Anställningsformer - vad du behöver veta

Publicerad: 2022-04-11

|Uppdaterad: 2023-09-04

Enligt lagen om anställningsskydd, LAS, är utgångspunkten för en anställning att anställningsavtalet ska gälla antingen tills vidare eller under en begränsad tid. Andra anställningsformer kan dock förekomma. Vilka de är och när de får användas regleras i LAS.

Fast anställning, vikariat, provanställning… Det är viktigt att veta som gäller för den anställning du har eller erbjuds. Det har betydelse för din anställningstrygghet. Det kan också påverka dina anställningsvillkor, liksom möjligheten att exempelvis ta lån och teckna hyresavtal.

Vilka anställningsformer som får användas och när regleras främst i lagen om anställningsskydd (LAS). Dessutom kan det finnas regler i kollektivavtalet som ersätter vissa bestämmelser i lagen.

Utgångspunkten enligt lagen om anställningsskydd är att anställningsavtal ska gälla antingen tills vidare eller under en begränsad tid - visstidsanställning. Dessutom förekommer anställning med fullmakt, där den anställda inte kan sägas upp. Ordinarie domare är exempelvis anställda med fullmakt. 

Tillsvidareanställning

En tillsvidareanställning (kallas ofta "fast anställning") innebär att anställningen gäller tills arbetstagaren eller arbetsgivaren säger upp den. Tillsvidareanställning ger dig större anställningstrygghet. För att arbetsgivaren ska kunna säga upp dig måste det finnas sakliga skäl, exempelvis arbetsbrist. 

Tidsbegränsade anställningar

Följande tidsbegränsade anställningar är tillåtna på arbetsmarknaden: 

Tidsbegränsade anställningar gäller för en viss begränsad tid. Här behöver arbetsgivaren alltså inte säga upp den anställda, utan anställningen upphör när den avtalade anställningstiden går ut. Undantaget är provanställning, som automatiskt omvandlas till en tillsvidareanställning då den löper ut. 

En allmän visstidsanställning kan omvandlas till tillsvidareanställning, om den varat i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod. Detsamma gäller för vikariat.

Arbetsgivaren ska klargöra redan när du anställs om det rör sig om en tidsbegränsad anställning och hur länge den i så fall varar. Senast en månad efter att en nyanställd börjat arbeta ska arbetsgivaren ge skriftlig information om bland annat om anställningsform och anställningsperiod.

Kollektivavtalet kan ersätta lagreglerna

Lagen om anställningsskydd ger utrymme för att i kollektivavtal komma överens om andra regler på vissa områden. I ett centralt kollektivavtal finns exempelvis kompletterande regler för statligt anställda om turordning vid uppsägning på grund av arbetsbrist (TurA-S).

I andra kollektivavtal finns möjlighet att göra tidsbegränsad anställning också i avvaktan på att en ny innehavare utses till en befattning. På en del områden finns centrala kollektivavtal om tidsbegränsade anställningar för vissa yrkesgrupper, som adjungerade lärare och postdoktorer.

Därtill kan avtal om tidsbegränsade anställningar träffas också på lokal nivå. Kontakta ditt lokala fack för mer information.

  Dina rättigheter som visstidsanställd

  Som visstidsanställd har du vissa rättigheter:

  • Arbetsgivaren ska informera om lediga tillsvidareanställningar och provanställningar. 
  • Har du varit anställd mer än 12 månader de senaste tre åren har du rätt till besked från arbetsgivaren en månad innan anställningstiden går ut, ifall du inte får fortsatt anställning. 
  • Har du fått ett sådant besked har du rätt till ”skälig ledighet” med ”bibehållna anställningsförmåner” för att söka jobb. 
  • Om anställningen inte förlängs på grund av arbetsbrist, kan du ha företrädesrätt till ny anställning.
  • I vissa fall kan din visstidsanställning omvandlas till en tillsvidareanställning (fast anställning).

  Jobbar du inom staten eller på ett bolag? Hör med det lokala ST-facket vad som gäller i ditt fall.

  Omställningsavtal

  Omställningsavtalet omfattar dig som arbetar inom myndighet, affärsverk, universitet/högskola eller statlig stiftelse. Det kan ge stöd när du blir av med jobbet, om:

  • Du sägs upp på grund av arbetsbrist
  • Du har varit anställd i minst 12 månader.

  Detta gäller oavsett om du har en tillsvidareanställning eller en tidsbegränsad anställning.

  Vissa bolag har liknande omställningsavtal. Kontakta ditt lokala fack för mer information.