Kvinna som tittar på ett avtal och ser glad ut

Den statliga trygghetsöverenskommelsen – vad innebär den?

Publicerad: 2022-06-23

|Uppdaterad: 2024-01-26

Den statliga trygghetsöverenskommelsen är ett kollektivavtal som trädde i kraft i oktober 2022, samtidigt som ändringarna i LAS började tillämpas. Kollektivavtalet kompletterar och ersätter i vissa fall lagen. Här får du veta mer om vad avtalet innehåller.

I korthet innebär uppgörelsen en större anställningstrygghet och att du som är statligt anställd kan vidareutbilda dig mitt i livet.

Tryggare anställningar inom staten  

Med tidigare regelverk kunde de statliga arbetsgivarna visstidsanställa personal under kortare perioder utan tydliga skäl. Den möjligheten har tagits bort och ersatts av den mycket mer begränsade anställningsformen statlig visstidsanställning.

Denna anställningsform får arbetsgivaren enbart använda under särskilda förutsättningar. Till exempel ska arbetsgivaren ha beviljats särskilda medel för att genomföra en tillfällig insats och arbetsuppgifterna måste ligga utanför arbetsgivarens ordinarie verksamhet. I praktiken ska detta leda till färre visstidsanställda och fler tillsvidareanställningar inom staten, vilket är något som Fackförbundet ST har arbetat för länge.

Begränsade möjligheter till undantag i turordningsreglerna  

Uppsägningar på grund av arbetsbrist måste ske i en viss turordning. Det betyder att den med kortast anställningstid sägs upp först. Principen kallas ”sist in först ut”. Tidigare gällde att arbetsgivare med högst tio anställda kunde göra två undantag från turordningen vid arbetsbrist. Den nya huvudregeln i lagen är att samtliga arbetsgivare får undanta högst tre personer från turordningen. De nya bestämmelserna i lagen tillåter arbetsgivarna att använda sig av detta undantag var tredje månad, det vill säga upp till fyra gånger per år.

Reformen riskerade att få stora konsekvenser för anställda inom den statliga sektorn och särskilt på mindre arbetsplatser. Därför har vi förhandlat fram ett undantag för statliga arbetsgivare med färre än 50 anställda. De får inte använda det så kallade treundantaget över huvud taget. Arbetsgivare med 50 eller fler anställda  får använda sig av treundantaget i lagen, men enligt den statliga trygghetsöverenskommelsen får sådant undantag inte göras oftare än var sjätte månad, till skillnad från lagens var tredje månad. 

Omställningsstöd och kompetensutveckling  

Den statliga trygghetsöverenskommelsen ger dig som är statligt anställd möjlighet att vidareutbilda dig med studiestöd i upp till ett års tid. Läs mer om omställningsstudiestödet

Vi har även permanent sett till att sjuka kan komma in i omställningsavtalet, förbättrat efterskyddet samt ökat det stöd som man får efter två års visstidsanställning. 

Överenskommelse om flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på den statliga sektorn

Här kan du ladda ned och läsa avtalstexterna.