Nytt arbetstidsavtal för lärare klart

Publicerad: 2022-04-25

Nyhet Efter många års förhandlingar har fack och arbetsgivare kommit överens om ett nytt arbetstidsavtal för lärare vid Göteborgs universitet.

– Det är mycket skönt att vi äntligen är klara, säger Peter Brandt, ordförande för förhandlingskartellen OFR/S och ST-sektionen inom GU.

Det arbetstidsavtal som nu ersätts tecknades 1999 och har bara justerats i begränsad utsträckning sedan dess (2003). Det var därför ett högtidligt ögonblick när parterna träffades den 21 april för att skriva på det nya avtalet (GU-ledningen genom rektor Eva Wiberg samt ordförandena för OFR/S – Peter Brandt, Saco-S – Maja Pelling och Seko – Salima Khamchane).

Positivt med garanterad forskningstid

– Från OFR/S håll är vi framför allt nöjda med att vi fått in garanterad forskningstid i tjänst för lektorer och professorer, även om vi hade önskat att den procentuellt sett skulle ha varit högre. Vi är också mycket nöjda med att vi fick igenom att forskningsgarantin ska gälla oavsett hur många procent lärarens anställning omfattar, säger Peter Brandt.

Avtalet anger att universitetslektorer och professorer har rätt till 15 procents forskning och att de ska undervisa minst 15 procent. I detta ingår även tid för kompetensutveckling. Universitetsadjunkter har rätt till minst 10 procents kompetensutvecklingstid.

En fördel med det nya avtalet är att det på ett tydligare sätt pekar ut professorernas och universitetslektorernas arbetsuppgifter: undervisning, forskning, kompetensutveckling, samverkan, kollegialt ansvarstagande samt administrativt arbete som inte är kopplat till några av de övriga arbetsuppgifterna. Avtalet ska också garantera att det blir en ökad framförhållning och långsiktighet i planeringen av lärarnas arbetstid.

En annan förändring i relation till det gamla arbetstidsavtalet för lärare är att OB-ersättningen höjs. För enkel OB höjs den från 90 till 120 kronor, för kvalificerad OB från 120 till 150 kronor.

Uppföljning och utvärdering är viktigt

För att säkerställa att avtalet lever upp till de goda intentionerna ska det utvärderas efter fyra år.

– Det är mycket viktigt att vi gemensamt följer upp det nya avtalet och löpande diskuterar hur det ska tolkas och tillämpas för att fungera i verksamheten. Lärarna vid GU måste garanteras goda arbets- och utvecklingsvillkor, detta är en avgörande grundprincip i avtalet, säger Peter Brandt.

Det nya arbetstidsavtalet för lärare börjar gälla från och med den 1 januari 2023.

Så snart avtalet finns tillgängligt för publicering i digital form hittar du det här på webben.

Historik arbetstidsavtal för lärare

1999-01-28: Det förra arbetstidsavtalet undertecknas.

2003-04-14: Smärre justeringar i avtalet från 1999.

2016-02-01: Tillfälligt avtal tecknas, samma lydelse som det tidigare arbetstidsavtalet.

2017-02-03: Fack och arbetsgivare vid GU söker central hjälp för att komma vidare i förhandlingarna. I slutet av 2017 drar nya diskussioner igång.

2022-04-21: Överenskommelse om nytt arbetstidsavtal för lärare.

2023-01-01: Det nya avtalet börjar gälla.

  Fackförbundet ST

  Box 5308

  102 47 Stockholm

  Besök: Sturegatan 15

  Telefon: 0771-555 444

  E-post: st@st.org

  Orgnr: 802003-2101

  Följ oss