Läser anställningsavtal

Anställningsavtal – beviset på din anställning

Publicerad: 2022-04-11

|Uppdaterad: 2023-05-23

Ett anställningsavtal är ett avtal som visar var du är anställd och villkoren för din anställning. Förutom att skriftliga avtal är att föredra över muntliga så bör vissa saker alltid finns med. Säkerställ att ditt avtal är korrekt med vår checklista.

Vad är ett anställningsavtal?

Ett anställningsavtal är ett juridiskt dokument som visar att du är anställd och vem som är din arbetsgivare. Vad som ska ingå i ett anställningsavtal regleras i lagen om anställningsskydd, LAS. 

Även om ett muntligt avtal också gäller rekommenderar vi att alltid ha ett skriftligt avtal. Dels är det svårt att bevisa vad som sagts i ett muntligt avtal och dels är det inte alltid tydligt vad som faktiskt är ett avtal när det sker muntligen.  Om du och din arbetsgivare skriver ett skriftligt anställningsavtal kan du:

 • granska det noga
 • lättare ser vad ni kommit överens om 
 • be en tredje part titta på det

Ditt anställningsavtal ska helst vara påskrivet när du börjar jobba. Enligt LAS ska du få skriftlig information om alla villkor som är av väsentlig betydelse för din anställning senast sju dagar efter att du har börjat jobba. Om du jobbar utomlands ska du få informationen innan du reser iväg. 

Anställningsavtal – en checklista för vad det ska innehålla

 • Ditt namn, personnummer och adress  
 • Arbetsgivarens organisationsnummer, namn och adress 
 • Arbetsplatsen – varifrån förväntas du utföra dina arbetsuppgifter.  
 • Kort beskrivning av dina arbetsuppgifter och titel
 • Anställningsform – är det en provanställning, gäller anställningen tillsvidare eller är den tidsbegränsad.  Om det är en tidsbegränsad anställning är det viktigt hur perioden är formulerad. Står det enbart från ett datum till ett annat är båda parter bundna att följa avtalet tiden ut. Istället skriver man ofta från datum längst till och med datum för att det ska finnas möjlighet att avsluta anställningen tidigare. 
 • Anställningens startdatum
 • Uppsägningstid, provanställningens längd eller anställningens slutdag 
 • De bestämmelser som du och arbetsgivaren ska följa om någon av er vill avsluta anställningsförhållandet. Din lön, andra löneförmåner och hur ofta lönen ska betalas ut 
 • Arbetstider – längden på din normala arbetsdag eller arbetsvecka 
 • Semesterdagar eller semesterersättning - kan också räcka med hänvisning till kollektivavtalet. 
 • Uppgift om tillämpligt kollektivavtal  

Ett kollektivavtal kompletterar ditt anställningsavtal

Om din blivande arbetsgivare omfattas av ett kollektivavtal behöver inte alla villkor skrivas ut i anställningsavtalet utan man hänvisar oftast till vilket kollektivavtal som gäller. 

I kollektivavtalet regleras många aspekter kring din anställning, bland annat arbetstid, semesterersättning, tjänstepension, försäkringar och uppsägningstid. Ofta är det förbättringar av lagen, exempelvis fler semesterdagar eller högre ersättning om du blir sjuk.

 • Följer din arbetsgivare ett kollektivavtal är det inte lika viktigt att få med alla de uppgifterna i anställningsavtalet. 
 • Om din arbetsplats inte har kollektivavtal blir det extra viktigt att det framgår i ditt anställningsavtal vilka villkor som du ska arbeta efter. 

  Anställningsavtal utan kollektivavtal? Då bör även dessa uppgifter finnas med! 

  • Får du en årlig lönehöjning? När det inte finns något kollektivavtal är du inte garanterad att lönen revideras årligen. Se därför till att det står i ditt anställningsavtal att lönen ses över årligen. 
  • Får du föräldralön? Föräldralönen kompletterar föräldrapenningen från Försäkringskassan. 
  • Finns övertidsersättning, ob-ersättning, jour- och beredskapsersättning? Arbetstidslagen säger ingenting om ersättning för detta. Därför bör du komma överens med din chef om hur detta ska ersättas.  
  • Hur många semesterdagar får du?
  • Finns det rätt till övrig ledighet? Exempelvis rätt till ledighet vid enskilda angelägenheter, läkarbesök etc. 
  • Får du sjuklön? Sjuklönen kompletterar sjukpenningen från Försäkringskassan. 
  • Hur ser det ut med sjukförsäkring, försäkring vid arbetsskada, tjänstegrupplivförsäkring och avtalsgruppsjukförsäkring/sjukpension vid sjukersättning?
   Ta reda på vilka försäkringar som finns genom anställningen. Jämför med försäkringar som brukar finnas i kollektivavtal, som sjukförsäkring, försäkring vid arbetsskada och tjänstegrupplivförsäkring. 
  • Får du reseersättning, traktamentsersättning och restidsersättning vid tjänsteresa?
  • Får du friskvårdsersättning och friskvårdstimme? 
  • Hänvisar anställningsavtalet till policys? Alla viktiga villkor bör finnas med skriftligen i ditt anställningsavtal när din arbetsgivare inte har kollektivavtal. Arbetsgivaren kan i regel ändra en policy ensidigt under din anställning. 
  • Hur lång är uppsägningstiden både vid din egna uppsägning och om arbetsgivaren vill säga upp anställningen. 
  • Finns omställningsavtal vid uppsägning? 
  • Finns klausuler om ömsesidig lojalitet och förtroende under anställningen och efter anställningens upphörande? I vissa fall förlängs din lojalitetsplikt gentemot arbetsgivaren till en tid efter anställningens upphörande.
  • Vad gäller vid bisyssla?
  • Gör arbetsgivaren pensionsavsättningar till tjänstepension? När det inte finns något kollektivavtal är arbetsgivaren inte skyldig att betala in tjänstepension. Tjänstepensionen kompletterar den allmänna pensionen och bör regleras i anställningsavtalet.  
  • Allt väsentligt som ni kommer överens om i samband med anställningen bör också stå med i anställningsavtalet