Framtidens ledarskap inom staten – kommer cheferna att behövas?

Publicerad: 2021-06-23

Blogg Fackförbundet STs undersökning om hur medlemmarna vill arbeta efter pandemin visar att en klar majoritet vill fortsätta arbeta på distans. Hur ska framtidens ledarskap inom staten utformas för att medarbetarna ska ges bästa möjliga förutsättningar att göra ett bra jobb?

Den här frågan kan en ta sig an på olika sätt. Antingen ifrågasätts chefspositionen och dess status eller så behöver vi tänka nytt när det kommer till ledarskapet. Jag väljer att fokusera på det senare.

Om distansarbete ska fungera krävs ett ledarskap som fokuserar på att skapa förutsättningar för att varje enskild arbetstagare ska komma till sin rätt och ha möjlighet att göra professionella bedömningar av hur arbetet utförs bäst. Begränsningen att inte fysiskt kunna träffa sina medarbetare är troligen en utmaning för många chefer. Men även en möjlighet för dem att vara ledare.

Ledarskapet inom staten måste ställa om från detaljstyrning till ett fokus på mål och resultat. Det måste dessutom finnas en bra balans mellan resurser och krav samt tydliga former för uppföljning. Detta påverkas i allra högsta grad av hur staten styrs. En otydlig styrning från regeringen och alltför detaljstyrd verksamhet drabbar i slutändan de anställda.

Kvalitet framför kvantitet

Inom forskningen talas det om chefens närvaro som en förutsättning för att medarbetarna ska trivas på arbetet. Det har även visat sig i Statskontorets rapport  att chefens närvaro och tillgänglighet hänger ihop med sjuktalen. Samtidigt finns det indikationer på att medarbetare som arbetar hemifrån i större utsträckning än andra känner att de får mindre stöd och förtroende från organisationen då de inte har samma kontakt med chefen. Tvärtemot visar STs undersökning nu att hela 40 procent nöjer sig med att enbart ha kontakt med sin chef en gång i månaden. Hur hänger detta ihop?

STs Temperaturmätaren 2018  visar att många chefer idag har alldeles för hög administrativ börda vilket innebär att det finns mindre tid för att leda. Detta i kombination med att chefer inom staten oftast leder ett stort antal medarbetare begränsar kontakterna med varje enskild individ. Resultatet av STs undersökning kan därför tolkas som att de anställda hellre vill ha färre men mer meningsfulla möten med sin chef, än korta pratstunder vid kaffemaskinen. Att vara en närvarande chef behöver nödvändigtvis inte vara synonymt med fysisk närvaro utan verkar snarare handla om att ha tid för medarbetarna för att diskutera viktiga frågor som berör den anställda. Här måste arbetsgivarna ge ett större administrativt stöd till cheferna så att de kan avsätta den tid som krävs när vi nu går mot ett förändrat arbetsliv

Det är faktiskt tillit som behövs

Inom den privata sektorn pågår en diskussion om att effektivisera verksamheten genom att ta bort chefsled och därmed få en plattare organisation. En modell som påminner om de krisorganisationer som många företag tvingats införa under pandemin. Lärdomen av pandemin har varit att kontoret inte är en förutsättning för att de anställda ska göra ett bra jobb. Inom ST har vi känt till detta länge – medarbetare behöver tillit – men vi tror inte att lösningen är att ta bort cheferna.

Möjligen befinner vi oss i ett paradigmskifte där den fasta arbetsplatsen blir ett komplement till hemmakontoret. Vissa kommer se detta som en möjlighet att minska antalet chefer men för oss är det självklart; staten behöver inte färre chefer utan ett förändrat ledarskap som kan möta de behov som finns på framtidens arbetsplatser. Men detta kräver att när vi diskuterar framtidens arbetsplatser även inkluderar framtidens ledarskap. Om vi inte gör det finns det en risk att som så många gånger förr ge utrymme till den privata sektorn att påverka den offentliga. Plötsligt står en managementkonsult med inspiration från den privata sidan och föreslår idén om att avskaffa första och andra linjens chefer inom staten – för att spara in ytterligare resurser.

Att leda till självledarskap

Pandemin har visat att framtidens arbetsplatser måste bygga på tillit om ledarskapet ska fungera. Detta gör att vi måste lämna synsättet att det endast finns ett ledarskap inom en organisation. Istället bör vi tala om ett delat ledarskap mellan chef och medarbetare där chefen måste få möjlighet att vägleda varje medarbetare till att bli en bra självledare. För att detta ska fungera måste det finnas tillit till professionerna. En tillit i hela kedjan – från regeringen till varje enskild medarbetare.

Shervin Vahedi, utredare Fackförbundet ST

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss