Vad är en skyddsorganisation?

Publicerad: 2023-12-04

Börjar man intressera sig för arbetsmiljöfrågor kommer man sannolikt höra begreppet skyddsorganisationen nämnas titt som tätt, ibland förkortat till ”skyddet”. Detta brukar vanligen syfta på skyddsombud och skyddskommittéer. Här berättar Fackförbundet ST om hur skyddet fungerar och hur fackets roll ser ut.

Namnet till trots är skyddsorganisationen inte en egentlig organisation, utan bara en benämning. Inom facket brukar denna benämning syfta på de förtroendevalda som har formell befogenhet att hantera arbetsmiljöfrågor. Det handlar i praktiken om skyddsombuden och arbetstagarnas representanter i skyddskommittéerna.

Skyddsombuden har stora befogenheter

På alla arbetsplatser med minst fem anställda ska det finnas ett skyddsombud som företräder arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor. Skyddsombuden är självständiga, men utses normalt av facket och får även råd och stöd av facket.

Skyddsombuden har, med stöd i lagen, flera effektiva verktyg att ta till. Till exempel har de rätt att stoppa allt arbete om det föreligger akut fara för medarbetarnas hälsa. Ett sådant skyddsstopp kan endast hävas av Arbetsmiljöverket. Skyddsombuden kan också säga till arbetsgivaren att undersöka problem, vilket är ett krav som – om det inte hörsammas ­– kan genomdrivas med hjälp av Arbetsmiljöverket.

Skyddskommittéer – samverkan med ledningen

På arbetsplatser med minst 50 anställda ska det finnas en skyddskommitté där parterna samverkar i arbetsmiljöfrågor. Normalt sett brukar arbetsgivarsidan representeras av högt uppsatta chefer och arbetstagarna av fack och skyddsombud. Genom att delta i skyddskommittéer får facket direkt inflytande över arbetsmiljön, men också viktig insyn i vad som pågår och planeras på arbetsplatsen.

Därför är skyddsorganisationen så viktig

Skyddet är arbetstagarnas bästa möjlighet att påverka arbetsmiljön. Det gäller i stort och smått, på kort och lång sikt och i såväl akuta situationer som i förebyggande syfte. Ytterst handlar det faktiskt om att rädda liv.

Facket är avgörande för en starkt skydd

På en ny arbetsplats, exempelvis om det bildas en ny myndighet, är det upp till facket att se till att en skyddsorganisation kommer på plats. Vanligtvis är det också facket som ser till att hålla skyddet rullande, genom att vid behov utse nya skyddsombud och delta i skyddskommittéerna. Dessutom har vi till uppgift att ”skydda skyddet”. Tack vare arbetsmiljölagen är facket jämställt med arbetsgivaren i arbetsmiljöfrågor och om ett skyddsombud hindras i sitt uppdrag kan vi kan därför kräva att hen får utföra det (eller ta det till tvist).

Sammanfattningsvis har facket både direkta och indirekta vägar till inflytande över skyddsorganisationen och arbetsmiljön. Utöver detta har vi en stark informell möjlighet att påverka – genom den kontinuerliga dialogen med arbetsgivaren.

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss