Sveriges riksdag

Lagen om anställningsskydd – vad är det?

Publicerad: 2022-04-11

Lagen om anställningsskydd, LAS, skyddar arbetstagare i Sverige mot osakliga uppsägningar. LAS är därmed en av de viktigaste lagarna inom svensk arbetsrätt.

Om LAS

Lagen om anställningsskydd är en lag från 1982 som bland annat ger arbetstagare ett skydd mot osakliga uppsägningar. Lagen innehåller även regler för hur uppsägningar ska gå till. Dessutom reglerar den hur länge du kan vara tidsbegränsat anställd.

LAS fungerar som ett grundskydd för anställningstrygghet. Den gäller oavsett om din arbetsgivare har kollektivavtal eller om det finns en facklig organisation på arbetsplatsen. Många delar av lagen är semidispositiva. Det innebär att man genom kollektivavtal kan göra avsteg från vissa delar av lagen. 

LAS är en skyddslagstiftning som finns till för att ge alla arbetstagare anställningstrygghet. Ett av LAS huvudsyften är att skydda arbetstagare mot godtyckliga uppsägningar.

I stort sett alla arbetstagare omfattas av LAS. Det finns vissa undantag för personer som är anställda i någons hem, för personer som tillhör arbetsgivarens familj, för personer i företagsledande ställning (verkställande direktör, generaldirektör och liknande), personer med anställningsstöd och gymnasiala lärlingsanställningar. Vissa regler kan dock vara borttagna genom det kollektivavtal du omfattas av.

Om turordningsreglerna

Turordningsreglerna i LAS är ett sätt att skapa regler för vilka som ska sägas upp vid arbetsbrist. Det är turordningsreglerna som, bland annat, fastställer att den som anställs sist är den som blir uppsagd först inom en viss driftsenhet. Därav uttrycket ”sist in först ut”.

Enligt LAS har en arbetstagare rätt att återanställas i en liknande roll om hen har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist, eller haft en tidsbegränsad anställning som löpt ut. Företrädesrätten träder i kraft om arbetsgivaren åter behöver fylla den tjänsten inom nio månader från att anställningen avslutats. För att ha företrädesrätt behöver du ha varit anställd hos arbetsgivaren i minst 12 månader under de senaste tre åren och själv anmäla att du vill ta den i anspråk. För säsongsanställning gäller andra regler.

Om uppsägningstid

I LAS finns regler om uppsägningstid. Dessa gäller om det inte finns ett kollektivavtal som i sådana fall går först. Kolla därför alltid vad som står i ditt kollektivavtal gällande din uppsägningstid. Arbetstagaren har rätt till en uppsägningstid på en till sex månader beroende på anställningstiden.

Om LAS-dagar

LAS-dagar är egentligen en term som betecknar hur många dagar du har varit anställd hos en arbetsgivare, antingen i en viss anställningsform eller totalt om det handlar om att fastställa din plats i turordningen. 

För att en tidsbegränsad anställning ska omvandlas till en tillsvidareanställning behöver du ha varit anställd på en allmän visstidsanställning i 731 dagar, eller på ett vikariat i 731 dagar. De olika anställningsformerna räknas enligt lagen separat.

Om TurA-S

I stora delar gäller lagen om anställningsskydd inom de statliga myndigheterna. Företrädesrätten till återanställning, som regleras i LAS, är dock begränsad inom staten. Detta beror på att det finns ett krav på att statliga anställningar ska utgå ifrån förtjänst och skicklighet. Det finns även kollektivavtal som åsidosätter vissa bestämmelser i lagen.

TurA-S är den beteckning som brukar användas för att beskriva avtalet om turordning för arbetstagare hos staten. TurA-S är ett kollektivavtal som gäller inom staten och har funnits sedan 1984. Det kompletterar LAS på så sätt att man i TurA-S har gjort ändringar av bland annat turordningsreglerna så att dessa ska passa statens verksamhet bättre.

De statliga myndigheterna och affärsverken omfattas av TurA-S. Statliga och privata bolag omfattas i regel inte av TurA-S, men undantag finns.

Enligt TurA-S ska turordningsreglerna utgå ifrån en turordningskrets som bygger på andra kriterier än de som gäller enligt LAS. Enligt TurA-S ska alla arbetstagare med liknande arbetsuppgifter på orten läggas i samma turordningskrets. Det är inom turordningskretsen som sedan listan över vilka som blir uppsagda först görs. När denna lista görs får dessutom arbetstagare räkna all sin statliga anställningstid när dennes plats på turordningslistan fastställs. Enligt lagen får du endast räkna anställningstid hos den arbetsgivare du är hos just nu.