Illustration över meddelarskydd

Meddelarskydd - vad innebär det?

Publicerad: 2022-04-22

Inom statlig verksamhet innebär meddelarskydd att de statligt anställda har rätt att lämna ut vissa uppgifter till journalister utan att utsättas för repressalier. Meddelarskydd finns till för att möjliggöra för medborgare att få insyn i den offentliga verksamheten. Det bidrar till att felaktiga beslut och brister blir kända och kan rättas till.

Om meddelarskydd

För alla – oavsett var man arbetar – finns ett visst meddelarskydd:

 • En journalist eller redaktion som fått ett tips får inte avslöja sin källa. 

För anställda på statliga myndigheter gäller dessutom att: 

 • Myndigheten får inte försöka ta reda på vem som har ”läckt” informationen (efterforskningsförbud).
 • Myndigheten har inte rätt att bestraffa uppgiftslämnaren, om man ändå skulle få veta vem det är (repressalieförbud).

Observera att uppgifterna ska lämnas ut i syfte att publiceras i exempelvis en tidning eller annat medium med utgivningsbevis (vilket exempelvis bloggar normalt inte har). Annars gäller inte detta meddelarskydd. Det finns dock inga krav på att uppgifterna faktiskt blir publicerade.

Vad är det?

 • Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten har rätt att ta del av offentliga handlingar.
 • Yttrandefriheten innebär att alla har rätt att yttra sig och föra fram sin åsikt.
 • Meddelarfriheten innebär att anställda i statliga myndigheter har rätt att lämna ut uppgifter om verksamheten och eventuella missförhållanden, till medier för publicering. 

  Meddelarskyddets begränsningar 

  Meddelarskyddet har vissa begränsningar som du bör vara medveten om:

  • Särskilt känslig information får inte lämnas ut, exempelvis vissa uppgifter som rör brottsförebyggande arbete, rikets säkerhet eller enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden.
  • Sekretessbelagda handlingar får inte lämnas ut.

  Därtill gäller inte meddelarskyddet all verksamhet som bedrivs på uppdrag av staten:

  • Statliga bolag och bolag med statligt uppdrag omfattas inte av meddelarskyddet.
  • För statliga stiftelser och privata högskolor gäller att vissa omfattas av meddelarskyddet helt, andra delvis. 
  • För affärsverk finns vissa begränsningar genom lagen om skydd för företagshemligheter. Med företagshemlighet avses uppgifter om affärs- eller driftförhållanden som företaget håller hemliga och där företagets konkurrensförmåga skadas om de sprids .

  Om visselblåsarsystem

  På vissa myndigheter har man byggt upp ”visselblåsarsystem” där anställda anonymt kan lämna information om missförhållanden.

  Observera att dessa system inte omfattas av meddelarskyddet, eftersom informationen som rapporteras in inte syftar till publicering. Dessutom räknas anmälningar i visselblåsarsystemen som allmänna handlingar och kan komma att lämnas ut om någon begär det.

   Fackförbundet ST

   Box 5308

   102 47 Stockholm

   Besök: Sturegatan 15

   Telefon: 0771-555 444

   E-post: st@st.org

   Orgnr: 802003-2101

   Följ oss