Sveriges Riksdag - Riksdagshuset i Stockholm, Gamla Stan, Sverige

Vad är den statliga värdegrunden?  

Publicerad: 2022-04-14

En statlig anställning har speciella förutsättningar och är därför knuten till en särskild värdegrund. Den bygger i huvudsak på grundlagarna och fungerar som en vägledning för dig som jobbar inom staten. Här kan du läsa mer om den statliga värdegrundens beståndsdelar.  

Den statliga värdegrunden kan sägas ha funnits lika länge som vi har haft våra grundlagar, men det var först i början av 00-talet som den tog form mer formellt. Idag ligger ansvaret för värdegrundsarbetet hos Statskontoret, som bland annat utbildar myndighetschefer i god förvaltningskultur.  

Värdegrunden består av sex principer 

Den statliga värdegrunden har brutits ner i sex. De första fem härleds från grundlagarna och andra lagar, medan den sista enbart bygger på ”vanliga” lagar och förordningar – därför är den underordnad de övriga.  

1. Demokrati 

Utgår från regeringsformens första ord: ”All offentlig makt i Sverige utgår från folket.” Det handlar om att du som statligt anställd ska komma ihåg att du verkar på medborgarnas uppdrag och är en del av den demokratiska styrkedjan. Du ska också verka för att demokratins idéer sprids.   

2. Legalitet 

Det ska alltid finnas ett rättsligt stöd för offentliga verksamheter. Som statligt anställd innebär det att du måste följa de lagar och regler som är relevanta för ditt jobb. Detta uttrycks i de statligt anställdas särskilda tjänstemannaansvar. 

3. Objektivitet 

Hänger mycket ihop med legalitetsprincipen – du ska utgå från rätt lagar och regler för att vara saklig i din yrkesutövning. Personliga intressen och åsikter måste alltså åsidosättas. Det är viktigt att allmänheten uppfattar myndigheter som opartiska.  

4. Fri åsiktsbildning 

I regeringsformen står det att den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning. Det innebär att du måste respektera höga krav på öppenhet, men också att du har stora rättigheter. Till skillnad från privat sektor har anställda i offentlig sektor exempelvis långtgående rätt att lämna ut uppgifter om verksamheten utan risk för repressalier.  

5. Respekt 

I din tjänsteutövning ska du, enligt regeringsformen, visa respekt för enskilda människors frihet och värdighet. Denna princip förtydligas till stor del genom andra lagar. Två exempel är dataskyddsförordningen och diskrimineringslagen – att du ska ta hänsyn till den personliga integriteten och behandla alla lika.   

6. Effektivitet och service 

Går ut på att statligt anställda måste hushålla med medborgarnas medel samt erbjuda god service, vilket till stor del handlar om tillgänglighet. I och med att denna princip inte utgår från grundlagarna så är den underordnad de övriga. Du får exempelvis inte tumma på legaliteten för att skapa effektivitet.  

Varför ska jag känna till den statliga värdegrunden? 

Du som jobbar inom staten har en anställning som utgår från medborgarna och ”utför” därmed demokratin. Det kan exempelvis innebära makt över enskilda eller ansvar för samhällsviktiga funktioner. Det är anledningen till att statliga anställningar är reglerade i mycket högre grad än anställningar i privat sektor.  

Misstag i myndighetsutövning kan till exempel leda till dom för tjänstefel. Att ha koll på värdegrunden hjälper dig helt enkelt att göra rätt, vilket även gynnar samhället i stort. Därför är det varje statlig arbetsgivares ansvar att medarbetarna känner till och förstår den statliga värdegrunden.  

Läs gärna mer om den statliga värdegrunden på Statskontorets informationssida.