta Lejon.

Fackförbundet ST, tillsammans med OFR-S,P,O, ställer sig därför inte bakom förslaget som presenteras i utredningen. För att övergångsrestriktioner inte ska utgöra ett hinder för statens fortsatta kompetensförsörjning borde fokus i stället ligga på hur intressekonflikter kan förebyggas.

Läs mer: Remissvar övergångsrestriktioner

OFR-S,P,O (Offentliganställdas förhandlingsråd för Statstjänstemän, Poliser, Officerare) är ett förhandlande samverkansorgan för nio självständiga fackförbund inom statlig sektor som tillsammans företräder över 100.000 medlemmar.