Frågor och svar om säkerhetsklassning

Publicerad: 2024-05-07

Under våren 2024 anordnade Fackförbundet ST ett webbinarium om säkerhetsklassning där flera hundra medlemmar deltog. Åsa Erba Stenhammar, förhandlingschef, och Joakim Lindqvist, förbundsjurist, berättade om vad säkerhetsklassning innebär och redde ut vad som gäller i förhållandet mellan säkerhetsklassning, yttrandefrihet och föreningsfrihet.

Frågor från informationsträffen om säkerhetsklassning

Det går inte att ge ett generellt svar på detta. Men den typ av lojalitet som avses i säkerhetsskyddslagen handlar om att bedöma om en person kan utgöra en risk för att begå brott på grund av kopplingar till främmande makt eller terroristorganisationer. Det handlar också om att bedöma ifall personen tror på Sveriges självständighet och demokrati. Men att utgå ifrån att ett samhällsengagemang i en fråga gör att man låter det påverka tjänsteutövningen är att avvika från den förvaltningstradition som vi har haft i flera hundra år. 

Det går inte att svara på den frågan generellt. Men grunden är att du som statligt anställd får vara engagerad i samhällsfrågor i ditt privatliv, men att det inte får påverka tjänsteutövningen.

Enligt lag måste beslut kring säkerhetsprövningar ha en tydlig motivering. Om det saknas en motivering kan du begära det i efterhand. Ibland anser myndigheten att viss information ska hållas hemlig även för dig som är berörd av beslutet. Om det händer bör du stå på dig och begära på att få ut alla dokument som rör din säkerhetsprövning samt begära ett skriftligt beslut om sekretessfrågan där du informeras om hur du kan överklaga. Det här beslutet kan du sen överklaga kostnadsfritt till kammarrätten och begära att få ta del av dokumenten som rör ditt ärende. 

Det är väldigt få statliga arbetsgivare som har i uppdrag att granska de anställdas sociala medier. Eftersom arbetsgivaren normalt sett inte får vidta några åtgärder mot dig på grund av vad du skrivit på sociala medieplattformar finns därför inga skäl för arbetsgivaren att lägga tid på sådana eftersökningar.  Det din arbetsgivare absolut inte får göra är att efterforska om det är du som har lämnat uppgifter till traditionell media såsom tidningar och TV. I varje fall så länge du inte brutit mot kvalificerad sekretess. 

Det ser olika ut på olika myndigheter. Kolla gärna upp det med ditt lokala fack

Den risken finns alltid och det är något som vi på Fackförbundet ST måste bevaka. 

Vi har tyvärr sett exempel på det och vi måste agera kraftfullt mot de trenderna. Förbundet agerar för att få större transparens gällande säkerhetsklassningar, bland annat genom att verka för att det ska gå att överpröva en säkerhetsprövning. 

Vi är bekymrade över de strömningar vi ser. Alla omfattas av grundlagsstadgade opinionsfriheterna (yttrandefrihet, demonstrationsfrihet, föreningsfrihet). Vi måste tillsammans stå upp för grundlagen och aktivt motarbeta mer politisering av statsförvaltningen, det är en grundbult i demokratin.

Skulle inte säga lättare, men däremot så har vi sett några exempel i närtid. Det är viktigt att vi reagerar och agerar när det sker.

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss