Pendlare väntar på tunnelbanan i Stockholm

Covid-19 och jobbet

Publicerad: 2022-04-20

Covid-19 klassas inte längre som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. Dock kvarstår funderingar kring pandemin och jobbet. Här reder Fackförbundet ST ut hur pandemin än påverkar dig som jobbar inom staten eller på ett bolag.

Återgång till arbetsplatsen/kontoret efter hävda restriktioner 

Arbetsgivaren bör ha en dialog med skyddsombud samt det lokala facket för att lägga upp en plan för hur återgången till kontoren bör se ut. Riskbedömningar bör göras för att förebygga eventuella arbetsmiljörisker i samband med återgången. Även konsekvenserna av eventuell oro bör omhändertas. Arbetsgivaren är ansvarig för att du som arbetstagare har en bra arbetsmiljö och kan känna dig trygg på arbetsplatsen.  

Exakt hur lång omställningstiden ska vara innan alla måste vara tillbaka på kontoret är svårt att svara på. Det är därför så viktigt med dialogen om vad som skulle funka bäst hos er, vilka risker och fördelar som kan finnas med olika alternativ. Arbetsgivaren kan dock bestämma att alla ska vara tillbaka på kontoret ett visst datum, och det är arbetsgivaren som beslutar var arbetet ska utföras.  

Ja, det behövs en överenskommelse mellan dig och din arbetsgivare. I det här fallet är distansarbete frivilligt, det vill säga frivilligt både för dig själv och för arbetsgivaren. En förutsättning för att det ska fungera bra är att det finns riktlinjer för distansarbete på din arbetsplats. Där bör det framgå vad som gäller för distansarbete och när det är möjligt att träffa en överenskommelse mellan dig som anställd och din arbetsgivare.  

I överenskommelsen är det viktigt att det också framgår att den kan sägas upp av dig respektive din arbetsgivare och vilken uppsägningstid som gäller.  

Det är upp till din arbetsgivare att besluta. Om du ska fortsätta jobba hemifrån behöver du komma överens med din arbetsgivare om hur det ska fungera rent praktiskt.  

Nej. Du har inte rätt att ha en viss plats på kontoret. Arbetsgivaren har rätt att disponera över lokalerna och kan ändra bland medarbetarnas arbetsplatser. Om du har behov av en anpassad arbetsplats kan du prata med din arbetsgivare. Arbetsgivaren kan då ta hänsyn till dina behov i planeringen av hur lokalerna ska användas när alla är tillbaka på kontoret igen. 

Om det däremot handlar om att arbetsgivaren vill att ni efter återgången eller på sikt ska ett helt annat arbetssätt när ni kommer tillbaka efter distansarbete (till exempel aktivitetsbaserat arbetssätt eller liknande). Då handlar det om en större förändring i arbetet och det ska förhandlas med facket. I så fall ska en riskbedömning göras tillsammans med skyddsombuden. 

Arbetsgivaren är ansvarig för arbetsmiljön även när du jobbar hemifrån. Eftersom arbetsgivaren inte kan påverka hur du bor eller gå in i bostaden och kontrollera arbetsmiljön utan ditt medgivande så blir det extra viktigt att du har en dialog med din chef om din arbetsmiljö. 

Du behöver delta i arbetsmiljöarbetet genom att uppmärksamma arbetsgivaren på risker i arbetsmiljön och föreslå åtgärder. Uppmärksamma din arbetsgivare om du behöver ytterligare stöd eller kunskap för att själv kunna identifiera risker i din hemarbetsmiljö.  

När du är på jobbet räcker det i princip att en olycka inträffar under arbetstid och att du befinner dig inom arbetsområdet för att försäkringen ska gälla (och att alla andra krav för godkänd arbetsskada är uppfyllda såklart). Vid hemarbete ställs det dock högre krav; det ska finnas ett påtagligt och direkt samband med arbetet.

Vaccinering

I Sverige finns det ett grundlagsskydd mot påtvingade kroppsliga ingrepp. Vaccination är frivilligt och utgångspunkten är att arbetsgivaren inte kan kräva det.  

Som offentligt anställd är du skyddad mot påtvingade kroppsliga ingrepp från arbetsgivaren. Det medför också ett skydd mot arbetsrättsliga åtgärder om du väljer att inte vaccinera dig. 

I den privata sektorn ska det i stället göras en avvägning mellan arbetsgivarens intresse att vaccinera personalen och den anställdas rätt till sin kroppsliga integritet. Vaccinationskrav är dock en väldigt ingripande åtgärd så det behöver vara ett synnerligen starkt arbetsgivarintresse för att den kroppsliga integriteten skulle få ge vika.   

Arbetsgivaren bör möjliggöra för alla arbetstagare, vaccinerade såväl som ovaccinerade, att följa Folkhälsomyndighetens råd och föreskrifter. Dessutom ansvarar arbetsgivaren för arbetsmiljön och för att förebygga smittspridning på arbetsplatsen. I första hand ska detta arbete ske genom gemensamma åtgärder, till exempel fysisk distans, noggrann rengöring distansarbete och digitala möten.

I vissa verksamheter kan det även bli aktuellt med personlig skyddsutrustning eller att vaccinerad personal utför vissa arbetsuppgifter. I sådana undantagsfall kan ovaccinerad personal tillfälligt behöva omplaceras till andra arbetsuppgifter. 

Du har ingen generell skyldighet att berätta för din arbetsgivare om du är vaccinerad. Det kan dock förekomma situationer då din arbetsgivare behöver informationen, till exempel för att kunna bedöma om du kan utföra en viss arbetsuppgift.

Uppgift om immunitet/vaccination är känsliga personuppgifter och att registrera och lagra sådana uppgifter är som huvudregel förbjudet enligt dataskyddsförordningen, annat än i vissa särskilda undantagsfall. 

Nej, du kan inte kräva att få jobba hemifrån. I första hand handlar det om gemensamma åtgärder som till exempel fysisk distans, noggrann rengöring, distansarbete och digitala möten. 

Det är arbetsgivaren som ansvarar för din arbetsmiljö och för att förebygga smittspridning på arbetsplatsen. Om du inte känner dig trygg på jobbet så behöver du prata med din chef och se om ni kan hitta en lösning.

Vaccinering på arbetstid

Nej, den rätten finns inte enligt de centrala avtalen, men det kan vara så att Fackförbundet ST på din arbetsplats har förhandlat fram den rätten i ditt lokala avtal. Dock så är det stor verksamhetsnytta att så många som möjligt blir vaccinerade så snabbt som möjligt, det gör att det finns goda argument för att ha möjlighet att vaccinera sig på betald arbetstid.   

2021 gjorde Fackförbundet ST en snabbenkät som visade på att en majoritet av de statliga arbetsgivarna gav möjlighet till vaccination på betald arbetstid, särskilt om det var svårt att få tid för vaccination utanför arbetstiden. Dock var det inte alla statliga arbetsgivare som hade kommit till den slutsatsen – något som vi tycker är olyckligt. 

Att bli sjuk i corona höjer sjuktalen, utöver verksamhetsnyttan i att vaccinera sig så finns det också en stor samhällsnytta och därmed bort staten vara ett föredöme i att underlätta för sina medarbetare att vaccinera sig.

Vad tycker ST om vaccinering på arbetstid?

Många har hunnit bli fullvaccinerade men inte alla. Fackförbundet ST anser att medlemmar som fortfarande behöver vaccineras mot covid-19 ska ha möjlighet att göra det på arbetstid. Våra medlemmar består av samhällsbärande yrkesgrupper, som behövs för att samhället ska fungera.