två unga män som talar med varandr

Medborgar-bemötande av hbtqi-personer

Publicerad: 2022-04-06

Många som arbetar på statligt uppdrag har dagligen kontakt med medborgare. Vid dessa kontakter är det viktigt att möta personen utifrån dennes förutsättningar och behov så att hen känner sig välkommen, sedd och inkluderad.

Hbtqi-personer utsätts i högre grad än heterosexuella för kränkande behandling, enligt Folkhälsomyndigheten. Vi ska alla bemötas med respekt, utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller, och ingen ska utsättas för diskriminering i kontakt med någon som arbetar på statligt uppdrag. 

Inkludera mera

Samspelet mellan människor är viktigt och bemötande handlar om vilken inställning vi har till varandra och hur det tar sig i uttryck, tal, handling och gester, men även vad som förmedlas via information. 

Blir en person inte bra behandlad och exkluderad så är risken stor att hen inte kommer i kontakt med statliga verksamheten igen och inte får hjälp hen har rätt till. 

Okunskap är en av orsakerna till varför man exkluderar människor och den som blir exkluderad utsätts för omedveten diskriminering. 

Heteronormen påverkar vårt bemötande

Hur vi kommunicerar bygger på vilka normer som styr vårt samhälle. I Sverige är det fortfarande vanligt med förväntningen att alla lever i heteronormativt förhållande.

Konsekvensen blir att alla människor antas vara heterosexuella tills de gör något som bevisar motsatsen. Vi kan inte och ska inte utgå från att alla är heterosexuella och bör därmed undvika heteronormativa antaganden. 

Genom att möta andra med öppenhet och genom att vara medveten över hur du uttrycker dig så är det större chans att personen du träffar tycker att ert möte har varit bra. Bra bemötande handlar om respekt. Respekt bygger på insikt om att det inte är jag själv som avgör andras identitet och att man måste vara lyhörd. 

Ett respektfullt bemötande innebär också att förstå att en person kan identifiera sig med flera av diskrimineringsgrunderna och avvika från dina normer. Exempelvis kan en person identifiera sig som bisexuell, ha en funktionsnedsättning och ha en annan etnisk tillhörighet än din egen. Fördomar och föreställningar om hur en person är kan samverka och därför behöver du vara medveten om alla diskrimeringsgrunder för att ha ett så inkluderande bemötande som möjligt. 

Tips för ett mer inkluderande bemötande

 • Förvänta dig inte att alla lever ett heteronormativt liv 
 • Respektera människors könsidentitet/konstuttryck 
 • Tänk över syftet med frågor om kön i undersökningar och på blanketter. Behövs de och varför? 
 • Analysera kommunikationen på din arbetsplats, vad förmedlas och kan alla känna igen sig? Hur ser eventuella blanketter ut? 
 • Har ni policys eller liknande på er arbetsplats gällande bemötande? 
 • Undvik att tilldela andra en könsidentitet (exempelvis ”du som ung kvinna”)

   Övriga tips: 

   • Könsindela inte områden i onödan. Ett exempel är att ha könsneutrala toaletter.
   • Problematisera inte i onödan, om personen inte själv tar upp sin livssituation eller identitet som ett problem så är det förmodligen inte det som personen behöver ha hjälp med. 
   • Ställ relevanta frågor. Att en person inte lever på ett sätt som du innebär inte att det är okej att ställa frågor för att stilla din nyfikenhet. 

   Fackförbundet ST

   Box 5308

   102 47 Stockholm

   Besök: Sturegatan 15

   Telefon: 0771-555 444

   E-post: st@st.org

   Orgnr: 802003-2101

   Följ oss