Två personer har ett möte

Vad är lönekartläggning?

Publicerad: 2022-04-01

Lönekartläggning heter processen som går ut på att säkerställa att principen “lika lön för lika och likvärdigt arbete, oavsett kön” efterlevs på arbetsplatser i Sverige. I praktiken ser det tyvärr inte alltid ut så.

Lönekartläggning är obligatorisk för alla arbetsgivare

Lika lön för lika och likvärdigt arbete, oavsett kön, borde vara en självklarhet. Men så ser det inte alltid ut i praktiken. Ett första steg mot jämställda löner är att undersöka hur det faktiskt ser ut på arbetsplatsen. Det kallas lönekartläggning, och innebär att löner och löneprinciper undersöks ur ett jämställdhetsperspektiv

Enligt diskrimineringslagens tredje kapitel om aktiva åtgärder ska alla arbetsgivare genomföra en årlig lönekartläggning. Lönekartläggningen ska ske i syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader. 

Lönekartläggningen ska ge svar på: 

  • Är löneprinciper, policies och praxis för anställningsvillkor utformade på ett sätt som missgynnar kvinnor eller män? 
  • Har kvinnor och män lika lön för lika arbete? 
  • Har kvinnor och män lika lön för likvärdigt arbete? 

Lönekartläggningen ska alltså omfatta både en genomgång av lönesystemet och lönerna. När lönerna jämförs ska skillnader mellan könen undersökas både när det gäller lika arbete (samma befattning) och likvärdigt arbete. Kanske är det så att kvinnodominerade yrken är sämre avlönade än andra yrken med samma svårighetsgrad och arbetsförhållanden? 

För att bedöma om arbeten är likvärdiga behöver arbetsgivaren värdera kraven i berörda arbeten, med utgångspunkt i arbetsuppgifter och arbetsförhållanden. Bedömningen ska ske utifrån de krav som finns i arbetet – inte utifrån individerna som utför arbetet. Vanligtvis använder man sig av ett klassificerings- eller arbetsvärderingssystem för att göra bedömningen.

En arbetsgivare med tio eller fler anställda ska skriftligen dokumentera arbetet med lönekartläggningen. Arbetsgivaren ska samverka med fackliga organisationer i alla steg i lönekartläggningsarbetet.  

Om osakliga löneskillnader upptäcks

Om löneskillnader inte kan förklaras av sakliga skäl - så kallade osakliga löneskillnader - så måste arbetsgivaren vidta åtgärder. Lönejusteringar ska genomföras så snart som möjligt, men kan delas upp på högts tre år om det rör stora belopp. Det är viktigt att det sätts upp en tidsplan.

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss