Vikariat - så funkar det

Publicerad: 2022-04-11

Ett vikariat är en tidsbegränsad anställning som används för att ersätta en person som är tillfälligt frånvarande.

Vikariat används vanligen då en anställd är föräldraledig, tjänstledig eller sjukskriven och en ersättare behövs under en begränsad tid. Ett vikariat kan också användas för att ersätta en namngiven person, eller en grupp av frånvarade anställda. 

Omvandling till tillsvidareanställning 

Ett vikariat övergår i tillsvidareanställning då du varit anställd i mer än två år under en femårsperiod. 

Uppsägning av vikariat 

Ett vikariat har ett fast slutdatum. Anställningen upphör när den avtalade anställningstiden går ut. Därför finns i regel ingen uppsägningstid för ett vikariat. Anställningen kan dock avslutas i förtid om arbetsgivare och arbetstagare kommer överens om detta. Om du ersätter en namngiven person kan arbetsgivaren i vissa fall avsluta anställningen i förväg om ordinarie personal kommer tillbaka i förtid. 

Vid längre vikariat kan en uppsägningstid finnas med i anställningsavtalet. Då gäller samma krav på saklig grund för uppsägning som vid en tillsvidareanställning. 

En anställd som grovt misskött sitt arbete riskerar alltid bli avskedad, oavsett anställningsform. 

Dina rättigheter som vikarie 

  • Arbetsgivaren ska informera dig om lediga tillsvidareanställningar. I vissa fall kan du ha rätt till återanställning efter vikariatets slut. 
  • Arbetsgivaren får inte ge dig sämre löne- eller anställningsvillkor än dina tillsvidareanställda kollegor. 
  • Om du varit anställd i mer än 12 månader under de senaste tre åren måste arbetsgivaren ge dig besked om du får fortsätta eller inte senast en månad innan anställningstiden går ut. Om du inte får jobba kvar har du rätt till skälig ledighet för att söka jobb. 

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss