Kongressen - Fackförbundet STs högsta beslutande organ

Publicerad: 2022-04-12

|Uppdaterad: 2024-01-25

Fackförbundet STs högsta beslutande organ är kongressen. Den hålls vart fjärde år då ombud från STs avdelningar tillsammans med förbundsstyrelsen och revisorer bland annat väljer förbundsstyrelse och svarar på motioner.

En annan viktig uppgift är att fastställa verksamhetsplan, budget och medlemsavgifter för den kommande kongressperioden. samt beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen. 

Kongressombud 

Kongressen består av totalt 127 ombud. Fackförbundet STs avdelningar utser 115 av dem medan förbundsstyrelsen utser de 12 resterande.

Hur många ombud en ST-avdelning har på kongressen bestäms av hur många aktiva medlemmar avdelningen hade per sista december föregående år. 

Avdelningar med färre än 150 medlemmar bildar valkorporation/er enligt beslut av förbundsstyrelsen och efter hörande av berörda avdelningar. 

Hur avdelningarnas ombud utses varierar från ST-avdelning till ST-avdelning. Det vanligaste är att de väljs på avdelningens ombudsmöte, årsmöte eller representantskap. 

För att få reda på hur ombuden från din avdelning utses – kontakta din avdelningsstyrelse.

Vad gör kongressombuden?

1. Arbete inför kongressen

Inför kongressen blir kongressombudet inbjuden till att delta i utbildningar för att på bästa sätt kunna genomföra uppdraget.

2. Arbete under kongressen

Under kongressen är kongressombudet på plats för att representera sina medlemmar och fatta beslut i olika frågor.

3. Arbete efter kongressen

Efter kongressen förmedlar kongressombudet sina upplevelser från kongressen, berättar om besluten som fattades och om arbetet framåt. Kongressombudet uppmuntrar sina kollegor att engagera sig och sprida positiva exempel. 

Extrakongress 

Extra kongress hålls efter beslut av förbundsstyrelsen, eller då avdelningar som representerar minst en tredjedel av förbundets medlemmar skriftligen begär det. 

Kallelse till extra kongress skall ske senast 30 dagar i förväg. Vid extra kongressen ska endast de frågor behandlas som är anledningen till att kongressen hålls. 

Antalet ledamöter på en extrakongress är detsamma som på en vanlig kongress. 

Ständig motionsrätt 

I Fackförbundet ST har du ständig motionsrätt. Det betyder att du när som helst kan motionera till förbundet. 

Förbundsstyrelsen svarar på din motion. Är du inte nöjd med svaret kan du begära att din motion behandlas på nästa kongress eller förbundsstämma. 

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss