Fackförbundet ST - för miljövetare i staten

Din framtid kan ligga i staten! Miljövetare behövs på många arbetsplatser inom statlig verksamhet.


Är ditt framtida jobb statligt?

Miljövetaren kan finnas på många olika arbetsplatser och nivåer i staten. Bland Fackförbundet STs medlemmar finns både miljöchefer och miljöstrateger som med olika sorters styrmedel löser miljöproblem eller driver en myndighets förändringsarbete för ökad samhällelig hållbarhet. En annan viktig funktion för miljövetaren är att vara rådgivande och sprida kunskap genom att informera och utbilda på sin arbetsplats.

Förbered dig inför karriären - bli studentmedlem!

Ett studentmedlemskap i ST är gratis under hela din studietid! Ett medlemskap ger dig bland annat tillgång till kvalificerad rådgivning kring jobbsök, lön, villkor och karriär. Dessutom är ST experter på staten och medlemskapet kan hjälpa dig att förbereda dig på en karriär i staten! 

Bli studentmedlem

Var i staten jobbar miljövetare?

De allra flesta statsanställda miljövetarna arbetar i en myndighet med uppdrag att driva utvecklingen mot ett ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle. Några exempel:  

 • Havs-och vattenmyndigheten - HaV: en miljömyndighet som arbetar med att skapa en hållbar förvaltning av hav, sjöar och vattendrag.  
 • Länsstyrelsen: samordnar miljöarbete, informerar och sprider kunskap, arbetar med miljömål och miljöövervakning, vattenförvaltning samt klimat- och energifrågor inom sitt län. Länsstyrelsen beslutar även om tillstånd och genomför tillsyn av verksamheter som påverkar miljön.  
 • Naturvårdsverket: den myndighet som har överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går. De har också till uppgift att samordna, följa upp och utvärdera arbetet med Sveriges miljömål.  
 • Statens energimyndighet: utvecklar och förmedlar kunskap om effektivare energianvändning och övriga energifrågor riktat mot hushåll, företag och myndigheter. 
 • Statens jordbruksverk: har en bred verksamhet med fokus på hållbar utveckling och uppfyllelse av de övergripande målen för jordbruks-, livsmedels- och fiskeripolitiken.  
 • Tillväxtverket: främjar hållbar näringslivsutveckling och regional tillväxt och genomföra strukturfondsprogram.  
 • Trafikverket: ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Trafikverket ansvarar även för byggande samt drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. 
 • Transportstyrelsen: hanterar miljöfrågor som rör alla trafikslag – sjöfart, luftfart, vägtrafik och järnvägstrafik. Myndigheten har till huvuduppgift att svara för regelgivning, tillståndsprövning, tillsyn och registerhållning inom transportområdet. Även infrastrukturfrågor för de olika trafikslagen hanteras här.

  Det givna valet för de som jobbar på uppdrag av staten

  Fackförbundet ST organiserar alla som arbetar på myndigheter, verk, bolag med statligt uppdrag, universitet, högskolor och stiftelser. Som det enda facket som uteslutande organiserar alla som arbetar på statligt uppdrag och med ansvar för infrastruktur har vi en unik kunskap om hur det är att arbeta på samhällets och medborgarnas uppdrag.

  Vi är medlem i TCO och partipolitiskt obundet. När vi tar ställning i politiska frågor gör vi det utifrån medlemmars intressen och i syfte att förbättra medlemmars villkor – aldrig utifrån partipolitisk grund.