Kvinna som läser ett papper

Vad är offentlighetsprincipen?

Publicerad: 2022-04-14

Offentlighetsprincipen regleras i tryckfrihetsförordningen och finns för att medborgarna ska få insyn i hur exempelvis en myndighet arbetar. Det är nödvändigt för statligt anställda att känna till vad som gäller. Dels för att offentlighetsprincipen är en viktig del av vår demokrati, dels för att det kan vara straffbart att bryta mot den.

Offentlighetsprincipen innebär att alla offentliga allmänna handlingar, såväl fysiska som elektroniska, som en myndighet förvarar måste lämnas ut om någon frågar efter dem. Det kan vara allt från mejl mellan kollegor till myndighetsbeslut.   

Handlingar ska lämnas ut – skyndsamt  

I regel är alla handlingar som har skapats hos eller inkommit till en myndighet allmänna. Undantag är exempelvis arbetsmaterial, utkast, minnesanteckningar eller personliga brev. En allmän handling är också offentlig, så länge den inte omfattas av sekretess. 

En handling som bedöms vara allmän och offentlig ska lämnas ut så snabbt som möjligt. Normalt sett samma dag eller dagen efter. Myndigheten är också skyldig att lämna kopior av materialet, antingen på papper eller i elektronisk form. Den som begär ut en allmän offentlig handling har rätt att vara anonym och behöver inte heller uppge vad handlingarna ska användas till.   

Offentlighetsprincipen är en del av grundlagen  

Anställda som bryter mot offentlighetsprincipen begår tjänstefel och kan straffas för detta. Myndigheter som bryter mot offentlighetsprincipen kan anmälas till Justitieombudsmannen.   

Friheter som är viktiga delar av offentlighetsprincipen  

Anställda vid myndigheter har en mer långtgående yttrandefrihet i relation till arbetsgivaren än anställda i privat sektor (som begränsas av den s.k. lojalitetsplikten mot arbetsgivaren). Att kritik mot en myndighet eller dess agerande kommer fram ligger ju i allmänhetens intresse. Därför finns också meddelarfriheten, som framförallt innebär att myndighetsanställda har rätt att muntligen lämna ut sekretessbelagda uppgifter till journalister.  

Det finns vissa undantag från meddelarfriheten, så det är bra att sätta sig in i de lagar som gäller. Men principen är att en anställd vid en myndighet, utan rädsla för repressalier, ska kunna avslöja missförhållanden för journalister. Arbetsgivaren får nämligen inte efterforska vem uppgiftslämnaren är och journalisten får inte heller avslöja det.  

Här kan du läsa mer om vad offentlighetsprincipen innebär för statligt anställda.

Vilka omfattas av offentlighetsprincipen?

Ur ett statligt perspektiv gäller offentlighetsprincipen för alla myndigheter, däremot inte statliga bolag eller stiftelser. Samma princip gäller för yttrandefriheten – de som arbetar på statligt bolag eller stiftelse räknas som privat anställda och har en mer begränsad yttrandefrihet i relation till arbetsgivaren.  

  Fackförbundet ST

  Box 5308

  102 47 Stockholm

  Besök: Sturegatan 15

  Telefon: 0771-555 444

  E-post: st@st.org

  Orgnr: 802003-2101

  Följ oss