Personer på kontor

PA16 - det statliga pensionsavtalet

Publicerad: 2022-04-20

|Uppdaterad: 2024-01-12

Det statliga pensionsavtalet PA16 gäller för dig som arbetar vid myndighet, affärsverk, universitet/högskola eller statsunderstödd stiftelse.

Pensionsavtalet för den statliga sektorn gäller från den 1 januari 2016. Avtalet är uppdelat i två avdelningar. Avdelning I gäller för arbetstagare födda 1988 eller senare. Avdelning II, som motsvarar det tidigare gällande pensionsavtalet PA 03, gäller för dem som är födda 1987 eller tidigare. Det är SPV, Statens tjänstepensionsverk, www.spv.se, som beräknar och betalar ut pensionsförmånerna enligt avtalet PA 16.

För dig som omfattas av Avdelning I, född 1988 eller senare

Om du fortfarande är statligt anställd när du går i pension består din tjänstepension av: 

Ålderspension - den valbara delen 

Arbetsgivaren betalar in pengar som motsvarar 2,5 procent av din lön upp till 46 438 kronor i månaden (år 2023), motsvarande 7,5 inkomstbasbelopp per år. Har du en högre lön betalar arbetsgivaren in 20 procent på lön från 46 439 kronor och uppåt. 

Du väljer vem som ska förvalta den här delen genom SPV som är valcentral. Du behöver inte välja om du inte vill. Om du inte gör ett eget val placeras dina pengar i en traditionell försäkring utan återbetalningsskydd hos Kåpan Pensioner (Kåpan Valbar). 

Ålderspension obligatorisk - Kåpan tjänste 

Arbetsgivaren betalar in pengar som motsvarar 2 procent av din lön upp till 46 438 kronor i månaden (år 2023), motsvarande 7,5 inkomstbasbelopp per år. Har du en högre lön betalar arbetsgivaren in 10 procent på lön från 46 439 kronor och uppåt. Pengarna som din arbetsgivare betalar in placeras i Kåpan Tjänste som är en traditionell försäkring med garanterad ränta. Pensionen har inget återbetalningsskydd. Du kan välja till det om du vill. Dina pengar förvaltas av Kåpan Pensioner. 

Ålderspension flex 

Arbetsgivaren betalar in pengar som motsvarar 1,5 procent av din lön (efter löneavdrag, vilket innebär att underlaget som premien beräknas på blir lägre exempelvis vid frånvaro som medför avdrag på lönen). 

Den här delen kan du använda för att till exempel gå ner i arbetstid innan du går i pension. Pengarna som din arbetsgivare betalar in placeras i Kåpan Flex, en traditionell försäkring med garanterad ränta som förvaltas av Kåpan Pensioner. Pensionen har inget återbetalningsskydd. Du kan välja till det om du vill.

För dig som omfattas av Avdelning II, född 1987 eller tidigare

Om du fortfarande är statligt anställd när du går i pension består din tjänstepension av: 

Individuell ålderspension - den valbara delen 

Arbetsgivaren betalar in pengar som motsvarar 2,5 procent av din lön. Om den utbetalda lönen för en månad understiger den fasta lönen ska premien beräknas på den fasta lönen. Du kan bestämma hur pengarna ska placeras genom att välja sparform och försäkringsgivare via SPV som är valcentral. Du behöver inte välja om du inte vill. Om du inte gör ett val placeras dina pengar i en traditionell försäkring utan återbetalningsskydd hos Kåpan Pensioner. Den försäkringen heter Kåpan Valbar.  Du tjänar in till den valbara delen från 23 års ålder och som längst till du fyller 65 år. 

Kompletterande ålderspension - Kåpan Tjänste 

Arbetsgivaren betalar in pengar som motsvarar 2 procent av din lön till Kåpan Tjänste. Om den utbetalda lönen för en månad understiger den fasta lönen ska premien beräknas på den fasta lönen. Det är försäkringsgivaren Kåpan Pensioner som förvaltar den här delen, www.kapan.se  Du kan inte bestämma var pengarna ska placeras. Tjänas in mellan 23 års ålder och till 65 år. 

Vissa omfattas också av: 

Förmånsbestämd ålderspension 

Den individuella och den kompletterande ålderspensionen är premiebestämda, till skillnad från den förmånsbestämda ålderspensionen. 

Vad är skillnaden mellan premiebestämd och förmånsbestämd?

Premiebestämd pension innebär att det är fastställt hur mycket arbetsgivaren ska betala in i pensionspremier. Pensionens storlek beror sedan på vilken avkastning pengarna ger och vilka förvaltningsavgifter som tas ut.

Med förmånsbestämd pension är det fastställt vilken pension de anställda ska få, oavsett om börsen går upp eller ner. Arbetsgivarens premier sätts då utifrån vad som krävs för att ge denna pension.

Förmånsbestämd ålderspension

Förmånsbestämd ålderspension omfattar dig som är född före 1973 enligt en nedtrappningsmodell och utgör mellan 0,5 – 9,5% av pensionsunderlaget. 

Förmånsbestämd ålderspension gäller även för alla i Avdelning II som har en inkomst över 7,5 inkomstbasbelopp (för år 2023, 46 438 kronor/månad). Den tjänas in från 28 års ålder. 

Storleken på den förmånsbestämda ålderspensionen beror på din lön de sista fem åren av din anställning (ditt pensionsunderlag), hur många år du varit anställd och vilket år du är född. Observera att om du har lägre pensionsålder än 65 år eller går i pension efter 65 års ålder gäller särskilda beräkningsregler för denna del av din pension. 

Exempel vid inkomst över 7,5 inkomstbasbelopp: Född 1977 och inkomst över 7,5 inkomstbasbelopp upp till 20 inkomstbasbelopp får 60 % av pensionsunderlaget över 7,5 inkomstbasbelopp vid full tjänstetid som är minst 30 års anställningstid.

För att ta ut den förmånsbestämda pensionen måste du sluta din statliga anställning och gå i pension. Du kan tidigast ta ut den förmånsbestämda pensionen från 61 år (om du inte enligt avtal har en lägre pensionsålder). 

Delpension 

Det statliga delpensionsavtalet gäller enbart för anställda som tillhör Avdelning II. Delpensionsavtalet ger möjlighet att ansöka om delpension mellan 61 – 65 år. Ansökan görs till din arbetsgivare. SPV betalar ut delpensionen. Du måste fortsatt jobba minst 50 %. Du får ersättning med 60 % av delpensionsunderlaget, vilket normalt motsvarar den lön som du avstår från när du går ner i arbetstid.  

Sjukpension och skydd för efterlevande

Dessa två delar gäller alla, oavsett när du är född och vilken avdelning av pensionsavtalet du tillhör.

Sjukpension 

Du får sjukpension enligt PA 16 som en komplettering till en beslutad sjukersättning eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan. Om du har hel sjukersättning eller aktivitetsersättning motsvarar din sjukpension ungefär 15 procent av din lön. Den lön vi använder när vi räknar fram sjukpensionen är ett så kallat pensionsunderlag. Enkelt uttryckt är det medelvärdet av dina fem senaste årslöner. Om du har en lön som är högre än 32 812 kronor per månad blir beloppet på sjukpensionen högre.  

Om du slutat din statliga anställning och blir sjuk inom tre månader kan du också få sjukpension. Detta kallas för efterskydd. Efterskyddet gäller bara om du inte har fått en ny anställning där du har ett liknande skydd. 

Om du har sjukpenning från Försäkringskassan utbetalas ingen sjukpension enligt PA 16. För statligt anställda som omfattas av Villkorsavtalet finns ett sjukpenningtillägg som kompletterande ersättning från dag 15 i sjukperioden och som utbetalas av arbetsgivaren. 

Skydd för efterlevande 

Avlider du kan det finnas stöd till efterlevande (barn under 20 år och/eller vuxen person som stadigvarande sammanbodde med arbetstagaren vid dennes död) enligt PA 16. PA 03. Pengarna kan komma från en efterlevandepension, ett återbetalningsskydd eller en tjänstegrupplivförsäkring. Du kan ha rätt till en eller flera ersättningar. Se mer information på www.spv.se.

Om du inte är statligt anställd när du går i pension

Observera att för den som inte är statligt anställd vid pensioneringstidpunkten kan reglerna för den statliga pensionen se annorlunda ut. Kontakta SPV för information om utbetalning av den tidigare intjänade pensionen via det statliga avtalet. 

Hitta mer information om din pension

  • Statens tjänstepensionsverks hemsida finns mycket bra information. Till exempel vad som gäller för dig som är nyanställd, slutat din statliga anställning eller blivit uppsagd. Här finns också information om hur du ansöker om pension och vad som händer efter att du ansökt.
  • Pensionsmyndigheten, www.pensionsmyndigheten.se, är den myndighet som administrerar den allmänna pensionen. 
  • På sidan www.minpension.se kan du se en samlad bild av din pension och göra beräkningar.

Ladda ner faktablad från OFR

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss