Illustration över det uppdaterade statliga pensionsavtalet

Det statliga tjänstepensionsavtalet förändras – vad innebär det för mig?

Publicerad: 2023-05-08

|Uppdaterad: 2023-05-25

Den statliga förhandlingskartellen OFR/S,P,O med Fackförbundet ST i spetsen har tillsammans med Arbetsgivarverket omförhandlat delar av det statliga tjänstepensionsavtalet, PA16. Förhandlingarna resulterade i en del viktiga förändringar för många statsanställda. Här kan du som är statsanställd läsa om hur dessa förändringar påverkar just din pension.

I korthet – så förändras PA16

Statsanställda födda mellan 1966 och 1987
Får en extra pensionsavsättning på 1,5 %. Möjligheten att gå i delpension tas bort. 

Statsanställda födda 1965 eller tidigare
Får en extra pensionsavsättning på 0,5 % om de inte beviljas delpension. 

Statsanställda födda 1987 eller tidigare
Kommer tjäna in tjänstepension fram till 69 års ålder. Idag upphör intjänandet vid 65 år. 

OBS: statsanställda födda 1988 eller senare (Avd 1) berörs inte av de framförhandlade förändringarna i PA16.


Ladda ner: ta del av vår infografik över det uppdaterade statliga tjänstepensionsavtalet.


Allmänt om det uppdaterade pensionsavtalet

Att det statliga tjänstepensionsavtalet, PA 16, blir bättre! Det innehåller nya regler för storleken på arbetsgivarens pensionsavsättningar och under vilken tid dessa avsättningar tjänas in. Ändringarna gäller alla statsanställda födda 1987 eller tidigare. Det är 75 procent av alla statsanställda. En mycket viktig förändring är att den nuvarande övre åldersgränsen för när pensionspremier tjänas in höjs till 69 år.

Gruppbefäl, soldater och sjömän samt reservofficerare påverkas inte av de nya reglerna oavsett ålder. 

Ja. Arbetsgivarna kommer att betala in en högre pensionsavsättning till statsanställdas tjänstepension från och med den 1 januari 2024. Hur hög pensionsavsättningen blir beror på ens ålder samt hur länge en har jobbat statligt. 

Ja, men bara om du är född 1966 eller senare. För dig höjs den tidigaste utbetalningsåldern till 63 år. Du som är född 1965 eller tidigare behåller nuvarande villkor som säger att tjänstepensionen tidigast kan betalas ut från 61 års ålder. 

Från och med den 1 januari 2024. 

Ändringarna gäller nästan enbart för dem som är födda 1987 eller tidigare, det vill säga för dem som nu är ungefär 35 år eller äldre i staten. 

Nej, du berörs inte. Ökningen på 1,5 procent motsvarar den flexpension som redan finns i pensionsavtalet för dem som är födda 1988 eller senare.

Det samlade värdet av förbättringar i avtalet är väsentligt mycket större än värdet av det vi behöver avstå från genom den nya överenskommelsen. En mycket viktig vinst är att medlemmarna inte behöver betala för den högre pensionsavsättningen med minskat utrymme för löneökningar.

Finansieringen består av flera olika delar. En av dem är att delpensionsavtalet tas bort helt för statsanställda födda mellan 1966 och 1987.

En annan del är att den tidigaste åldern för när tjänstepension kan tas ut för statsanställda födda mellan 1966 och 1987 höjs från 61 till 63 år.

Den så kallade slutbetalningen av den premiebestämda pensionen för den åldersgruppen tas bort.

En annan finansieringsåtgärd gäller en mindre förändring som berör statsanställda födda 1988 eller senare. Vid retroaktiv utbetalning av lön efter en lönerevision ändras beräkningssättet något avseende pensionsavsättning på den retroaktiva lönen.

Det görs också några andra förändringar utanför tjänstepensionen som en del av finansieringen. Till exempel mindre förändringar i omställningsavtalet och i reglerna om skadestånd till konsulter som varit anställda under minst två år.

För statsanställda födda mellan 1966 och 1987

Varje månad betalar arbetsgivaren en pensionsavsättning till din tjänstepension som förvaltas av Kåpan Pensioner eller något annat försäkringsbolag som du har kunnat välja. Idag motsvarar avsättningen 4,5 procent av lönen. Efter höjningen kommer avsättningen istället att vara 6 procent av lönen. Den nya högre avsättningen betalas även om du arbetar efter 65 års ålder, men längst till 69 år.

Den ökade pensionsavsättningen på 1,5 procent kan antingen användas för att få högre pension eller för att ansöka om flexpension – och på så sätt gå ner i arbetstid vilket är möjligt från och med 63 års ålder. 

Storleken på den slutliga pensionen beror på flera faktorer, som exempelvis framtida avkastning på kapitalet med mera. Det går därför inte att ge några säkra prognoser på det. Men, en beräkning som Fackförbundet ST låtit göra, visar att en 40-åring som idag har 38 000 kr i månadslön kan få upp till 1 500 kronor mer varje månad under pensionering.

Det har varit ett svårt men nödvändigt beslut för att få igenom en höjning av pensionsavsättningen. Så även om statsanställda födda mellan 1966 och 1987 inte längre kommer kunna ansöka om delpension har de möjlighet att använda sin höjda pensionsavsättning för att i stället ansöka om flexpension och på så sätt gå ner i arbetstid.

Vidare har vi sett att allt färre beviljas delpension. När delpensionen ändå har beviljats har det skett från en allt senare tidpunkt, alltså under en kortare tidsperiod, och i en sjunkande andel av sysselsättningsgraden före delpensionen.

Delpension är ingen rättighet och många myndigheter beviljar inte delpensioner överhuvudtaget. Värdet av delpensionen har därför under många år krympt samman. I kombination med de nya reglerna i det allmänna pensionssystemet som gör det ofördelaktigt i många fall att minska sin arbetstid har vi landat i att den höjda pensionsavsättningen som nu blir verklighet ger ett mycket större värde till medlemmarna. Framför allt får alla del av detta värde, inte enbart de som beviljas delpension.

Den möjligheten försvinner från 2024. Dock kan du välja att använda den 1,5 extra avsättningen till att ansöka om flexpension och på så sätt gå ner i arbetstid från och med 63 års ålder.

Slutbetalning gäller för dig som väljer att ta ut pensionen före 65 års ålder. Fram till nu har arbetsgivaren betalat in 2,5 procent av lönen som om du vore i tjänst. Det tas nu bort.

Allt färre medlemmar väljer nämligen att ta ut pensionen före 65 år, så för de flesta får slutbetalningen inget värde alls.

Vi har sett i statistiken att det är mycket få medlemmar som tar ut pensionen före 63 år. De höjda pensionsåldrarna i det allmänna pensionssystemet har också starkt bidragit till att vi accepterat höjningen till 63 år. Den allmänna pensionen kan tidigast tas ut från 63 års ålder idag, och den åldersgränsen höjs dessutom till 64 år från 2026. 

Eftersom den allmänna pensionen utgör den allra största delen av den totala ålderspensionen för de flesta medlemmar, blir möjligheten att ta ut tjänstepensionen från 61 års ålder i praktiken något som medlemmarna ändå inte kan utnyttja. Den nya åldersgränsen för tidigast uttag av tjänstepensionen, 63 år, kommer att ligga fast och inte följa med i framtida höjningar av åldersgränsen i den allmänna pensionen.

För statsanställda födda 1965 eller tidigare

Varje månad betalar arbetsgivaren en pensionsavsättning till din tjänstepension som förvaltas av Kåpan Pensioner eller något annat försäkringsbolag som du har kunnat välja. Idag är premien 4,5 procent av lönen. Efter höjningen kommer avsättningen istället att vara 5 procent av lönen. Den nya högre avsättningen betalas även om du arbetar efter 65 års ålder, men längst till 69 år.

Om du beviljas delpension får du inte ta del av den höjda pensionsavsättningen på 0,5 procent.

Du som är statsanställd och född 1965 eller tidigare har kvar möjligheten att ansöka om delpension. Eftersom du därmed inte behöver avstå från något som finns i avtalet idag behöver du inte heller vara med och finansiera den höjda pensionsavsättningen på 1,5 procent. 

Storleken på den slutliga pensionen beror på flera faktorer, som exempelvis framtida avkastning på kapitalet med mera. Det går därför inte att ge några säkra prognoser på det.  Men, en beräkning som Fackförbundet ST låtit göra, visar att den höjda pensionsavsättningen på 0,5 procent kan innebära några hundra kronor mer varje månad i pension för en 58-åring som idag har 38 000 kronor i månadslön. 

Du kommer fortsatt ha den möjligheten. Viktigt att komma ihåg är att det precis som förut förutsätter att arbetsgivaren beviljar dig delpension. Får du deltidspension beviljad förlorar du den extra avsättningen på 0,5 procent.

Nej, det kommer inte din arbetsgivare att göra. Anledningen är att det inte finns någon retroaktivitet i avtalet. 

Om du redan gått i pension och gått innan du fyllt 65 år så har arbetsgivaren betalt in din slutbetalning. Slutbetalningen sker när du går i pension på den premiebestämda delen som är 2,5 procent.

För statsanställda födda 1987 eller tidigare

Att pension ska tjänas in när man arbetar. Idag upphör intjänandet vid 65 års ålder för alla födda 1987 eller tidigare. I det uppdaterade avtalet kommer alla tjäna in pension till och med 69 år. 

Avsättningen till pension vid sjukdom de första 14 dagarna kommer öka och baseras på hela lönen. Idag baseras avsättningen som arbetsgivaren betalar in till pensionen på sjuklönen, det vill säga ca 80 procent av inkomsten.   

Bakgrund

Vi behövde få bättre pensionsvillkor i den statliga sektorn för det stora flertalet anställda som är födda 1987 och tidigare. På andra delar av arbetsmarknaden har till exempel flexpension införts på bred front. Då måste staten som arbetsgivare hänga med. 

Det har även varit helt orimligt att den som arbetar kvar efter 65 år inte tjänar in pengar till sin tjänstepension. Den begränsningen har för länge sedan spelat ut sin roll, och det är hög tid att den försvinner. Vi ska arbeta längre, då ska pension också tjänas in när vi jobbar.

Delpensionsavtalet har gett möjlighet, men inte rättighet, att genom tjänstledighet minska sin arbetstid. Det har man kunnat göra från tidigast 61 års ålder och längst till 65 års ålder. Delpensionen uppgår till 60 procent av lönebortfallet genom arbetstidsminskningen. Som mest kan man minska arbetstiden med 50 procent. De allra flesta som beviljas delpension får det på 20 procent av den tidigare arbetstiden.

LAS är en förkortning för Lagen om anställningsskydd och LAS-åldern är den åldersgräns när arbetsgivaren enligt lagen kan få anställningen att upphöra utan att det finns något egentligt skäl, såsom arbetsbrist eller så kallade personliga skäl. LAS-åldern är idag vid utgången av den månad då man fyller 69 år. 

Slutbetalning är den individuella (valbara) ålderspensionen för dig som tar ut pension före 65 år. Den uppgår till 2,5 procent av lönen och betalas ut fram till 65 år. Slutbetalning tas nu bort för statsanställda födda mellan 1966 och 1987.

Vi har i stort fått igenom det vi yrkade på i förhandlingen:

  • Ökad pensionsavsättning för alla födda 1987 eller tidigare, på samma nivå som födda 1988 eller senare redan har. 
  • Borttagande av den övre åldersgränsen på 65 år för pensionsintjänande för alla födda 1987 eller tidigare. 
  • Förbättrat beräkningsunderlag för pensionspremien vid sjukdom för alla födda 1987 eller tidigare.
  • Möjlighet att i vissa fall få förlängd delpension efter 65 år. 

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss