En man ligger och jobbar på soffan

Jobba hemifrån – är distansarbete här för att stanna?

Publicerad: 2020-10-19

Våren 2020 vändes våra liv upp och ner med anledning av covid. För att hantera smittspridningen rekommenderade Folkhälsomyndigheten oss att jobba hemifrån, vilket många av oss gjorde. En så pass drastisk omställning i arbetslivet har vi aldrig sett i modern tid och vi ville undersöka hur det fungerade för våra medlemmar. Det här är vad vi kom fram till.


I rapporten ”Jobba hemifrån – är distansarbete här för att stanna?” undersöker vi hur omställningen till distansarbete upplevdes av Fackförbundet STs medlemmar. Resultaten visar en ögonblicksbild av hur arbetslivet såg ut i maj 2020. Hela 65 procent av de tillfrågade jobbade på distans i en större utsträckning. 

Här berättar författarna till rapporten, Björn Hallberg och Martina Saar som är utredare på Fackförbundet ST, om deras viktigaste insikter och vad de tror om distansarbete i framtiden. 

De flesta tycker att det funkar väldigt bra att jobba hemma

På ett generellt plan är den absolut viktigaste insikten från vår undersökning att våra medlemmar tycker att det funkar väldigt bra att jobba hemma, och att de vill fortsätta göra det framöver. Det är en insikt som sätter prägel på hela rapporten, och den kunskapen kommer bli väldigt viktig för oss – och andra aktörer på arbetsmarknaden – att ha med framöver. 

Samtidigt som resultaten också visar att vi har olika behov och ser på distansarbete på olika sätt beroende på var vi är i livet, det vill säga ålder, kön och befattning. Det finns inte ett svar som kan sägas representera alla medlemmar. 

Livspusslet blir enklare att få ihop med distansarbete 

Den fördel som allra flest nämner kopplad till distansarbete är minskad restid, och det är enkelt att förstå. Nu när vi inte behövt ta oss till och från jobbet i samma utsträckning har vi fått mer tid över till att få ihop vardagen.  

Det som sticker ut i övrigt är upplevda fördelar kopplade till den egna arbetsprestationen. Många tycker exempelvis att de kan arbeta mer fokuserat och ostört när de jobbar hemma. Med andra ord verkar det vara så att många tycker att förutsättningarna för att utföra sitt arbete är bättre på hemmaplan än på kontoret. 

Det är också anmärkningsvärt att för första gången under många års arbetsmiljöundersökningar som ST gjort upplever många att de är mindre stressade än tidigare. Tidigare har trenden varit att stressen ständigt ökar. 

Många som jobbar hemma mycket saknar sina kollegor

En del tycker att arbetsmiljön är dålig i hemmakontoret, och att det är svårt att skilja på arbete och fritid när arbetsplatsen är i rummet intill. Men, den allra tydligaste negativa bieffekten av distansarbete är att våra medlemmar saknar sina kollegor. 

Det kommer inte som någon överraskning, vi vet från resultat i Temperaturmätaren 2018 hur viktiga relationer till kollegorna är för att vi ska trivas och må bra på jobbet. Under våren 2020 verkar det förvisso ha gått bra ändå, med tanke på att de flesta uppskattar distansarbete överlag. Men att många saknar sina kollegor – och vad det kan ge för effekter på längre sikt – är verkligen något som behöver undersökas mer om framöver.

Kvinnor mer positiva till att jobba hemifrån än män  

Vår undersökning visar att kvinnor är mer positiva till att jobba hemifrån än män. Det finns säkert flera faktorer som förklarar varför det är så, men en är sannolikt kopplad till förutsättningarna i hemmet. 

Kvinnor lägger mer tid på hushållsarbete än män, det är välkänt, och i vår undersökning framkommer det att många kvinnor tycker att det är enklare att få ihop livspusslet när en sitter hemma och arbetar. 

Den tid som frigörs vid distansarbete skapar helt enkelt utrymme i vardagen, och det gör att kvinnor känner sig mindre stressade och får mer tid över för familjen. Samtidigt ska också nämnas att kvinnor i högre utsträckning känner att de kan arbeta mer fokuserat och ostört i hemmakontoret. Vilket ger oss en föraning om att normalläget – vid arbete på kontoret – funkar olika bra för kvinnor och män.  

Många män tycker också att distansarbetet fungerar bra överlag. Men män som grupp upplever att det är svårare att skilja på arbete och fritid när de arbetar hemifrån. Det är negativt. De lyfter inte heller vinster så som mer tid med familjen i samma utsträckning som kvinnor.

Yngre personer ger splittrat svar – livssituation kan ligga bakom

Vad yngre personer, framförallt i åldersgruppen 25-39 år, tycker om distansarbete är svårt att säga. Gruppen är väldigt varierad vilket gör att åsikterna spretar åt olika håll. De är exempelvis den grupp som både ser flest fördelar och flest nackdelar med distansarbete. Det är inte heller så konstigt att förstå. Vi tror att det beror på att livssituationen kan variera väldigt mycket inom det här åldersspannet. 

Någon kanske är helt ny på arbetsmarknaden, en annan bor i en väldigt liten lägenhet, en tredje har precis fått sitt första barn och så vidare. Det gör att arbetsmiljöbehoven kan skilja sig åt väldigt mycket, och det påverkar så klart åsikterna om distansarbete. 

Bra förutsättningar för ledarskap avgörande för att hemmajobb ska fungera

Ett närvarande ledarskap är viktigare än någonsin för att distansarbete ska fungera väl. Chefer måste få rätt förutsättningar – i form av tid och genom kompetensutveckling – att vara chefer. 

Chefer behöver också vara tydliga med vilka krav de ställer på sina medarbetare, i alltifrån tillgänglighet till förväntningar i arbetet. Sen är det viktigt att de har en tydlig kommunikation med medarbetarna generellt. Medarbetarna behöver också själva flagga för behov om de behöver vägledning i arbetet eller har andra önskemål, som till exempel om arbetsmiljö eller andra frågor.

Är distansarbete här för att stanna?

Det enkla svaret är: det får framtiden utvisa. Coronapandemin är en extraordinär händelse, som pågått under en begränsad tid, och det vore dumt att utifrån den här tidsperioden slå fast att vi ska göra en permanent övergång till distansarbete. 

Men det är tydligt att många uppskattar att jobba hemifrån. Därför är det svårt att se en återgång till hur det var innan. Det kommer arbetsgivarna, och vi som fackförbund, behöva ta hänsyn till när vi arbetar fram nya former för arbetslivet. 

På så sätt är distansarbete här för att stanna, då distansarbete med all säkerhet kommer att bli vanligare på många arbetsplatser framöver. Hur snabbt det kommer gå, och hur långt det kommer att gå, är däremot för tidigt att säga något om.