Stipendier

Publicerad: 2022-09-29

ST-medlemmar kan efter ansökan få bidrag - stipendium - i samband med någon aktivitet i yrkesutvecklande syfte. Avdelningsstyrelsen försöker uppmuntra medlemmarnas ansträngningar att engagera sig i sin egen yrkesutveckling.

Avdelningsstyrelsen är dock klar över att det inte kan bli frågan om stora belopp eller ett stort antal stipendier varje år. Men några stipendier årligen, som är såpass stora att det underlättar för den berörde att delta i studieresa, kurs, konferens eller liknande aktiviteter, avsätts.

Ombudsmötet beslutar årligen om hur stor summa som skall reserveras.

Medlem som planerar, alternativt förbereder åtgärd i yrkesutvecklingssyfte kan inge ansökan om bidrag till "egen medfinansiering" av åtgärden. Ansökan skall således åtföljas av kostnadskalkyl för aktiviteten och redovisning av finansieringen.

Någon fast ansökningstid tillämpas icke. Medlem kan lämna in ansökan närhelst det är aktuellt för vederbörande. Dock bör eftersträvas en sådan framförhållning att avdelningsstyrelsen har rimlig möjlighet att rådslå före beslut.

Aktiviteter som ligger bra till är deltagande i studieresa, konferens, seminarium och dylikt i första hand utanför stationeringsorten.

Ansökan i efterhand godtas inte.

Avdelningsstyrelsen beslutar om beviljande av stipendium.