Allmän visstidsanställning – så funkar det

Publicerad: 2022-04-11

|Uppdaterad: 2023-09-04

En allmän visstidsanställning är en tidsbegränsad anställning som arbetsgivare sedan 1:a oktober 2022 inte längre kan erbjuda – då den ersatts av en ny anställningsform, särskild visstidsanställning. En allmän visstidsanställning kunde tillämpas utan något särskilt skäl från arbetsgivarens sida. Den användes ofta vid arbetstoppar eller tillfälliga projekt och kallades därför ibland för ”projektanställning” i folkmun.

Allmän visstidsanställning upphör som anställningsform

 • Den 1:a oktober 2022 började viktiga ändringar i lagen om anställningsskydd, LAS, gälla.
 • En av dessa ändringar avser anställningsformen allmän visstidsanställning. Arbetsgivare kan från och med 1:a oktober 2022 inte längre erbjuda allmänna visstidsanställningar. Den här anställningsformen ersätts av en särskild visstidsanställning
 • En allmän visstidsanställning som har tecknats fram till den 30:e september 2022 kommer att fortsätta vara giltig i högst två år. Om du har en allmän visstidsanställning är informationen på den här sidan därmed fortfarande aktuell.  

  1. Jag har en allmän visstidsanställning. Vad händer med den?

  Din anställningsform är fortfarande giltig och kommer fortsätter gälla tills den löper ut. Att arbetsgivare från och med 1:a oktober 2022 inte längre kan erbjuda en allmän visstidsanställning innebär inte att din allmänna visstidsanställning per automatik omvandlas till en särskild visstidsanställning

  2. Omvandling till tillsvidareanställning 

  Om du har haft en allmän visstidsanställning i mer än 731 dagar under en femårsperiod omvandlas den tidsbegränsade anställningen till en tillsvidareanställning. 

  Har du en allmän visstidsanställning och undrar hur och när den kan övergå till en tillsvidare anställning? Ta reda på vad som gäller för dig om inlasning.

  3. Uppsägning av allmän visstidsanställning 

  En allmän visstidsanställning har ett fast slutdatum. Anställningen upphör när den avtalade anställningstiden går ut. Därför finns i regel ingen uppsägningstid för en allmän visstidsanställning. 

  Om anställningsavtalet exempelvis är formulerat som ”tillsvidare dock längst t o m …….(datum)” så är avtalet uppsägningsbart och uppsägningstid gäller enligt anställningsavtalet, kollektivavtal eller LAS, oftast en månad. Kom ihåg att om det handlar om uppsägning från arbetsgivarens sida så ska det finnas en saklig grund för uppsägningen precis som vid en tillsvidareanställning. 

  Anställningen kan också avslutas i förtid om arbetsgivare och arbetstagare kommer överens om detta.  

  En anställd som grovt misskött sitt arbete riskerar alltid bli avskedad, oavsett anställningsform. 

  Dina rättigheter som visstidsanställd 

  • Arbetsgivaren ska informera dig om lediga tillsvidareanställningar. I vissa fall kan du ha rätt till återanställning efter visstidsanställningens slut.
  • Arbetsgivaren får inte ge dig sämre löne- eller anställningsvillkor än dina tillsvidareanställda kollegor.
  • Om du varit anställd i mer än 12 månader under de senaste tre åren måste arbetsgivaren ge dig besked om inte får fortsätta senast en månad innan anställningstiden går ut. Om du inte får jobba kvar har du rätt till skälig ledighet för att söka jobb.